สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.00 3.64 / 2.00 - 0.40 848.25 292.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 19:36   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 19:35   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค. 2563 19:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 08:49   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563
22 พ.ค. 2563 17:05   การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท Palmer Capital Asia (Hong Kong) จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2182
เบอร์โทรสาร 0-2649-2108
URL www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/12/2015 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2558
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 8.70 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.875 : ใหม่ 8.70 @ 11/02/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  78.07% 385 79.06% 366
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.69% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.09 3.49
  20 วัน 7.14 6.55 13.26
  60 วัน 14.50 24.52 21.95
  120 วัน 48.51 35.34 28.84
  YTD 2.74 32.61 30.38
  P/E (X) - N/A 21.34
  P/BV (X) 0.40 1.14 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 15,000,000 15.38
  2. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ 7,303,900 7.49
  3. นาง ลักษณีย์ สารสาส 5,000,000 5.13
  4. นาง สุธี สิริสิทธิโชติ 3,800,000 3.90
  5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 3,192,300 3.27
  6. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 3,006,200 3.08
  7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3,000,000 3.08
  8. นาง ปราณี เผอิญโชค 2,650,600 2.72
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,295,900 2.35
  10. นาย ชีระ ภาณุพงศ์ 2,000,000 2.05

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 97.50  97.50  97.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 292.50  284.70  427.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.00  2.92  4.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.47  7.52  7.87 
  P/BV (X) 0.40  0.39  0.56 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.55  5.88  12.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.09  0.26 
  Beta -0.18  -0.36  -0.63 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 7.48  (ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.74  -33.33  -34.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 975.17 990.93 1,009.01 1,088.73 1,088.74
  เงินสด 42.24 79.41 71.31 48.34 57.61
  ลูกหนี้ 0.55 0.74 0.73 0.59 0.84
  รวมสินทรัพย์ 1,154.34 1,178.74 1,191.01 1,248.18 1,254.17
  เจ้าหนี้ 22.76 23.58 41.31 40.92 26.09
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 38.67 36.42 38.44 36.54 -
  รวมหนี้สิน 425.20 430.02 457.66 464.11 473.93
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 848.25 865.31 848.25 885.30 921.38
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 164.91 151.12 143.15 132.54 46.15
  สินทรัพย์สุทธิ 729.14 748.72 733.36 784.06 780.24
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 7.48 7.68 7.52 8.04 8.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 41.54 42.57 83.21 91.08 80.74
  รายได้อื่น 2.04 - - - -
  รวมรายได้ 43.58 42.57 83.21 91.08 80.74
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.20 1.24 2.57 2.57 2.60
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.26 1.30 2.54 2.66 2.73
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.05 2.09 4.13 4.44 3.81
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 21.80 23.55 46.62 49.52 50.12
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 21.78 19.01 36.59 41.55 30.63
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -10.74 67.82 58.54 25.29 22.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17.06 -36.56 -36.56 -36.08 -34.12
  เงินสดสุทธิ -29.07 31.07 22.97 -9.28 -11.11
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น