สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETCLMV / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
29.50 34.75 / 24.40 N/A 2.85 5,213.77 153,806.21 436,288.20 7,769.53 67.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2564 08:31   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท สยาม ซัคเซส เรียลตี้ จำกัด) และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
24 พ.ย. 2564 12:48   การขยายอายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างครั้งที่ 3 (EJIP#3)
19 พ.ย. 2564 08:25   หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
18 พ.ย. 2564 17:58   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 18:17   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W7, MINT-W8 และ MINT-W9 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2365-7500
เบอร์โทรสาร 0-2365-7798-9
URL www.minor.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/9/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2531
ราคา IPO (บาท) 285.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/07/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
61.42% 45,358 61.55% 52,299
การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.43% (ณ วันที่ 17/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.85% (ณ วันที่ 17/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.72 1.98 0.52
20 วัน - -3.14 -2.10
60 วัน -11.94 -11.65 -13.96
120 วัน -1.67 2.74 -7.68
YTD 2.61 0.89 1.43
P/E (X) N/A 47.61 21.06
P/BV (X) 2.85 2.16 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 1.33 1.50

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 824,844,497 15.89
2. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 495,800,851 9.55
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 443,762,228 8.55
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 362,449,436 6.98
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 217,919,899 4.20
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 202,186,600 3.89
7. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 168,969,095 3.25
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 146,274,703 2.82
9. สำนักงานประกันสังคม 105,308,759 2.03
10. BANQUE PICTET & CIE SA 91,775,049 1.77

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / กรรมการ
3. นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ
4. นาย อานิล ธาดานี่ กรรมการ
5. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ
6. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ
7. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
8. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ
11. น.ส. คามิลล์ มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,213.77  5,213.77  5,182.33 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 153,806.21  149,895.88  133,445.12 
ราคา (บาท/หุ้น) 29.50  28.75  25.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.38  10.38  14.09 
P/BV (X) 2.85  2.78  1.83 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.26  91.11  304.41 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 496.63  590.21  1,307.74 
Beta 1.50  1.38  1.58 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.61  11.65  -27.38 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงานแผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,283.45 31,675.06 26,188.12 13,330.82 12,759.88
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 14,057.04 12,937.45 12,285.89 15,554.02 14,941.37
สินค้าคงเหลือ 4,891.69 5,887.46 5,640.26 5,566.92 5,600.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46,365.91 56,323.17 52,064.47 38,598.79 38,105.98
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 119,553.25 128,984.72 122,718.22 123,129.06 133,124.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 313,353.98 320,609.54 310,262.05 215,584.98 229,594.33
รวมสินทรัพย์ 359,719.89 376,932.71 362,326.52 254,183.77 267,700.31
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 16.38 128.32 140.44 300.00 3,480.54
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 17,618.80 17,014.79 15,310.44 20,036.18 21,989.42
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,098.29 14,799.92 6,301.89 9,659.72 14,138.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน 53,080.50 50,317.04 41,238.00 35,591.64 43,428.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 243,158.19 243,848.10 244,764.61 132,724.28 141,197.29
รวมหนี้สิน 296,238.68 294,165.13 286,002.61 168,315.92 184,626.19
ทุนจดทะเบียน 5,997.93 5,887.82 5,887.82 4,849.86 4,618.91
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,199.04 5,182.30 5,182.33 4,619.00 4,618.91
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 24,563.22 24,214.19 24,195.69 15,018.40 15,014.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,579.06 21,412.02 15,676.10 41,401.44 35,089.02
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -8,398.28 22,087.59 21,821.98 14,317.62 17,096.41
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 53,954.46 73,000.89 66,980.90 75,461.25 71,923.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,526.75 9,766.69 9,343.00 10,406.60 11,150.38
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 45,166.24 42,779.93 55,953.98 119,022.65 74,937.53
รายได้อื่น 3,679.47 1,688.86 2,164.66 9,314.96 2,840.97
รวมรายได้ 49,283.68 44,889.09 58,695.64 129,061.60 78,840.06
ต้นทุน 33,455.55 35,384.22 47,253.98 65,193.97 32,766.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24,823.67 21,689.80 28,048.65 47,326.60 36,944.74
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 58,279.22 57,074.02 75,927.84 112,520.57 69,368.83
EBITDA 7,769.53 2,183.05 906.27 26,550.02 15,814.35
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14,932.35 14,903.76 18,602.39 9,181.48 5,855.18
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -7,162.81 -12,720.71 -17,696.11 17,368.54 9,959.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -11,609.19 -15,816.39 -21,407.34 10,697.93 5,444.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) -2.46 -3.56 -4.71 2.04 1.18
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,507.80 -1,745.24 -2,499.68 14,765.76 7,360.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7,925.39 -10,170.99 -10,531.24 -3,780.83 -83,145.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -17,235.73 29,224.57 24,949.29 -11,357.46 82,970.60
เงินสดสุทธิ -3,802.53 17,308.33 11,918.37 -372.53 7,185.60
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.87 1.12 1.26 1.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -27.10 -16.54 -30.06 14.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.30 -2.26 -5.74 6.66
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.67 3.55 3.75 1.96
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.25 0.19 0.49
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.93 17.29 15.55 45.23
EBIT Margin (%) -14.53 -28.34 -30.15 13.46
อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.44 -37.34 -38.68 8.52

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
23 ก.ค. 2563 XR 563,293,156 5,182,298,016 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.58 -50.99 -52.99 58.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.45 -26.33 -27.52 98.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.79 -52.55 -54.52 63.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.11 -31.26 -32.52 62.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 96.48

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.32 5.17 4.02 7.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84.44 70.55 90.80 46.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.41 9.18 8.43 11.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43.40 39.77 43.28 31.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.62 2.75 2.67 3.10
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 139.45 132.90 136.51 117.64
วงจรเงินสด (วัน) -11.60 -22.58 -2.43 -39.62


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MINT-W7, MINT-W7-R, MINT-W8, MINT-W8-R, MINT-W9, MINT-W9-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้