สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
40.00 45.25 / 34.50 34.12 3.90 4,618.91 184,756.57 250,535.37 12,301.39 20.37
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 เม.ย. 2561 17:03   แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
12 เม.ย. 2561 17:55   แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561
05 เม.ย. 2561 17:26   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) คุณกอบกาญจน์
03 เม.ย. 2561 18:55   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2561 08:54   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16, 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2381-5151
เบอร์โทรสาร 0-2381-5777-8
URL www.minorinternational.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/9/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2531
ราคา IPO (บาท) 285.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/07/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2560 07 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
58.20% 23,853 50.79% 14,634
การถือครองหุ้นต่างด้าว 35.78% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.03% (ณ วันที่ 23/04/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.27 1.57 -0.03
20 วัน 7.38 9.56 7.63
60 วัน -9.09 2.17 -6.98
120 วัน -1.84 9.46 -7.19
YTD -8.57 0.71 -10.43
P/E (X) 34.12 20.26 18.44
P/BV (X) 3.90 2.21 2.08
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.12 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 เม.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 727,767,680 15.76
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 591,361,083 12.80
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 374,694,657 8.11
4. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 365,954,851 7.92
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 200,250,270 4.34
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 121,999,484 2.64
7. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 120,029,321 2.60
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 107,650,637 2.33
9. BANQUE PICTET & CIE SA 101,547,350 2.20
10. สำนักงานประกันสังคม 97,675,459 2.11

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย พอล ชาลีส์ เคนนี่ กรรมการ
3. นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ
4. นาย อานิล ธาดานี่ กรรมการ
5. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ
6. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ
7. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 เม.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,618.91  4,618.91  4,410.37 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 184,756.57  202,077.50  157,670.67 
ราคา (บาท/หุ้น) 40.00  43.75  35.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.25  8.79  8.23 
P/BV (X) 3.90  5.20  4.34 
P/E (X) 34.12  39.64  18.09 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.40  71.32  55.02 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 588.82  509.91  371.57 
Beta 1.17  1.35  1.14 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.57  22.38  -1.38 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.00  0.76  0.98 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.30  0.18 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.35 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.35 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 5,336.16 4,398.76 4,002.80 5,372.36
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,261.57 5,058.82 4,960.24 3,325.66
สินค้าคงเหลือ 5,003.21 5,311.28 9,699.79 2,887.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,529.82 16,015.99 19,848.27 13,006.37
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 51,271.86 48,698.89 33,867.22 24,106.92
รวมสินทรัพย์ 118,443.55 108,453.15 95,737.45 74,279.15
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,554.53 1,123.54 2,587.77 2,333.21
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 8,952.71 7,575.46 7,752.56 5,589.02
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,765.41 6,697.56 1,513.03 4,287.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,602.69 18,009.16 13,579.86 13,572.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51,819.94 49,647.16 46,242.20 30,681.76
รวมหนี้สิน 68,422.63 67,656.32 59,822.05 44,254.68
ทุนจดทะเบียน 4,621.83 4,621.83 4,641.79 4,201.63
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,618.91 4,410.37 4,402.31 4,001.56
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 15,014.61 7,639.59 7,354.67 7,333.14
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 104.79 104.79 104.79 104.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม 31,526.67 27,654.86 22,604.96 16,965.50
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47,328.59 37,401.73 32,802.52 28,056.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,692.33 3,395.10 3,112.87 1,967.75
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 55,001.02 51,151.63 42,432.23 36,988.96
รายได้อื่น 2,568.41 5,229.29 4,463.29 1,975.10
รวมรายได้ 58,643.67 56,972.78 48,149.03 39,787.07
ต้นทุนขาย 22,646.43 21,761.17 17,829.47 15,320.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27,833.48 25,764.53 21,473.45 18,422.33
รวมค่าใช้จ่าย 50,479.92 47,525.71 39,302.92 33,743.32
EBITDA 12,301.39 13,322.15 11,970.39 8,919.27
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,137.63 3,875.08 3,124.28 2,875.52
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 8,163.75 9,447.07 8,846.11 6,043.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,415.40 6,590.00 7,040.16 4,401.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.22 1.50 1.60 1.10
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,480.37 6,494.05 2,383.09 4,785.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11,584.13 -9,144.65 -13,155.70 -12,771.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,155.87 3,003.19 9,293.71 10,026.52
เงินสดสุทธิ 1,052.11 352.59 -1,478.90 2,040.21
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 0.89 1.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.78 18.77 23.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.20 9.25 10.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.45 1.81 1.82
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.56 0.57
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 58.83 57.46 57.98
EBIT Margin (%) 13.92 16.58 18.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.23 11.57 14.62

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
24 เม.ย. 2558 XD 400,201,343 4,402,295,720 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.53 20.55 14.72
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.07 22.05 16.37
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.93 18.33 21.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.22 20.92 16.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -17.82 -6.39 59.94

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.26 10.21 10.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.20 35.75 35.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.39 2.90 2.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 83.12 125.89 128.85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.74 2.84 2.67
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 133.19 128.55 136.56
วงจรเงินสด (วัน) -5.88 33.09 27.92


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น