สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.90 0.99 / 0.42 27.54 0.68 1,810.11 4,072.76 20,801.28 808.23 18.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 19:32   แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติม)
05 ม.ค. 2564 18:32   แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (เพิ่มเติมข้อมูล)
04 ม.ค. 2564 12:40   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5)
25 ธ.ค. 2563 18:40   การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
09 ธ.ค. 2563 17:38   กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2896-4444
เบอร์โทรสาร 0-2896-4449
URL www.millconsteel.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/07/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/11/2550
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
 • พาร์ 0.40 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.40 @ 10/03/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก ?THINK BEYOND STEEL? ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 26 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.38% 2,508 31.20% 2,633
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.54% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.69% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.23 -2.32 -2.68
  20 วัน -6.25 -6.99 -7.21
  60 วัน 36.36 1.07 10.21
  120 วัน 30.43 0.01 16.48
  YTD -1.10 -4.24 -4.54
  P/E (X) 27.54 N/A 29.96
  P/BV (X) 0.68 0.67 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.14 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 1,773,517,509 39.19
  2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 778,559,998 17.20
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 320,000,000 7.07
  4. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) 184,904,000 4.09
  5. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 77,708,384 1.72
  6. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 74,300,020 1.64
  7. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 66,428,100 1.47
  8. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 64,526,566 1.43
  9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 60,302,089 1.33
  10. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 60,077,120 1.33

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  5. น.ส. จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ
  6. นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการ
  7. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการ
  8. นางสาว สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  9. นาย ปรารถนา บงกชมาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,525.29  4,525.29  4,525.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,072.76  4,118.01  3,122.45 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.90  0.91  0.69 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.33  1.33  1.31 
  P/BV (X) 0.68  0.69  0.53 
  P/E (X) 27.54  27.84  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.37  5.44  4.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.95  0.68  0.79 
  Beta 0.37  0.39  0.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.10  31.88  -55.48 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.22  2.20  4.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.61  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.02 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.03 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 15.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0033 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สาวินี สะวานนท์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 238.13 488.01 514.70 297.04 553.49
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,242.83 2,277.34 2,714.70 2,869.40 1,208.31
  สินค้าคงเหลือ 2,056.64 3,335.16 2,821.61 3,852.09 3,754.58
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,561.98 7,905.09 7,818.22 9,460.57 7,337.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,003.77 10,592.54 10,667.41 10,504.47 9,095.49
  รวมสินทรัพย์ 22,721.56 22,047.16 22,082.01 23,589.34 17,640.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 10,184.07 8,805.61 9,556.95 10,590.98 7,244.45
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 752.97 1,268.05 1,242.69 2,956.11 936.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 670.87 595.13 615.92 372.20 123.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,972.24 12,075.75 11,940.43 14,822.82 9,631.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,018.73 4,319.06 4,398.65 3,449.68 2,082.34
  รวมหนี้สิน 16,990.97 16,394.81 16,339.08 18,272.51 11,714.13
  ทุนจดทะเบียน 2,345.69 2,613.52 2,613.51 2,773.52 2,114.24
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,810.12 1,810.11 1,810.11 1,810.11 1,621.79
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,890.22 3,890.22 3,890.22 3,890.22 3,673.19
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 121.47 66.80 150.00 -270.13 286.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 317.71 317.71 317.71 317.71 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,754.90 5,702.26 5,785.21 5,374.83 5,897.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -24.32 -49.91 -42.28 -58.00 28.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 8,934.12 12,970.30 17,326.92 20,318.73 19,982.68
  รายได้อื่น 180.93 219.36 402.72 1,439.38 151.40
  รวมรายได้ 9,115.05 13,189.66 17,729.64 21,758.11 20,134.08
  ต้นทุนขาย 8,117.89 12,223.03 16,348.72 19,973.15 18,513.54
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 397.45 451.74 609.44 695.77 724.39
  รวมค่าใช้จ่าย 8,584.60 12,716.23 17,013.19 21,399.99 19,360.11
  EBITDA 808.23 738.32 1,054.64 730.79 1,062.99
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 277.79 264.88 338.19 372.68 289.03
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 530.44 473.43 716.45 358.12 773.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 58.28 -108.94 -25.37 -396.90 146.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.03 -0.01 -0.10 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 480.48 1,246.65 842.32 -1,847.06 1,144.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -478.76 161.96 8.69 596.51 -409.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -274.54 -1,224.13 -633.58 995.44 -591.07
  เงินสดสุทธิ -272.81 184.48 217.43 -255.11 143.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.58 0.65 0.65 0.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.48 -18.86 -0.45 -7.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.46 -2.32 3.14 1.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.95 2.88 2.82 3.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 0.78 0.78 1.06
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.14 5.76 5.65 1.70
  EBIT Margin (%) 5.82 3.59 4.04 1.65
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.64 -0.83 -0.14 -1.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 มิ.ย. 2561 XD 270,818,290 4,333,167,220 0.40
  19 มี.ค. 2561 PP 200,000,000 4,062,348,930 0.40

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -31.12 -17.05 -14.72 1.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.59 -18.34 -18.15 7.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -30.89 -22.44 -18.51 8.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.49 -18.70 -20.50 10.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.88 8.04 6.21 9.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.07 45.37 58.82 36.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.54 4.06 4.90 5.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80.37 89.96 74.50 69.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.12 8.67 7.79 10.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.12 42.10 46.87 35.57
  วงจรเงินสด (วัน) 112.31 93.23 86.44 70.56


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น