สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MICRO บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.80 10.20 / 3.74 46.42 3.89 935.00 7,293.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ก.ค. 2564 17:22   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
01 มิ.ย. 2564 18:17   การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564
14 พ.ค. 2564 18:30   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 18:29   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 18:29   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9200
เบอร์โทรสาร -
URL www.microleasingplc.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2563
ราคา IPO (บาท) 2.65 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 25 ก.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.91% 3,042 34.23% 2,918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.35% (ณ วันที่ 30/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.59% (ณ วันที่ 30/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.24 -3.95 -7.09
  20 วัน -9.83 -4.52 -5.92
  60 วัน -13.81 -1.12 -10.35
  120 วัน 36.84 32.09 31.90
  YTD 60.49 48.30 52.84
  P/E (X) 46.42 22.82 28.74
  P/BV (X) 3.89 3.51 1.67
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.65 0.83 1.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 215,140,000 23.01
  2. นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์ 128,750,000 13.77
  3. นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์ 123,150,000 13.17
  4. นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ 52,050,000 5.57
  5. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 42,580,800 4.55
  6. นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 30,750,000 3.29
  7. นาง ธนิดา จิโรธนภาส 16,800,000 1.80
  8. นาง วรรณา อัชญาวัฒน์ 16,548,000 1.77
  9. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 14,548,000 1.56
  10. นาย อาธร จิโรธนภาส 14,311,700 1.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  4. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ กรรมการ
  5. นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  6. นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ กรรมการ
  9. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 935.00  935.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,293.00  4,544.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.80  4.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.00  N/A 
  P/BV (X) 3.89 
  P/E (X) 46.42  35.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 142.21  291.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 79.36  221.02 
  Beta 0.83 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 60.49  83.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.71  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.055 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 149.25 128.38 46.47
  เงินลงทุนสุทธิ - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - - -
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6.99 6.75 3.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 71.61 70.87 68.82
  รวมสินทรัพย์ 3,063.22 2,755.12 2,118.27
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 627.12 384.43 652.53
  รวมหนี้สิน 1,188.90 932.07 1,038.50
  ทุนจดทะเบียน 935.00 935.00 935.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 935.00 935.00 700.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 372.80 372.80 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 566.52 515.24 379.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,874.32 1,823.05 1,079.77
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 134.69 433.56 322.75
   - รายได้ดอกเบี้ย 107.28 355.62 282.17
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - -
   รวมรายได้ 138.41 454.05 330.24
  ต้นทุน - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 13.86 77.23 29.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 43.48 152.72 129.44
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 74.06 224.10 177.76
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 51.27 135.09 110.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.18 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -163.80 -271.55 -350.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.47 -12.22 -81.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 188.14 365.68 425.62
  เงินสดสุทธิ 20.87 81.91 -5.63
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.15 9.31 10.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.91 9.20 8.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.51 0.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.19 0.16
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.04 29.75 33.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 21.94 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 29 มี.ค. 2564 - 07 พ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้