สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MICRO บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.05 5.75 / 3.74 37.04 - 935.00 4,721.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563 17:04   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
20 ต.ค. 2563 17:24   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9200
เบอร์โทรสาร -
URL www.microleasingplc.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2563
ราคา IPO (บาท) 2.65 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ก.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.23% 2,918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.30% (ณ วันที่ 23/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 9.78 7.32 4.42
  20 วัน 9.31 -1.65 -6.61
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 37.04 18.36 27.60
  P/BV (X) - 2.69 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.11 0.70 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 214,140,000 22.90
  2. นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์ 128,750,000 13.77
  3. นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์ 123,150,000 13.17
  4. นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ 53,150,000 5.68
  5. นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 30,750,000 3.29
  6. นาย อาธร จิโรธนภาส 19,600,000 2.10
  7. นาง วรรณา อัชญาวัฒน์ 17,948,000 1.92
  8. นาง ธนิดา จิโรธนภาส 16,800,000 1.80
  9. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 14,748,000 1.58
  10. นาย สุรชัย เติมคุนานนท์ 12,950,000 1.39

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  4. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ กรรมการ
  5. นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  6. นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ กรรมการ
  9. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 พ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 935.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,721.75 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.05 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 37.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 250.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 311.57 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 90.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 654.74 46.47
  เงินลงทุนสุทธิ - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 2,162.01 1,924.61
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9.15 3.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 70.93 68.82
  รวมสินทรัพย์ 3,000.20 2,118.27
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 1,100.42 986.24
  รวมหนี้สิน 1,218.16 1,038.50
  ทุนจดทะเบียน 935.00 935.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 935.00 700.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 372.80 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 474.24 379.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,782.04 1,079.77
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 259.11 282.17
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - -
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 68.56 54.62
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 38.64 38.99
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 38.64 38.99
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 220.47 243.19
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 52.91 29.60
  กำไรจากเงินลงทุน - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 112.12 129.44
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 124.00 138.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 94.47 110.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -55.02 -350.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.74 -81.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 674.03 425.62
  เงินสดสุทธิ 608.27 -5.63
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น