สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.94 5.30 / 3.08 8.63 1.21 441.45 2,180.78 4,115.82 232.98 10.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 12:41   แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 2564
15 ธ.ค. 2563 12:37   แจ้งจัดตั้งบริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด
01 ธ.ค. 2563 12:34   เสนอระเบียบวาระการประชุมการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ และส่งคำถาม AGM ปี 2564
16 พ.ย. 2563 12:34   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกาศวันหยุดประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 20:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2821-7999
เบอร์โทรสาร 0-2618-8188
URL www.mfec.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/03/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/10/2546
ราคา IPO (บาท) 4.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Hybrid Infrastructure Services 2. Enterprise Solution 3. Digital Delivery 4. Transformation

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.46% 3,940 74.07% 4,403
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.12% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.49 3.68 3.15
  20 วัน 2.92 2.74 1.11
  60 วัน 6.01 -0.37 -15.35
  120 วัน 3.78 6.93 -8.01
  YTD 2.92 1.90 -1.40
  P/E (X) 8.63 21.10 30.19
  P/BV (X) 1.21 2.34 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.28 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. TIS Inc. 109,921,999 24.90
  2. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 16,495,559 3.74
  3. นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร 12,926,013 2.93
  4. นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช 10,966,013 2.48
  5. บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 8,200,000 1.86
  6. นาย นัยพงษ์ กองบุญมา 7,962,500 1.80
  7. นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม 7,675,353 1.74
  8. นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์ 7,127,100 1.61
  9. นาง วิไล คล่องวิถี 6,895,951 1.56
  10. นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล 6,203,900 1.41

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
  2. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย คิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ
  4. นาย ธนกร ชาลี กรรมการ
  5. นาย อนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ
  6. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 441.45  441.45  441.45 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,180.78  2,118.98  1,447.97 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.94  4.80  3.28 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.09  4.09  3.90 
  P/BV (X) 1.21  1.17  0.84 
  P/E (X) 8.63  8.38  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.55  33.01  17.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.70  2.67  1.14 
  Beta 0.04  0.04  0.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.92  46.34  16.31 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.09  7.29  6.10 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.61  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.35 บาท 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 198.29 165.10 185.20 326.00 188.10
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 879.32 946.40 1,570.95 1,229.62 877.94
  สินค้าคงเหลือ 682.13 897.46 829.84 601.65 678.87
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,174.94 2,853.42 3,114.81 2,851.50 2,567.59
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 81.17 75.82 84.91 74.68 110.19
  รวมสินทรัพย์ 3,940.73 3,353.98 3,670.06 3,330.28 3,370.00
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 20.00 63.00 13.67 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 826.02 605.11 540.22 635.51 632.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 57.54 - 32.19 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,856.14 1,496.32 1,638.19 1,499.11 1,311.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 254.54 114.32 174.71 99.32 71.05
  รวมหนี้สิน 2,110.68 1,610.64 1,812.90 1,598.43 1,382.70
  ทุนจดทะเบียน 441.45 441.45 441.45 441.45 441.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 441.45 441.45 441.45 441.45 441.45
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 986.74 986.74 986.74 986.74 986.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 9.16 9.31 9.41 9.31 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 369.52 282.54 394.71 270.58 546.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,807.40 1,720.04 1,832.31 1,708.09 1,975.34
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22.65 23.30 24.85 23.76 11.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,647.82 2,521.31 3,688.09 3,339.49 2,961.90
  รายได้อื่น 66.65 24.30 41.23 52.06 54.63
  รวมรายได้ 2,714.47 2,545.61 3,731.71 3,391.55 3,013.16
  ต้นทุนขาย 2,094.97 2,032.69 2,893.63 2,725.01 2,335.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 439.90 325.70 484.46 464.74 405.35
  รวมค่าใช้จ่าย 2,536.49 2,407.57 3,446.49 3,536.03 2,819.34
  EBITDA 232.98 172.24 330.61 -97.86 242.92
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 55.01 34.20 45.38 46.62 49.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 177.98 138.04 285.22 -144.48 193.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 127.59 100.25 225.42 -166.15 153.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.23 0.51 -0.38 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 267.74 -136.30 -108.73 138.59 -384.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -47.85 -3.44 -32.35 95.06 491.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -187.24 -21.17 0.27 -95.75 -162.40
  เงินสดสุทธิ 32.65 -160.91 -140.81 137.91 -54.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 1.91 1.90 1.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.33 -6.03 12.73 -9.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.91 -2.48 8.15 -4.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.17 0.94 0.99 0.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 1.15 1.07 1.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.88 19.38 21.54 18.40
  EBIT Margin (%) 6.56 5.42 7.64 -4.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.70 3.94 6.04 -4.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.02 10.91 10.44 12.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.06 9.66 6.19 16.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.63 10.26 10.03 12.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.35 7.62 -2.53 25.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.27 129.70 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.18 4.53 2.63 3.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 87.35 80.62 138.58 115.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.74 4.11 4.04 4.26
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 97.53 88.80 90.28 85.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.13 5.85 4.92 4.30
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 88.36 62.35 74.15 84.94
  วงจรเงินสด (วัน) 96.51 107.07 154.71 116.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น