สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.30 19.20 / 15.80 15.07 2.04 125.62 2,173.15 - 84.17 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ก.ย. 2562 18:17   กรรมการลาออก
13 ส.ค. 2562 17:36   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
13 ส.ค. 2562 17:08   งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
13 ส.ค. 2562 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
13 ส.ค. 2562 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
URL http://www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/03/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/06/2534
ราคา IPO (บาท) 230.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2547

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
32.96% 1,442 34.08% 1,251
การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.66% (ณ วันที่ 18/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.40% (ณ วันที่ 18/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.57 -1.46 0.62
20 วัน -1.70 -2.65 -3.06
60 วัน -3.35 -4.06 -1.63
120 วัน -5.98 -22.27 -8.06
YTD 3.59 -15.53 -2.06
P/E (X) 15.07 20.82 18.86
P/BV (X) 2.04 3.12 1.85
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.23 1.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 31,357,850 24.96
2. ธนาคาร ออมสิน 31,332,781 24.94
3. กระทรวงการคลัง 20,000,000 15.92
4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 3,922,000 3.12
5. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3,498,300 2.78
6. นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล 2,694,915 2.15
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,829,870 1.46
8. MISS JUI-TING CHANG 1,644,900 1.31
9. บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,459,330 1.16
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,323,900 1.05

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย โชคชัย อักษรนันท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. น.ส. ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
5. นาย ชอง บุน เดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการร่วม
6. นาย พิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการ
7. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ
8. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
9. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
10. นาย นำพร ยมนา กรรมการ
11. นาย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กรรมการ
12. นาย บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ
13. นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย พชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย บิน วีริงกา กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 125.62  125.62  125.49 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,173.15  2,097.78  2,032.95 
ราคา (บาท/หุ้น) 17.30  16.70  16.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.47  9.30  10.04 
P/BV (X) 2.04  1.80  1.62 
P/E (X) 15.07  11.16  16.00 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.77  21.20  8.16 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.00  1.76  0.84 
Beta 0.33  0.38  0.13 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.59  3.09  -26.03 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.51  8.38  9.48 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.13  0.94  1.52 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.30 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.40 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.55 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 117.71 59.93 76.14 170.26 107.60
เงินลงทุนสุทธิ 894.40 1,025.31 1,061.65 1,082.24 1,021.22
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ - - - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.41 40.88 37.25 45.08 51.04
ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 174.71 142.94 161.98 174.32 187.63
รวมสินทรัพย์ 1,282.21 1,323.76 1,397.33 1,513.99 1,616.84
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - -
ประมาณการหนี้สิน 109.71 91.31 90.00 81.97 69.75
หนี้สินอื่น 21.58 43.30 45.38 45.63 55.97
รวมหนี้สิน 217.80 203.29 214.94 251.76 277.89
ทุนจดทะเบียน 125.62 180.00 180.00 180.00 180.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 125.62 125.62 125.62 125.49 121.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 775.20 775.20 775.20 773.08 696.95
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -158.52 - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 322.11 337.87 425.28 431.60 481.63
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,064.41 1,120.46 1,182.38 1,262.23 1,338.96
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้ค่านายหน้า - - - - -
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 430.14 447.74 877.77 843.65 793.44
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 13.66 19.24 33.99 33.74 35.47
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - - - - -
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 13.29 0.22 - 29.71 -
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมรายได้ 457.88 468.49 913.94 908.57 918.08
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 340.66 318.87 624.81 632.61 597.37
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 41.09 45.61 81.44 87.42 82.36
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม - - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 381.75 364.48 706.25 720.03 679.72
EBITDA 84.17 111.45 221.54 204.24 255.54
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.04 7.44 13.85 15.70 17.18
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 76.13 104.01 207.69 188.54 238.36
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 60.13 84.01 168.08 142.68 187.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.67 1.34 1.15 1.55
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 198.62 51.82 77.91 196.22 114.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.15 12.36 2.49 12.85 18.88
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -163.20 -174.52 -174.52 -146.41 -153.69
เงินสดสุทธิ 41.57 -110.34 -94.13 62.66 -20.41
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.20 15.76 13.75 10.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.80 17.63 14.27 12.04
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.18 0.18 0.20
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.13 17.93 18.39 15.70

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 6.83 2.23 -1.23 5.90
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.26 16.02 0.59 -1.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.74 4.20 -1.91 5.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -28.42 92.65 17.80 -23.91


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น