สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.80 15.90 / 9.15 14.06 1.83 125.62 1,859.11 - 160.71 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 17:57   การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
13 ม.ค. 2564 20:29   การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ
06 ม.ค. 2564 17:44   กรรมการลาออก
26 พ.ย. 2563 18:58   ขอแจ้งมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
12 พ.ย. 2563 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
URL http://www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/03/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/06/2534
ราคา IPO (บาท) 230.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2547

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
34.12% 1,383 32.96% 1,442
การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.14% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.67% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.68 5.02 1.25
20 วัน 2.07 0.10 1.03
60 วัน 8.82 -19.38 -12.05
120 วัน 9.63 -18.55 -2.10
YTD 1.37 -3.59 -2.16
P/E (X) 14.06 22.70 29.96
P/BV (X) 1.83 3.37 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.42 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 31,357,850 24.96
2. ธนาคาร ออมสิน 31,332,781 24.94
3. กระทรวงการคลัง 20,000,000 15.92
4. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4,053,500 3.23
5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 3,922,000 3.12
6. นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล 3,184,215 2.53
7. MISS JUI-TING CHANG 1,891,200 1.51
8. MRS. YOKO KI 1,566,500 1.25
9. บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,459,330 1.16
10. นาย เฟิม หงสนันทน์ 1,188,200 0.95

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
3. นาย โชคชัย อักษรนันท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ
5. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
6. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
7. นาย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กรรมการ
8. นาย มงคล ลีลาธรรม กรรมการ
9. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการ
10. นาง พัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ
11. นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย บิน วีริงกา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 125.62  125.62  125.62 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,859.11  1,833.99  1,934.48 
ราคา (บาท/หุ้น) 14.80  14.60  15.40 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.09  8.09  8.65 
P/BV (X) 1.83  1.80  1.78 
P/E (X) 14.06  13.87  13.88 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23  6.22  10.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.26  0.45  0.92 
Beta 0.40  0.40  0.24 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.37  -5.19  -7.78 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.76  6.85  8.44 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.95  1.17 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.00 บาท 19 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.30 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.40 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 121.68 109.96 126.07 76.14 170.26
เงินลงทุนสุทธิ 894.56 917.44 947.47 1,061.65 1,082.24
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ - - - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 16.25 20.56 18.23 37.25 45.08
ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 253.30 189.72 161.13 161.98 174.32
รวมสินทรัพย์ 1,378.40 1,308.46 1,328.51 1,397.33 1,513.99
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - -
ประมาณการหนี้สิน 107.12 103.43 103.57 90.00 81.97
หนี้สินอื่น 41.02 21.04 50.40 45.38 45.63
รวมหนี้สิน 361.98 222.34 225.98 214.94 251.76
ทุนจดทะเบียน 125.62 125.62 125.62 180.00 180.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 125.62 125.62 125.62 125.62 125.49
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 775.20 775.20 775.20 775.20 773.08
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -175.39 - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 364.21 360.70 388.90 425.28 431.60
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,016.42 1,086.13 1,102.53 1,182.38 1,262.23
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ค่านายหน้า - - - - -
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 602.08 657.94 873.49 877.77 843.65
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 10.88 21.06 - 33.99 33.74
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - - - - -
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - 13.29 - - 29.71
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมรายได้ 624.74 696.04 916.57 913.94 908.57
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 328.15 502.42 495.47 624.81 632.61
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 76.46 68.68 94.28 81.44 87.42
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 5.76 - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 500.33 571.10 750.56 706.25 720.03
EBITDA 160.71 136.33 166.68 221.54 204.24
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.30 11.39 0.67 13.85 15.70
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 124.41 124.94 166.01 207.69 188.54
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 100.48 98.72 130.45 168.08 142.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.79 1.04 1.34 1.15
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 145.03 182.57 199.27 77.91 196.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7.75 14.56 13.96 2.49 12.85
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -157.16 -163.30 -163.30 -174.52 -146.41
เงินสดสุทธิ -4.39 33.83 49.93 -94.13 62.66
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.58 12.36 11.42 13.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.32 12.99 12.18 14.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.20 0.20 0.18
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.08 14.18 14.23 18.39

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -34.69 6.04 -20.70 -1.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.24 0.16 0.29 0.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.39 6.24 6.27 -1.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.78 -22.53 -22.39 17.80


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น