สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.25 26.25 / 14.10 10.61 2.59 125.62 3,171.80 - 353.90 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2564 17:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:05   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2564 17:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 ส.ค. 2564 17:51   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
URL http://www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/03/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/06/2534
ราคา IPO (บาท) 230.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2547

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2564 05 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
34.12% 1,569 34.12% 1,383
การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.42% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.13% (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.41 3.53 2.84
20 วัน 7.45 4.28 9.05
60 วัน 14.77 21.30 19.26
120 วัน 32.89 47.97 35.35
YTD 72.95 57.94 57.83
P/E (X) 10.61 22.03 19.82
P/BV (X) 2.59 3.16 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 1.43 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร ออมสิน 31,332,781 24.94
2. กระทรวงการคลัง 20,000,000 15.92
3. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 18,842,300 15.00
4. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 12,515,550 9.96
5. นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล 3,968,615 3.16
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 3,922,000 3.12
7. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3,709,100 2.95
8. MISS JUI-TING CHANG 1,891,200 1.51
9. บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,459,330 1.16
10. นาย เฟิม หงสนันทน์ 1,188,200 0.95

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย โชคชัย อักษรนันท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ
6. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
7. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
8. นาย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กรรมการ
9. นาย มงคล ลีลาธรรม กรรมการ
10. นาง พัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ
11. นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ กรรมการ
12. นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย บิน วีริงกา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 125.62  125.62  125.62 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,171.80  1,833.99  1,934.48 
ราคา (บาท/หุ้น) 25.25  14.60  15.40 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.75  8.09  8.65 
P/BV (X) 2.59  1.80  1.78 
P/E (X) 10.61  13.87  13.88 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.11  6.22  10.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.58  0.45  0.92 
Beta 0.19  0.40  0.24 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 72.95  -5.19  -7.78 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.36  6.85  8.44 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  0.95  1.17 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.10 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.00 บาท 19 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.30 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 212.91 121.68 93.80 126.07 76.14
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - -
สินทรัพย์อนุพันธ์ - - - - -
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 1,013.24 - - - -
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - -
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 43.18 253.31 264.23 161.13 161.98
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 20.38 16.25 19.16 18.23 37.25
รวมสินทรัพย์ 1,597.86 1,378.40 1,467.62 1,328.51 1,397.33
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - - - - -
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - - - -
ประมาณการหนี้สิน 1.99 107.12 105.45 103.57 90.00
หนี้สินอื่น 46.92 41.02 46.45 50.40 45.38
รวมหนี้สิน 373.58 361.98 403.60 225.98 214.94
ทุนจดทะเบียน 125.62 125.62 125.62 125.62 180.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 775.20 775.20 775.20 775.20 775.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม 525.36 364.21 411.84 388.90 425.28
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -201.91 -248.61 -248.63 -187.19 -143.71
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,224.27 1,016.42 1,064.03 1,102.53 1,182.38
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,147.35 612.96 899.33 873.49 911.76
 - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
 - ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,136.78 602.08 884.85 873.49 877.77
 - รายได้ดอกเบี้ย 10.57 10.88 14.48 - 33.99
 - รายได้จากการลงทุน - - - - -
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 13.43 - - - -
รวมรายได้ 1,161.36 624.74 915.07 916.57 913.94
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 405.74 76.46 160.74 94.28 81.44
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4.52 5.76 7.51 - -
ต้นทุนขาย - - - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 0.16 -
รวมค่าใช้จ่าย 850.02 500.33 731.71 750.56 706.25
EBITDA 353.90 166.47 239.33 166.68 221.54
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.05 36.30 48.46 0.67 13.85
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 311.33 124.41 183.36 166.01 207.69
ภาษีเงินได้ 60.05 23.93 35.26 35.56 39.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 251.28 100.48 148.10 130.45 168.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.00 0.80 1.18 1.04 1.34
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 288.88 145.03 130.33 199.27 77.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3.75 7.75 6.81 13.96 2.49
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -173.52 -157.16 -169.40 -163.30 -174.52
เงินสดสุทธิ 119.10 -4.39 -32.26 49.93 -94.13
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.68 12.58 13.67 11.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.30 12.75 13.65 12.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.36 0.38 0.20
อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.64 16.08 16.18 14.23

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 84.71 -24.13 3.03 8.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 85.89 -8.50 -0.16 0.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 69.89 -12.39 -2.51 6.27
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 150.08 1.78 13.54 -22.39


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้