สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
META บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.43 1.67 / 0.30 N/A 0.29 1,275.14 548.31 3,731.32 -50.48 -59.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 มิ.ย. 2563 13:21   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)
22 มิ.ย. 2563 12:31   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 (แก้ไข)
19 มิ.ย. 2563 17:04   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
19 มิ.ย. 2563 17:03   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
26 พ.ค. 2563 17:04   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ META-W4 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2013-7096-7
เบอร์โทรสาร 0-2013-7098
URL www.metacorporation.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/03/2554
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  1.ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ2. ธุรกิจเหมืองถ่านหิน3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.48% 2,518 63.52% 3,319
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.81% (ณ วันที่ 02/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 02/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.44 -7.01 -6.55
  20 วัน 19.44 18.17 14.41
  60 วัน -6.52 -19.23 -32.69
  120 วัน -66.92 -58.14 -65.91
  YTD -66.92 -58.51 -66.08
  P/E (X) N/A N/A 22.43
  P/BV (X) 0.29 0.77 1.47
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.17 0.39 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชนน วังตาล 102,560,000 8.04
  2. PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD. 85,637,713 6.72
  3. นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล 83,611,800 6.56
  4. น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ 70,062,400 5.49
  5. นาย ณรุจ วิวรรธนไกร 64,356,705 5.05
  6. บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด 62,500,000 4.90
  7. บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด 62,500,000 4.90
  8. นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล 48,539,458 3.81
  9. นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 47,245,000 3.71
  10. นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 33,750,000 2.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ไซ กง ฟุง กรรมการ
  4. นาย ออง ทีฮา กรรมการ
  5. พล.ต.ต. มงคล หรุ่นเริงใจ กรรมการ
  6. นาง อรัญญา โนอินทร์ กรรมการ
  7. นาย นิพนธ์ อรุณพูลศิล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,275.14  1,275.14  1,275.14 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 548.31  1,657.68  2,575.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.43  1.30  2.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.50  1.49  1.53 
  P/BV (X) 0.29  0.87  1.32 
  P/E (X) N/A  161.01  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 200.18  95.38  211.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.03  7.65  21.41 
  Beta 0.26  0.80  0.32 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -66.92  -35.64  11.60 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร/บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1.09 64.12 10.21 10.00 31.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,644.21 2,463.01 2,479.68 2,055.36 853.18
  สินค้าคงเหลือ - - - - 1.93
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,304.53 4,070.54 4,017.54 3,474.61 2,218.96
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18.48 34.37 18.98 38.92 175.19
  รวมสินทรัพย์ 5,102.09 4,934.21 4,813.23 4,349.62 3,215.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 274.49 274.69 - 348.00 68.61
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,257.08 1,982.27 2,066.67 1,504.64 355.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 412.82 3.08 393.14 220.58 2.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,081.99 2,489.90 2,858.50 2,206.73 1,525.98
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5.73 355.51 7.39 16.84 224.20
  รวมหนี้สิน 3,087.73 2,845.41 2,865.89 2,223.57 1,750.17
  ทุนจดทะเบียน 1,738.10 1,738.10 1,738.10 1,738.10 1,266.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,275.14 1,275.14 1,275.14 1,275.14 975.14
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 690.86 1,126.54 690.86 1,126.55 946.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -59.80 -9.97 -180.13 -75.49 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11.79 -310.80 79.56 -302.09 -387.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,917.99 1,988.28 1,865.43 2,024.10 1,465.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 96.37 100.52 81.91 101.94 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 8.32 557.73 742.42 1,349.57 659.62
  รายได้อื่น 10.47 13.89 60.36 121.44 117.19
  รวมรายได้ 18.79 571.62 802.78 1,471.01 776.82
  ต้นทุนขาย 8.08 509.93 685.21 1,250.86 600.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23.40 49.22 120.28 122.77 242.16
  รวมค่าใช้จ่าย 70.60 566.45 814.90 1,326.51 956.19
  EBITDA -50.48 7.94 -3.93 153.52 -157.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.33 2.77 8.19 9.02 22.16
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -51.81 5.17 -12.12 144.50 -179.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -67.77 -8.71 -54.04 85.53 -269.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.01 -0.04 0.07 -0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -13.87 65.95 1.09 -381.78 -362.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.03 -160.28 -96.97 455.09 365.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 21.24 147.01 90.86 -96.41 -77.47
  เงินสดสุทธิ 7.33 52.68 -5.02 -23.10 -73.92
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.40 1.63 1.41 1.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.79 2.67 -2.78 4.90
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.38 2.28 -0.26 3.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 1.43 1.54 1.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.05 0.24 0.18 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 2.87 8.57 7.71 7.31
  EBIT Margin (%) -275.77 0.90 -1.51 9.82
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -360.72 -1.52 -6.73 5.81

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 มี.ค. 2561 PP 300,000,000 1,275,136,378 1.00
  11 ต.ค. 2560 PP 3,000,000 975,136,378 1.00
  03 ต.ค. 2560 XR 87,109,580 972,136,378 1.00
  23 มิ.ย. 2560 XR 54,446,751 885,026,798 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -98.51 -40.58 -44.99 104.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -98.42 -40.78 -45.22 108.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -96.71 -40.48 -45.43 89.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -87.54 -37.99 -38.57 38.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.08 0.46 0.33 0.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 4,829.25 791.70 1,114.79 393.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A 1,297.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.09 0.57 0.38 1.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 4,219.63 637.73 951.19 271.42
  วงจรเงินสด (วัน) 609.62 153.97 163.60 122.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 13 เม.ย. 2563 - 22 พ.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ META-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น