สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
43.50 48.50 / 24.10 36.78 7.71 432.62 37,638.31 40,609.62 978.59 29.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2560 18:23   สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แก้ไข)
01 ธ.ค. 2560 18:11   สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10 พ.ย. 2560 17:22   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2560 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พ.ย. 2560 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 120 หมู่ 11 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-4222
เบอร์โทรสาร 0-2769-4244
URL www.megawecare.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/11/2556
ราคา IPO (บาท) 17.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  MEGA เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล ณ ปัจจุบัน MEGA เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MEGA มีการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 29 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.50% 3,613 35.91% 2,237
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.21% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.51% (ณ วันที่ 23/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.57 1.98 3.01
  20 วัน 0.58 -3.46 -4.35
  60 วัน 7.41 -4.48 -0.75
  120 วัน 59.63 24.03 37.13
  YTD -1.14 -3.33 -5.35
  P/E (X) 36.78 36.02 19.88
  P/BV (X) 7.71 5.59 2.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.39 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 433,311,400 50.08
  2. นาย วิเวก ดาวัน 45,982,716 5.31
  3. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 43,175,900 4.99
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,973,468 3.70
  5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 16,400,272 1.90
  6. MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY 15,883,095 1.84
  7. น.ส. ดวงนภา ตงศิริ 12,883,095 1.49
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 11,200,000 1.29
  9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 10,847,900 1.25
  10. CHASE NOMINEES LIMITED 10,202,284 1.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิริต ชาห์ กรรมการ
  4. นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
  5. น.ส. สมิหรา ชาห์ กรรมการ
  6. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการ
  7. นาย โธมัส อับบราฮัม กรรมการ
  8. นาย อลัน ชิ ยิม แคม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มนู สว่างแจ้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 865.25  865.25  865.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 37,638.31  38,070.94  21,847.53 
  ราคา (บาท/หุ้น) 43.50  44.00  25.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.64  5.64  5.08 
  P/BV (X) 7.71  7.80  4.97 
  P/E (X) 36.78  37.20  28.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.20  97.74  88.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 129.27  109.65  68.26 
  Beta 1.28  1.38  0.79 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.14  74.26  53.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.08  1.07  1.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.40  0.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25.0 ของกำไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ สำรองตามกฎหมาย) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.30 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.24 บาท 28 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.23 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.24 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.16 บาท - เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 0.25 บาท 28 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 476.52 809.24 565.86 515.68 340.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,204.38 1,923.55 2,233.03 2,253.36 2,116.05
  สินค้าคงเหลือ 2,269.56 1,974.58 1,888.87 2,066.62 1,649.47
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,821.10 5,697.32 5,688.89 6,169.24 4,840.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,193.31 1,169.26 1,164.28 1,031.49 980.14
  รวมสินทรัพย์ 8,326.66 7,471.99 7,940.97 7,612.55 6,722.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 666.62 562.88 654.16 543.27 354.19
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,559.85 1,519.83 1,518.60 1,604.21 1,403.93
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8.37 55.32 8.93 90.96 75.59
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,338.75 2,966.86 3,152.89 3,095.24 2,511.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 109.05 108.75 108.28 182.64 232.75
  รวมหนี้สิน 3,447.80 3,075.61 3,261.16 3,277.88 2,744.18
  ทุนจดทะเบียน 436.95 436.95 436.95 436.95 436.95
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 432.62 432.62 432.62 432.62 432.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,138.10 2,138.10 2,138.10 2,138.10 2,138.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,561.63 2,005.52 2,300.49 1,912.25 1,566.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,878.82 4,396.37 4,679.80 4,334.69 3,978.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 6,898.52 6,214.73 8,810.23 7,944.74 7,730.05
  รายได้อื่น 28.26 24.68 32.17 151.99 37.86
  รวมรายได้ 6,926.78 6,239.41 8,842.40 8,096.73 7,767.91
  ต้นทุนขาย 3,840.21 3,634.14 5,123.48 4,538.30 4,613.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,174.28 1,919.92 2,674.11 2,717.90 2,482.97
  รวมค่าใช้จ่าย 6,062.87 5,635.88 7,887.50 7,256.20 7,112.64
  EBITDA 978.59 714.87 1,106.53 985.77 786.70
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 114.68 111.33 151.64 145.24 131.43
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 863.91 603.53 954.89 840.53 655.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 728.38 499.94 794.91 695.75 547.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.84 0.58 0.92 0.80 0.63
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 622.45 904.89 1,260.45 609.12 614.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -211.92 -83.75 -716.97 -184.27 -1,142.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -466.50 -503.60 -473.09 -246.70 -671.41
  เงินสดสุทธิ -55.96 317.53 70.39 178.15 -1,199.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.74 1.92 1.80 1.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.07 18.26 17.64 16.74
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.38 12.65 12.28 11.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.70 0.70 0.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.21 1.16 1.14 1.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.33 41.52 41.85 42.88
  EBIT Margin (%) 12.47 9.67 10.80 10.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.52 8.01 8.99 8.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.00 9.75 10.89 2.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 5.67 11.58 12.89 -1.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.02 7.49 9.21 4.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.58 6.50 8.70 2.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 45.69 17.78 14.25 26.99

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.60 4.15 3.93 3.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.35 88.05 92.93 100.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.51 2.45 2.59 2.44
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 145.33 148.85 140.90 149.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.46 3.24 3.28 3.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 105.46 112.61 111.24 120.97
  วงจรเงินสด (วัน) 119.22 124.29 122.59 128.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น