สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MDX บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.40 4.86 / 3.38 5.84 0.47 4,755.93 1,617.02 3,390.08 116.06 7.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ก.ย. 2562 17:12   การเลิกกิจการของบริษัทร่วม
28 ส.ค. 2562 17:04   รายงานความคืบหน้าการเรียกชำระลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 12:42   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 12:41   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 12:40   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12A, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2302-2300
เบอร์โทรสาร 0-2302-2400-1
URL http://www.mdx.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/9/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2535
ราคา IPO (บาท) 65.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์ทรัสต์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.37% 4,758 71.11% 4,945
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 36.49% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.75% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.41 -2.32 -1.89
  20 วัน -7.61 -12.14 -8.21
  60 วัน -18.66 -16.35 -14.60
  120 วัน -17.87 -20.24 -18.31
  YTD -9.09 -16.75 -13.11
  P/E (X) 5.84 16.92 18.65
  P/BV (X) 0.47 1.76 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.43 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 58,794,745 12.36
  2. THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C. 39,413,146 8.29
  3. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR 25,299,277 5.32
  4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 23,304,000 4.90
  5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 23,304,000 4.90
  6. PJ Spring Investment Limited 22,751,401 4.78
  7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 22,000,000 4.63
  8. นาย อธิพล ตีระสงกรานต์ 15,995,618 3.36
  9. บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12,931,319 2.72
  10. นาย ประชา เหตระกูล 12,560,900 2.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย พิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. ประภา เทียนเกษม กรรมการ
  4. นาง พูนทรัพย์ อัศวนภากาศ กรรมการ
  5. นาย ปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ
  6. นาย กมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการอิสระ
  9. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 475.59  475.59  475.59 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,617.02  1,778.72  2,496.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.40  3.74  5.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.18  6.79  6.14 
  P/BV (X) 0.47  0.55  0.85 
  P/E (X) 5.84  5.73  11.47 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.28  17.47  48.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.19  1.58  5.70 
  Beta 0.72  0.51  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.09  -28.76  -9.48 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นาย เชิดสกุล อ้นมงคล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,271.49 1,016.42 1,333.06 789.90 863.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 48.10 39.54 40.40 33.75 112.22
  สินค้าคงเหลือ 472.04 483.28 472.04 498.63 506.74
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,356.87 1,909.46 2,314.95 1,723.93 1,640.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 147.02 133.36 139.47 130.25 137.38
  รวมสินทรัพย์ 5,812.62 5,517.04 5,786.77 5,244.24 5,417.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - - - 35.80 35.95
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 300.58 60.84 263.46 60.81 675.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 356.36 107.80 315.80 96.61 720.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 197.48 429.20 211.60 500.60 99.11
  รวมหนี้สิน 553.84 537.00 527.40 597.21 819.37
  ทุนจดทะเบียน 4,756.30 4,756.30 4,756.30 4,756.30 4,756.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,755.93 4,755.93 4,755.93 4,755.93 4,755.93
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,322.19 -1,607.50 -1,389.02 -1,824.48 -2,001.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 645.88 645.88 645.88 645.88 645.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,768.05 2,555.91 2,752.56 2,325.03 2,239.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,490.72 2,424.13 2,506.81 2,321.99 2,358.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 117.70 165.04 365.93 233.95 241.19
  รายได้อื่น 29.63 29.13 130.91 122.94 63.96
  รวมรายได้ 366.96 552.23 1,148.75 854.42 574.51
  ต้นทุนขาย 78.50 91.95 182.03 143.26 145.05
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 184.62 171.51 366.79 367.00 350.81
  รวมค่าใช้จ่าย 263.11 263.45 548.82 510.26 495.86
  EBITDA 116.06 298.75 619.73 412.32 147.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.21 9.97 19.79 68.16 69.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 103.85 288.77 599.94 344.16 78.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 66.83 187.57 397.63 220.98 58.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.46 0.97 0.54 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -95.93 -148.58 -147.59 -276.61 -270.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 66.16 394.04 724.47 593.04 205.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -30.71 -19.10 -33.48 -386.76 -109.83
  เงินสดสุทธิ -60.47 226.36 543.41 -70.33 -174.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.61 17.71 7.33 17.84
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.40 14.64 15.66 9.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.33 10.40 10.88 6.46
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.21 0.19 0.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.20 0.21 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.31 44.29 50.26 38.77
  EBIT Margin (%) 28.30 52.29 52.23 40.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.21 33.97 34.61 25.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.68 14.26 56.41 -3.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.63 33.63 27.06 -1.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.55 63.64 34.45 48.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.13 1.70 7.56 2.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -64.37 211.87 79.94 278.93

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.27 4.14 9.87 3.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.21 88.13 36.98 113.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.35 0.34 0.38 0.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,034.22 1,079.29 973.18 1,280.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A 10.17 3.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - - 35.90 91.41
  วงจรเงินสด (วัน) 1,084.43 1,167.42 974.26 1,303.23


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น