สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.00 9.40 / 6.45 11.86 1.54 500.00 4,500.00 5,504.37 264.89 10.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ก.ย. 2562 08:28   สรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ได้ประกาศไป
02 ก.ย. 2562 07:50   แจ้งรับงานโครงการใหม่
30 ส.ค. 2562 08:55   แจ้งรับงานโครงการใหม่
09 ส.ค. 2562 08:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 08:41   อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
เบอร์โทรศัพท์ 0-3528-3191-4
เบอร์โทรสาร 0-3528-3314, 0-3528-3199
URL www.mcssteel.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/07/2548
ราคา IPO (บาท) 2.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  75.56% 6,860 76.90% 7,348
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.37% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.99% (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.56 1.60 1.79
  20 วัน 3.45 4.94 3.23
  60 วัน 20.00 32.94 24.78
  120 วัน 36.36 59.90 35.49
  YTD 35.34 63.51 29.00
  P/E (X) 11.86 N/A 18.70
  P/BV (X) 1.54 0.57 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.01 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,265,678 10.65
  2. นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ 38,800,000 7.76
  3. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 30,000,000 6.00
  4. นาย สุรชัย รติทอง 25,350,000 5.07
  5. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 23,000,000 4.60
  6. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 23,000,000 4.60
  7. นาย สุรกิต รติทอง 12,600,000 2.52
  8. นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์ 11,893,000 2.38
  9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 11,448,300 2.29
  10. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8,709,900 1.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย ไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กรรมการ
  3. นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการ
  4. น.ส. วรรณา พลแก้ว กรรมการ
  5. พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมศักดิ์ สุริยวงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.00  500.00  500.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,500.00  3,325.00  5,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.00  6.65  11.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.86  5.84  5.03 
  P/BV (X) 1.54  1.18  2.31 
  P/E (X) 11.86  5.10  12.15 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.39  78.75  113.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.70  14.02  35.21 
  Beta 0.56  0.91  0.76 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 35.34  -42.67  -32.56 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.56  8.59  12.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.29  1.50 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 29 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 07 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.20 บาท 11 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.48 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.44 บาท 13 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 339.65 945.69 892.37 585.61 1,067.73
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 853.09 700.00 418.47 1,014.92 709.89
  สินค้าคงเหลือ 1,327.87 1,265.51 1,114.41 915.80 701.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,541.42 2,911.21 2,425.25 2,536.60 2,605.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,336.32 1,079.68 1,357.27 1,034.42 813.93
  รวมสินทรัพย์ 4,139.92 4,247.98 4,033.82 3,746.84 3,826.41
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 36.20 - 160.85 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,097.65 1,058.60 713.49 813.90 695.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.97 6.71 1.04 6.95 7.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,134.85 1,273.46 875.53 1,065.46 881.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 145.89 231.64 188.85 130.56 103.78
  รวมหนี้สิน 1,280.74 1,505.10 1,064.38 1,196.02 985.30
  ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -168.86 - -168.86 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,437.23 3,310.94 3,486.96 3,274.40 3,093.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 295.81 643.07 295.81 643.07 288.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,795.90 2,701.26 2,913.78 2,541.56 2,848.16
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 63.29 41.61 55.66 9.26 -7.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,359.21 1,631.55 3,248.26 3,103.85 5,640.25
  รายได้อื่น 39.44 25.54 43.79 54.52 95.03
  รวมรายได้ 1,398.64 1,657.08 3,292.05 3,158.36 5,746.08
  ต้นทุนขาย 976.83 974.20 2,164.38 1,751.30 3,435.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 205.80 393.37 613.47 729.89 770.24
  รวมค่าใช้จ่าย 1,200.38 1,387.31 2,841.24 2,562.02 4,352.87
  EBITDA 264.89 362.44 630.64 735.40 1,502.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 66.63 92.67 179.83 139.06 109.28
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 198.26 269.78 450.80 596.35 1,393.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 187.52 242.62 416.93 499.04 1,229.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.54 0.91 1.08 2.60
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -47.28 410.20 805.59 673.59 1,296.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -92.05 9.66 -406.93 -229.13 -177.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -367.98 -169.43 -12.44 -702.99 -687.60
  เงินสดสุทธิ -507.31 250.43 386.22 -258.54 431.48
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 2.29 2.77 2.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.16 27.59 15.29 18.52
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.04 20.35 11.59 15.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.56 0.37 0.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 1.02 0.85 0.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.13 40.29 33.37 43.58
  EBIT Margin (%) 14.18 16.28 13.69 18.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.41 14.64 12.66 15.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -16.69 177.00 4.65 -44.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.27 194.46 23.59 -49.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.60 169.38 4.23 -45.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.47 137.86 10.90 -41.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -22.71 991.74 -16.45 -59.40

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.83 6.54 4.53 3.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.24 55.82 80.53 101.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.67 1.82 2.13 2.17
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 218.41 200.63 171.19 168.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.01 2.22 2.83 2.32
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 181.59 164.78 128.79 157.25
  วงจรเงินสด (วัน) 132.06 91.68 122.93 112.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น