สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.98 11.10 / 2.74 N/A 1.35 3,435.50 2,734.65 3,910.39 -884.29 -5.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2564 12:34   แจ้งข้อพิพาทกับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด กรณีการเยียวยาคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์
23 ธ.ค. 2563 17:08   การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
26 พ.ย. 2563 21:33   การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
25 พ.ย. 2563 13:47   แจ้งกรรมการบริษัทลาออก (แก้ไข)
25 พ.ย. 2563 12:46   แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-6000
เบอร์โทรสาร 0-2245-1435
URL www.mcot.net
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/11/2547
ราคา IPO (บาท) 22.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ กิจการวิทยุโทรทัศน์ (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่องรายการ 9 MCOT HD และช่องรายการ MCOT Family) กิจการวิทยุกระจายเสียง (เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท) หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว (สำนักข่าวไทย) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายการ สารคดีโทรทัศน์ และประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท นอกจากนั้นบริษัทยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนในรูปของสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  22.71% 12,215 22.71% 12,763
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.23% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 15.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.45 -0.49 -1.90
  20 วัน -4.78 -4.27 -5.76
  60 วัน 32.67 13.66 7.22
  120 วัน -18.11 -25.81 -26.87
  YTD -6.13 -7.38 -9.40
  P/E (X) N/A N/A 29.96
  P/BV (X) 1.35 2.55 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.33 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
  2. ธนาคาร ออมสิน 78,865,978 11.48
  3. น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี 25,255,200 3.68
  4. นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์ 7,046,000 1.03
  5. นาย ชาญชัย กุลถาวรากร 6,453,600 0.94
  6. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 6,360,400 0.93
  7. นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ 4,086,800 0.59
  8. นาง พจนีย์ พิชิตบัญชรชัย 4,034,300 0.59
  9. นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย 4,010,000 0.58

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการอิสระ
  3. นาย บุญสน เจนชัยมหกุล กรรมการ
  4. นาย สมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ
  5. นาง ภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ
  6. น.ส. กรประณม วงษ์มงคล กรรมการ
  7. นาย กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประเวศ อรรถศุภผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 687.10  687.10  687.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,734.65  2,913.30  6,699.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.98  4.24  9.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.95  2.95  5.49 
  P/BV (X) 1.35  1.44  1.78 
  P/E (X) N/A  N/A  61.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34  23.81  7.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.60  3.95  2.14 
  Beta 0.40  0.41  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.13  -56.51  7.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 508.34 439.61 363.92 244.72 566.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 302.92 432.01 340.33 595.50 495.11
  สินค้าคงเหลือ 0.79 2.20 0.79 3.52 6.34
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 880.07 1,150.11 966.26 1,174.13 1,363.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,064.30 1,629.37 1,382.07 1,813.04 1,921.93
  รวมสินทรัพย์ 3,711.10 5,516.89 4,708.80 6,666.59 6,958.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 240.00 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 370.92 435.89 337.07 570.32 280.62
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 16.52 18.25 9.60 22.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,022.86 1,030.23 813.99 1,069.65 1,152.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 680.45 733.83 699.44 1,961.33 1,792.69
  รวมหนี้สิน 1,703.32 1,764.06 1,513.43 3,030.98 2,944.91
  ทุนจดทะเบียน 3,835.00 3,835.00 3,835.00 3,835.00 3,835.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,515.28 -769.78 -1,327.16 -887.74 -512.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,027.02 3,772.52 3,215.14 3,654.56 4,030.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -19.24 -19.69 -19.77 -18.95 -16.66
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,130.38 2,126.24 2,237.20 2,483.56 2,675.74
  รายได้อื่น 61.28 63.70 731.17 78.81 60.71
  รวมรายได้ 1,191.65 2,189.95 2,968.37 2,562.37 2,736.45
  ต้นทุนขาย 1,130.45 1,529.65 2,192.46 2,154.23 4,675.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 359.61 399.07 639.84 572.26 592.42
  รวมค่าใช้จ่าย 2,350.46 2,039.70 2,872.67 2,863.95 5,509.29
  EBITDA -884.29 572.15 708.54 359.45 -1,713.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 274.52 421.90 612.83 661.02 1,059.51
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,158.81 150.24 95.71 -301.58 -2,772.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,167.26 99.84 -457.46 -375.72 -2,542.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.70 0.15 -0.67 -0.55 -3.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -29.87 250.62 242.43 -151.36 -19.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -52.46 -49.73 -115.36 -150.04 173.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 226.76 -6.00 -7.87 -20.64 -33.97
  เงินสดสุทธิ 144.42 194.89 119.20 -322.03 120.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.86 1.12 1.19 1.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -59.47 2.96 -13.32 -9.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -26.30 3.34 1.68 -4.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.47 0.47 0.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.43 0.48 0.52 0.38
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -0.01 28.06 2.00 13.26
  EBIT Margin (%) -97.24 6.86 3.22 -11.77
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -97.95 4.56 -15.41 -14.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -46.84 19.05 -9.92 -7.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -26.10 -6.72 1.77 -53.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -45.59 20.26 15.84 -6.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.24 -6.35 0.30 -48.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.38 5.94 4.78 4.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 108.05 61.49 76.34 80.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,199.32 971.40 1,018.52 437.26
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.30 0.38 0.36 0.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.45 3.85 4.83 5.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 82.11 94.84 75.53 72.09
  วงจรเงินสด (วัน) 26.24 -32.98 1.17 8.89


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น