สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.80 12.20 / 5.80 19.07 2.17 400.00 7,840.00 7,742.06 555.39 13.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ก.ย. 2563 17:02   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 ส.ค. 2563 08:07   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
26 ส.ค. 2563 08:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
26 ส.ค. 2563 08:02   งบการเงิน ประจำปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ส.ค. 2563 08:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2329-1051-6
เบอร์โทรสาร 0-2727-7287
URL www.mcgroupnet.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 05/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/07/2556
ราคา IPO (บาท) 15.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.84% 5,631 37.65% 3,945
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.42% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.14% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.08 4.87 5.65
  20 วัน 5.95 10.28 11.99
  60 วัน 4.26 6.32 11.03
  120 วัน 51.94 26.41 31.81
  YTD 33.33 49.48 69.20
  P/E (X) 19.07 28.63 21.34
  P/BV (X) 2.17 3.66 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.64 0.38 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. MISS SUNEE SERIPANU 341,836,420 42.73
  2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 70,000,000 8.75
  3. นาง ปรารถนา มงคลกุล 17,971,000 2.25
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,924,500 2.24
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,846,100 2.23
  6. น.ส. สุณี เสรีภาณุ 17,509,500 2.19
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,048,968 2.01
  8. MR. VIRACH SERIPANU 14,500,000 1.81
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 12,264,000 1.53
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,441,600 1.31

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุณี เสรีภาณุ รองประธานกรรมการ
  4. นาย วิรัช เสรีภาณุ กรรมการ
  5. นาย เอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการ
  6. นาย สมชัย อภิวัฒนพร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,840.00  5,880.00  8,720.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.80  7.35  10.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.52  4.73  5.18 
  P/BV (X) 2.17  1.55  2.09 
  P/E (X) 19.07  21.09  14.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.20  43.51  29.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 32.22  11.46  12.58 
  Beta 1.03  0.73  0.62 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 33.33  -32.57  -31.01 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.61  8.84  6.45 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.26  1.86  0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและ บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.35 บาท 04 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 0.30 บาท 13 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 13 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 28 พ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 บาท 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2021)
  นาย มนูญ มนูสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 600.54 672.89 350.34 553.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 265.79 302.68 417.85 591.90
  สินค้าคงเหลือ 1,408.25 1,603.79 2,144.63 2,216.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,191.65 3,337.40 3,684.86 3,915.13
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 404.41 417.09 470.08 491.61
  รวมสินทรัพย์ 4,083.95 4,289.60 4,826.51 5,081.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 15.87 94.54
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 282.95 343.36 402.81 652.04
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 0.06 0.17 0.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 412.42 468.79 489.40 859.97
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 79.40 60.54 57.45 54.12
  รวมหนี้สิน 491.82 529.33 546.86 914.09
  ทุนจดทะเบียน 400.00 400.00 400.00 400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 400.00 400.00 400.00 400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,824.93 2,824.93 2,824.93 2,824.93
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -2.63 -2.63 -2.63 -2.63
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 446.29 549.92 911.64 802.09
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 87.28 87.28 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,581.35 3,684.98 4,133.98 4,024.43
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10.77 75.29 145.68 143.27
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 3,182.50 3,702.87 1,973.57 4,227.92
  รายได้อื่น 34.81 34.14 40.10 85.70
  รวมรายได้ 3,217.31 3,737.01 2,013.67 4,319.90
  ต้นทุนขาย 1,329.62 1,529.46 844.64 2,001.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,391.46 1,799.65 781.69 1,627.50
  รวมค่าใช้จ่าย 2,760.70 3,461.23 1,628.91 3,628.73
  EBITDA 555.39 401.10 453.79 848.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 98.79 125.32 69.03 157.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 456.61 275.78 384.76 691.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 407.09 305.80 349.54 609.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.51 0.38 0.44 0.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 502.49 1,089.82 400.59 710.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -55.25 -64.10 -279.49 184.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -519.59 -703.18 -324.26 -828.67
  เงินสดสุทธิ -72.35 322.55 -203.16 66.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.74 7.12 7.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.20 7.82 15.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.91 6.05 15.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.14 0.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.77 0.82 0.87
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 58.22 58.70 54.85
  EBIT Margin (%) 14.19 7.38 17.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.65 8.18 15.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -14.05 -9.79 -2.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -13.07 -17.48 -7.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.91 -10.84 -2.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.24 0.09 -4.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 33.12 -53.44 7.77

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.20 10.28 9.82
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.60 35.51 37.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.88 0.82 0.86
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 413.43 447.27 422.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.25 4.10 4.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.97 89.03 79.32
  วงจรเงินสด (วัน) 360.06 393.75 380.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น