สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.25 10.30 / 4.82 10.90 1.15 2,854.07 5,280.03 - 1,066.09 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 เม.ย. 2564 17:06   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
09 เม.ย. 2564 12:30   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
08 เม.ย. 2564 17:15   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2564 17:23   การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
17 มี.ค. 2564 19:58   แจ้งการนารายงานประจาปี 2563 และแบบ 56-1 ประจาปี 2563 ขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-6300
เบอร์โทรสาร 0-2658-6301
URL www.maybank-ke.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/04/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/12/2546
ราคา IPO (บาท) 14.30 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทหลักทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ก.ค. 2563 01 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16.75% 5,973 16.75% 6,589
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 83.67% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.12 3.49 1.39
  20 วัน 0.54 -0.26 2.31
  60 วัน -0.54 -5.66 -0.62
  120 วัน 32.14 -10.74 9.19
  YTD 4.52 -11.65 -1.70
  P/E (X) 10.90 25.55 40.26
  P/BV (X) 1.15 3.52 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.74 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 ก.พ. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED 475,182,790 83.25
  2. นาย กนก ตั้งใจรักการดี 2,800,000 0.49
  3. นาย ธวัชชัย สืบวงศ์ลี 1,942,400 0.34
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,846,602 0.32
  5. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 1,440,800 0.25
  6. นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 1,200,000 0.21
  7. นาง สุตราพร จิตรสกุล 1,050,000 0.18
  8. นาย ธงชัย นิ่มวชิระสุนทร 1,010,000 0.18
  9. นาย สมชาย สิทธินานนท์พร 803,000 0.14
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 802,900 0.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ฮามิดา บินติ มอริส กรรมการ
  4. นาย สวี อึ้ง โก๊ะ กรรมการ
  5. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 570.81  570.81  570.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,280.03  5,051.71  3,824.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.25  8.85  6.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.06  7.76  7.31 
  P/BV (X) 1.15  1.14  0.92 
  P/E (X) 10.90  12.14  17.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.00  7.75  4.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.20  1.35  0.94 
  Beta 0.55  0.50  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.52  32.09  -33.66 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.49  9.72  10.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.38  2.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.50 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.18 บาท 20 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.68 บาท 29 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.28 บาท 18 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 29 ส.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130.77 363.33 371.93 392.93
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 13,300.47 12,855.31 13,769.78 14,961.66
  สินทรัพย์อนุพันธ์ - - - -
  เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน - - - -
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 1,775.77 494.60 680.47 534.23
  สินทรัพย์อื่นสุทธิ 818.43 394.16 482.79 552.91
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 69.00 80.19 99.42 132.77
  รวมสินทรัพย์ 19,085.67 16,137.70 16,359.52 18,924.14
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2,794.21 1,246.11 1,225.40 3,424.68
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 10,656.45 9,646.57 9,771.39 9,906.62
  ประมาณการหนี้สิน 298.03 243.39 187.82 163.00
  หนี้สินอื่น 324.07 153.96 209.71 313.08
  รวมหนี้สิน 14,484.12 11,860.28 11,798.40 14,269.13
  ทุนจดทะเบียน - 2,861.25 2,861.25 2,861.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,854.07 2,854.07 2,854.07 2,854.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 542.79 542.79 542.79 542.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,202.63 880.56 1,164.26 1,258.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.06 - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,601.55 4,277.42 4,561.12 4,655.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,663.76 2,060.68 2,470.60 2,847.39
   - รายได้ค่านายหน้า 1,976.45 1,421.19 1,754.60 1,977.90
   - ค่าธรรมเนียมและบริการ 139.09 74.12 75.49 273.23
   - รายได้ดอกเบี้ย 548.22 565.37 640.51 596.27
   - รายได้จากการลงทุน - - - -
  กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - 267.69 - -
  รวมรายได้ 2,817.81 2,402.92 2,528.53 2,920.11
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 211.03 173.73 179.73 198.11
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 238.58 326.95 346.54 352.56
  ต้นทุนขาย - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -1.13 -0.82 -9.20 13.67
  รวมค่าใช้จ่าย 2,217.73 2,084.44 2,298.90 2,460.32
  EBITDA 1,066.09 813.83 1,053.71 1,353.96
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 227.42 168.41 216.69 200.63
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 600.08 318.48 490.48 800.76
  ภาษีเงินได้ 115.63 63.74 99.18 162.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 484.45 254.75 391.29 638.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.85 0.45 0.69 1.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -881.55 832.18 761.31 -1,197.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -28.28 -43.45 -38.91 -33.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 677.65 -797.33 -743.39 1,273.05
  เงินสดสุทธิ -232.18 -8.60 -21.00 41.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.91 5.76 8.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.76 3.97 4.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.15 2.77 2.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.19 10.60 15.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 39.07 -19.00 -11.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 10.08 -9.30 -4.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.27 -4.97 -13.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.39 -9.33 -6.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 90.17 -34.90 -38.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น