สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MAX บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.02 0.02 / 0.01 N/A 0.92 85,669.33 1,713.39 2,646.03 -45.13 -64.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2563 08:42   แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
09 ธ.ค. 2563 17:21   วันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563 17:47   แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัท ประจำปี 2563
18 พ.ย. 2563 18:17   แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
13 พ.ย. 2563 18:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2357-1377-80
เบอร์โทรสาร 0-2357-1380
URL www.maxmetalcorp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/8/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/02/2539
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/11/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ มีการลงทุนใน1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มดิบ กากเมล็ดในปาล์ม (อาหารสัตว์) ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 พ.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  86.88% 12,866 88.89% 13,499
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.61% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.90% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 100.00 90.31 102.27
  20 วัน 100.00 77.27 94.72
  60 วัน 100.00 81.85 58.78
  120 วัน 100.00 76.15 78.59
  YTD 100.00 78.27 90.38
  P/E (X) N/A 17.36 30.41
  P/BV (X) 0.92 1.34 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.30 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมชาย อโณทัยยืนยง 1,600,000,000 5.36
  2. นาย จำนงค์ พุทธิมา 1,434,373,200 4.81
  3. MR. JOSEPH LEE BOON LENG 1,413,788,250 4.74
  4. นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล 1,273,202,300 4.27
  5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 839,877,323 2.81
  6. นาย ปกรณ์ ธีรธำรง 733,781,400 2.46
  7. นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี 684,000,000 2.29
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 644,017,465 2.16
  9. MISS CHIN JUDIANA S P 642,656,900 2.15
  10. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 335,363,306 1.12

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย กุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย สุจิตร จันทร์สว่าง กรรมการ
  5. นาย ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ
  6. นาย ประพัฒน์ ยอขันธ์ กรรมการ
  7. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 85,669.33  85,669.33  29,850.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,713.39  856.69  597.01 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.02  0.01  0.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02  0.02  0.05 
  P/BV (X) 0.92  0.46  0.43 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.93  30.94  9.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.92  0.65  0.22 
  Beta 0.22  0.36  -8.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 100.00  -50.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 46.81 8.60 3.97 14.89 27.92
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 312.30 312.08 353.93 280.30 215.31
  สินค้าคงเหลือ 48.10 69.30 42.22 66.59 70.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 480.36 611.90 400.16 763.78 853.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 576.22 586.28 583.61 803.00 820.96
  รวมสินทรัพย์ 2,836.58 1,876.33 1,874.58 2,061.11 2,006.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9.49 11.06 7.99 10.55 9.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 79.94 133.55 142.93 124.18 67.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.75 0.58 0.59 36.46 28.43
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 520.96 271.93 257.99 212.99 134.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 292.68 73.26 86.51 156.54 193.49
  รวมหนี้สิน 813.64 345.19 344.51 369.53 328.02
  ทุนจดทะเบียน 85,819.59 99,555.05 99,555.05 99,555.05 99,555.05
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 85,669.33 29,850.29 29,850.29 29,850.29 29,850.29
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -83,309.18 -28,048.33 -28,048.33 -28,048.33 -28,048.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -503.02 -428.90 -430.40 -325.66 -333.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,857.13 1,373.06 1,371.56 1,476.30 1,468.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 165.82 158.08 158.51 215.29 210.55
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,314.00 1,075.75 1,482.36 1,033.77 578.15
  รายได้อื่น 74.34 23.36 31.07 46.78 47.19
  รวมรายได้ 1,388.34 1,099.11 1,513.43 1,080.55 625.34
  ต้นทุนขาย 1,271.90 1,037.44 1,437.95 992.92 547.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.71 42.05 54.22 61.80 71.26
  รวมค่าใช้จ่าย 1,441.64 1,287.17 1,700.33 1,054.73 632.88
  EBITDA -45.13 -174.09 -170.28 48.36 17.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.17 13.97 16.62 22.54 24.75
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -53.30 -188.06 -186.90 25.82 -7.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -72.62 -131.59 -133.09 8.47 -43.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -42.79 -4.04 8.90 28.61 -38.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -464.16 0.86 9.05 -26.12 -447.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 549.78 -3.10 -28.86 -15.52 466.46
  เงินสดสุทธิ 42.84 -6.28 -10.92 -13.03 -19.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 2.25 1.55 3.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.59 -8.81 -9.35 0.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.21 -8.85 -9.50 1.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.25 0.25 0.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.76 0.73 0.77 0.53
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 3.20 3.56 3.00 3.95
  EBIT Margin (%) -3.84 -17.11 -12.35 2.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.23 -11.97 -8.79 0.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ส.ค. 2563 XR 55,819,038,465 85,669,331,289 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.15 53.61 43.39 78.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 22.60 54.38 44.82 81.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 26.32 50.08 40.06 72.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.00 79.11 61.21 66.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.51 4.84 4.67 4.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.23 75.42 78.08 87.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.49 18.86 26.43 14.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.81 19.36 13.81 25.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.67 11.63 10.77 10.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.30 31.39 33.90 35.29
  วงจรเงินสด (วัน) 55.74 63.38 57.99 77.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 19 มิ.ย. 2563 13 ส.ค. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น