สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.00 9.00 / 4.04 6.66 0.97 185.35 1,482.79 1,464.56 250.64 5.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 พ.ย. 2564 17:17   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 18:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 18:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 18:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564 17:05   แจ้งกรรมการเสียชีวิต
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2589-0020
เบอร์โทรสาร 0-2589-7049
URL www.matichon.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/1/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 65.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/05/2548

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ และรับจ้างโฆษณา ผลิตภัณฑ์หลักคือ 1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ มติชน ข่าวสด 2) หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ 3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ 4)นิตยสารรายปักษ์ ได้แก่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 5)นิตยสารรายเดือน ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม 6) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก และหนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ธุรกิจกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มติชนทีวี มติชนออนไลน์ ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ ธุรกิจรับจ้างจัดงาน Event ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 10 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.62% 716 33.63% 728
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.08% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.62 1.95 0.78
20 วัน 8.84 3.27 10.47
60 วัน 8.84 4.05 13.10
120 วัน 22.14 15.31 24.40
YTD 81.00 44.18 65.17
P/E (X) 6.66 46.36 19.82
P/BV (X) 0.97 3.17 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.55 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ขรรค์ชัย บุนปาน 64,777,760 34.95
2. นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 35,756,000 19.29
3. บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด 10,200,000 5.50
4. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ 6,810,000 3.67
5. นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 6,522,999 3.52
6. น.ส. ปานบัว บุนปาน 6,389,650 3.45
7. นาย ศิริชัย จรุงสถิตพงศ์ 5,190,000 2.80
8. นาย ปราปต์ บุนปาน 5,183,000 2.80
9. นาย เอกชัย พวงเรืองศรี 4,885,000 2.64
10. นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 3,549,200 1.91

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย สมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ
3. น.ส. ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย กิตติชัย อินทร์นุรักษ์ กรรมการ
5. นาย ปราปต์ บุนปาน กรรมการ
6. นาย วรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการ
7. นาย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน กรรมการ
8. นาย พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ กรรมการ
9. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ
10. พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา กรรมการอิสระ
11. นาย ไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย ไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย สมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 185.35  185.35  185.35 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,482.79  819.24  860.02 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.00  4.42  4.64 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.25  7.19  7.73 
P/BV (X) 0.97  0.61  0.60 
P/E (X) 6.66  N/A  36.91 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.72  0.69  1.02 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.10  0.02  0.04 
Beta 0.45  0.17  0.01 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 81.00  -4.74  -5.31 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.50  2.26  2.16 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.17  N/A  0.80 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.20 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.10 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.10 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 448.73 78.89 66.34 219.18 205.30
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 138.83 132.29 131.14 171.16 192.65
สินค้าคงเหลือ 41.35 31.73 31.26 37.37 57.61
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,374.53 1,046.58 1,063.04 1,086.78 1,106.83
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 339.79 564.30 558.53 580.24 592.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 584.81 712.20 712.50 691.34 682.04
รวมสินทรัพย์ 1,959.34 1,758.78 1,775.54 1,778.11 1,788.88
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 45.03 45.04 40.46 61.68 71.70
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 67.25 60.02 58.10 71.43 89.27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 363.24 365.35 357.37 348.55 234.56
รวมหนี้สิน 430.49 425.37 415.47 419.98 323.83
ทุนจดทะเบียน 225.35 225.35 225.35 225.35 225.35
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 185.35 185.35 185.35 185.35 185.35
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม 763.05 576.74 595.68 587.78 694.69
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -4.55 -13.68 -5.96 - -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,528.85 1,333.41 1,360.06 1,358.13 1,465.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 499.06 483.25 664.13 793.69 846.89
รายได้อื่น 179.64 16.17 19.16 40.60 36.04
รวมรายได้ 680.11 499.42 683.30 836.16 882.93
ต้นทุน 299.56 312.99 415.60 542.68 604.31
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 151.90 173.54 232.50 330.41 272.89
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 451.46 486.53 648.10 873.08 877.20
EBITDA 250.64 34.99 64.54 -19.22 71.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21.99 22.10 29.35 25.41 31.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 228.65 12.89 35.19 -44.63 40.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 203.85 7.78 26.71 -38.14 19.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.10 0.04 0.14 -0.21 0.10
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 58.49 66.72 84.20 38.07 -14.07
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 365.60 -184.03 -212.62 -6.29 167.52
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -41.70 -22.98 -24.43 -17.90 -27.80
เงินสดสุทธิ 382.39 -140.29 -152.84 13.88 125.65
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 20.44 17.44 18.30 15.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.57 -2.62 1.97 -2.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.50 -2.50 1.98 -2.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.32 0.31 0.31
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.46 0.42 0.38 0.47
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.97 35.23 37.42 31.63
EBIT Margin (%) 33.62 2.58 5.15 -5.34
อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.97 1.56 3.91 -4.56

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.27 -16.19 -16.32 -6.28
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.29 -21.80 -23.42 -10.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 36.18 -17.10 -18.28 -5.30
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.21 -17.62 -25.77 -0.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2,519.13 34.14 N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.02 4.98 4.39 4.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.77 73.30 83.07 83.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.01 12.18 12.11 11.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 33.16 29.96 30.14 31.94
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.93 9.11 8.14 8.14
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.87 40.05 44.85 44.85
วงจรเงินสด (วัน) 65.06 63.21 68.36 70.74


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้