สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MATCH บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.59 1.91 / 0.65 N/A 0.87 781.63 1,242.79 1,446.08 -31.04 291.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ต.ค. 2563 17:15   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
26 ส.ค. 2563 22:24   รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน
26 ส.ค. 2563 22:17   กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 21:16   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
07 ส.ค. 2563 20:28   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9
เบอร์โทรสาร 0-2243-1494, 0-2243-4124
URL http://www.matchinggroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/10/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/03/2546
ราคา IPO (บาท) 34.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/08/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/01/2548
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจ Post Production และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เรื่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  12.39% 1,039 29.47% 1,327
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.00 9.91 8.56
  20 วัน -0.63 4.08 3.80
  60 วัน 3.25 10.89 15.45
  120 วัน - -1.21 3.97
  YTD 1.27 43.14 31.84
  P/E (X) N/A N/A 20.95
  P/BV (X) 0.87 2.20 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.19 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 684,685,524 87.60
  2. นาย วีระ ศุภราทิตย์ 10,940,000 1.40
  3. นาย ชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 10,444,137 1.34
  4. นาย ภาณุมาศ มงคลทรัพยา 6,000,060 0.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ชยานนท์ อุลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
  4. นาย สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการ
  5. นาง เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
  6. นาง นาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการ
  7. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กมล รัตนไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 781.63  781.63  781.63 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,242.79  1,227.16  1,641.42 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.59  1.57  2.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.83  1.94  1.99 
  P/BV (X) 0.87  0.81  1.06 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.81  7.85  17.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.73  0.52  1.09 
  Beta 0.79  0.14  0.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.27  -25.24  16.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 63.14 21.57 67.01 21.20 22.75
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 69.19 128.69 103.95 131.44 116.63
  สินค้าคงเหลือ 12.94 13.33 13.85 12.59 10.83
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 169.49 191.69 216.93 193.35 195.89
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,484.89 1,242.90 1,520.88 1,533.08 1,589.56
  รวมสินทรัพย์ 1,694.32 1,712.95 1,753.77 1,737.41 1,809.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.63 17.00 40.00 - 1.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 23.18 33.16 41.09 40.15 35.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24.95 18.74 17.81 27.28 33.02
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 58.89 81.18 113.05 81.19 82.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 207.54 107.65 134.51 109.71 141.66
  รวมหนี้สิน 266.43 188.83 247.56 190.90 224.52
  ทุนจดทะเบียน 781.63 781.63 781.63 781.63 781.63
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 781.63 781.63 781.63 781.63 781.63
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 906.22 906.22 906.21 906.21 906.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -259.96 -163.62 -181.33 -141.36 -102.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,427.89 1,524.22 1,506.51 1,546.48 1,585.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -0.10 -0.30 0.03 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 133.12 236.62 479.24 488.00 448.41
  รายได้อื่น 4.83 0.40 -1.71 22.56 7.84
  รวมรายได้ 137.95 237.41 476.71 507.58 455.92
  ต้นทุนขาย 140.64 168.87 338.06 353.82 343.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79.32 87.51 169.36 181.02 174.80
  รวมค่าใช้จ่าย 219.96 257.68 507.42 534.84 518.45
  EBITDA -31.04 30.01 66.02 75.93 34.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 50.97 50.28 96.73 103.19 97.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -82.01 -20.27 -30.71 -27.26 -62.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -77.67 -22.87 -38.39 -38.74 -77.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 -0.03 -0.05 -0.05 -0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -24.32 29.02 95.35 48.55 -12.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.70 -29.31 -94.95 -15.11 -237.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 25.15 0.66 47.47 -34.99 114.67
  เงินสดสุทธิ -3.87 0.36 47.88 -1.55 -134.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.88 2.36 1.92 2.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.31 -3.00 -2.52 -2.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.43 -2.29 -1.76 -1.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.12 0.16 0.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.27 0.27 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -5.65 28.63 29.46 27.50
  EBIT Margin (%) -59.45 -8.54 -6.44 -5.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -56.30 -9.63 -8.05 -7.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 พ.ค. 2560 XR 137,599,781 781,628,733 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -43.74 -3.75 -1.79 8.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.72 -5.79 -4.45 2.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -41.89 -11.19 -6.08 11.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.64 -6.26 -5.13 3.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.80 3.82 4.07 3.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.11 95.64 89.64 92.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 23.58 27.85 25.57 30.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.48 13.11 14.27 12.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.00 10.20 8.32 9.29
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.18 35.79 43.86 39.27
  วงจรเงินสด (วัน) 78.41 72.96 60.05 65.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น