สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.20 48.50 / 11.60 36.32 2.56 140.00 3,696.00 6,816.98 118.28 20.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2561 21:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561 21:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 21:22   แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 ส.ค. 2561 21:21   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561 17:03   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-7899
เบอร์โทรสาร 0-2080-7800
URL http://www.malee.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/2/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2535
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 16/05/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า มาลี โดยมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.63% 6,314 48.45% 3,464
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.93% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.39% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -12.58 -10.73 -10.56
  20 วัน -4.35 0.94 -0.85
  60 วัน 12.82 11.21 9.67
  120 วัน -35.29 -28.98 -31.89
  YTD -65.49 -58.44 -64.04
  P/E (X) 36.32 20.72 16.65
  P/BV (X) 2.56 2.20 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36 0.42 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 75,100,000 26.82
  2. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,500,000 17.32
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,407,798 3.36
  4. นาง จินตนา บุญรัตน์ 8,015,500 2.86
  5. นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ 7,397,900 2.64
  6. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 6,597,900 2.36
  7. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ 6,407,900 2.29
  8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,199,700 1.86
  9. บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.43
  10. นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ 3,264,000 1.17

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง จินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
  2. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ
  4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย โอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
  6. น.ส. ณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. นาฏ ฟองสมุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00  140.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,696.00  10,710.00  16,100.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.20  38.25  57.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.15  5.65  10.41 
  P/BV (X) 2.56  6.76  11.04 
  P/E (X) 36.32  28.63  31.05 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 151.00  192.42  145.81 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 42.48  97.76  63.59 
  Beta 1.18  1.28  0.99 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -65.49  -33.48  303.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.23  2.48  1.04 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.54  0.71  0.32 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.30 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.15 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.75 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.70 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 133.95 71.97 100.47 92.27 75.19
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 728.69 676.45 780.86 731.45 892.76
  สินค้าคงเหลือ 988.71 813.74 1,044.20 811.72 741.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,028.67 1,704.68 2,104.50 1,731.42 1,801.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,183.28 1,940.88 2,071.16 1,780.95 1,132.96
  รวมสินทรัพย์ 4,677.38 3,808.07 4,390.19 3,640.24 3,060.70
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,669.70 1,208.04 1,327.77 1,046.95 749.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 471.13 402.38 472.73 322.84 482.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 191.70 33.96 167.20 40.46 28.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,573.64 2,014.40 2,309.31 1,826.00 1,600.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 632.04 202.60 469.14 234.92 206.00
  รวมหนี้สิน 3,205.68 2,217.00 2,778.45 2,060.92 1,806.43
  ทุนจดทะเบียน 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,192.03 1,248.33 1,270.06 1,229.49 902.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 114.33 - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,422.45 1,591.08 1,611.73 1,574.53 1,249.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 49.25 - - 4.79 4.69
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,687.24 2,884.57 5,915.56 6,541.20 5,428.29
  รายได้อื่น 32.31 46.86 72.38 37.57 84.12
  รวมรายได้ 2,719.55 2,931.43 5,987.94 6,578.77 5,512.41
  ต้นทุนขาย 2,019.90 2,033.02 4,215.92 4,437.60 3,648.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 689.41 658.47 1,395.62 1,406.17 1,412.66
  รวมค่าใช้จ่าย 2,720.92 2,699.41 5,633.70 5,897.67 5,064.62
  EBITDA 118.28 322.63 534.79 825.55 539.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 119.65 90.61 180.55 144.45 91.65
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1.37 232.01 354.24 681.10 447.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -5.41 179.84 285.58 530.02 330.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.64 1.02 3.79 2.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 203.33 309.50 155.81 749.00 463.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -383.55 -301.17 -467.80 -711.72 -25.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 210.01 -28.62 320.18 -22.34 -413.57
  เงินสดสุทธิ 29.79 -20.30 8.19 14.95 24.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 0.85 0.91 0.95
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.66 30.56 17.93 37.54
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.85 16.61 8.82 20.33
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.25 1.39 1.72 1.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.36 1.76 1.49 1.96
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.83 29.52 28.73 32.16
  EBIT Margin (%) -0.05 7.91 5.92 10.35
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.20 6.14 4.77 8.06

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.84 -12.39 -9.56 20.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.65 -8.38 -5.00 21.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.23 -11.65 -8.98 19.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.80 -9.66 -4.48 16.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -28.74 -46.12 60.24

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.14 7.72 7.82 8.05
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.85 47.31 46.66 45.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.66 5.25 4.54 5.71
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 78.27 69.51 80.34 63.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.62 8.93 10.60 11.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.93 40.88 34.44 33.14
  วงจรเงินสด (วัน) 85.18 75.94 92.56 76.05


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น