สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.50 9.45 / 4.98 N/A 2.82 138.00 2,070.00 5,254.85 88.07 59.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 มี.ค. 2564 18:48   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม
25 ก.พ. 2564 20:31   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 20:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 20:30   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2564 18:06   ขอแจ้งมติ วันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-7899
เบอร์โทรสาร 0-2080-7800
URL http://www.malee.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/2/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2535
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 16/05/2560

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.48% 5,292 48.57% 6,318
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.34% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.87% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.83 -4.07 -3.50
  20 วัน -9.09 -6.12 -7.49
  60 วัน 19.05 11.56 18.95
  120 วัน 15.38 3.51 -4.66
  YTD 16.28 5.06 9.35
  P/E (X) N/A 31.60 40.26
  P/BV (X) 2.82 2.13 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.35 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 75,100,000 27.21
  2. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,500,000 17.57
  3. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 13,003,600 4.71
  4. นาง จินตนา บุญรัตน์ 9,128,566 3.31
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,173,719 2.96
  6. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 7,790,000 2.82
  7. นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ 7,408,566 2.68
  8. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 6,608,567 2.39
  9. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ 6,418,567 2.33
  10. น.ส. ทักษพร บุญลับ 3,018,600 1.09

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง จินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ
  2. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร กรรมการ
  4. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย โอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
  6. น.ส. ณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. นาฏ ฟองสมุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อรินทร์ จิรา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. สุภาวดี ตันติยานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 276.00  276.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,070.00  1,780.20  1,820.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.50  6.45  6.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66  3.02  3.27 
  P/BV (X) 2.82  2.13  1.99 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 25.80  65.38  81.49 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.04  5.38  8.16 
  Beta 0.76  0.97  1.04 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.28  -0.77  -18.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 83.67 118.77 122.10 100.47
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 605.22 831.66 710.24 919.42
  สินค้าคงเหลือ 543.65 511.64 908.55 1,044.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,226.91 1,508.33 1,909.33 2,104.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,669.90 1,983.07 2,088.85 2,071.16
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,775.72 2,679.03 2,613.56 2,285.68
  รวมสินทรัพย์ 4,002.64 4,187.36 4,522.90 4,390.19
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,104.18 1,439.49 1,511.74 1,327.77
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 585.12 684.01 427.05 752.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 224.48 143.00 190.13 127.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,034.57 2,355.75 2,499.77 2,309.31
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,128.44 847.14 832.02 469.14
  รวมหนี้สิน 3,163.01 3,202.89 3,331.79 2,778.45
  ทุนจดทะเบียน 138.00 140.00 140.00 140.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 138.00 140.00 140.00 140.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 365.53 628.37 924.81 1,270.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - 114.34 114.34 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 230.59 230.97 194.92 201.67
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 5.85 5.85 5.85
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 734.12 885.00 1,145.39 1,611.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 105.51 99.47 45.72 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,870.37 4,921.00 5,348.76 5,915.56
  รายได้อื่น 41.78 77.37 39.95 54.72
  รวมรายได้ 3,912.15 4,998.37 5,388.71 5,970.27
  ต้นทุน 3,168.84 4,100.64 4,164.98 4,215.92
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 909.01 1,084.47 1,536.36 1,395.62
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,084.81 5,185.11 5,701.34 5,611.54
  EBITDA 88.07 57.64 -89.01 534.79
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 285.75 268.45 230.89 180.55
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -197.69 -210.81 -319.90 354.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -200.90 -209.61 -272.62 285.58
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.73 -0.76 -0.99 1.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 260.39 332.96 151.16 155.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 34.83 -76.98 -360.31 -467.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -330.70 -277.39 230.73 320.18
  เงินสดสุทธิ -35.48 -21.41 21.58 8.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.64 0.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -24.82 -20.65 -19.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.83 -4.84 -7.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.77 3.25 2.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 1.15 1.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.13 16.67 22.13
  EBIT Margin (%) -5.05 -4.22 -5.94
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.19 -4.22 -5.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -21.35 -8.00 -9.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.72 -1.54 -1.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -21.73 -7.24 -9.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.22 -9.05 1.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.46 5.84 6.03
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.86 62.55 60.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.01 5.77 4.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60.78 63.21 85.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.99 5.94 5.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.09 61.49 63.56
  วงจรเงินสด (วัน) 54.55 64.27 82.57


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น