สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
38.25 46.25 / 27.00 28.28 9.05 2,400.00 183,600.00 225,246.34 8,751.83 18.54
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:38   รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
10 พ.ย. 2563 18:25   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10 พ.ย. 2563 18:21   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 18:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 18:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2067-8999
เบอร์โทรสาร 0-2067-9888
URL www.siammakro.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/5/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/08/2537
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/10/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  6.92% 6,445 6.92% 4,600
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.75% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.16 -3.59 -2.03
  20 วัน -5.56 -6.11 -6.30
  60 วัน -4.38 -9.62 -22.83
  120 วัน -4.97 -2.07 -14.94
  YTD -3.16 -5.33 -6.32
  P/E (X) 28.28 29.96 29.89
  P/BV (X) 9.05 3.59 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.51 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2,640,302,800 55.01
  2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 1,827,598,700 38.07
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 41,981,900 0.87
  4. นาย ปริญญา เธียรวร 29,000,000 0.60
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 26,246,700 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3. นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  4. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  5. นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
  6. นาย พิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
  7. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
  8. นาย ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
  9. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  10. นาง เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ
  11. นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
  13. นาง กรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย จักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,800.00  4,800.00  4,800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 183,600.00  189,600.00  148,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 38.25  39.50  31.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.23  4.23  3.81 
  P/BV (X) 9.05  9.34  8.15 
  P/E (X) 28.28  29.21  24.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44  6.73  2.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 45.75  51.91  20.35 
  Beta 0.48  0.50  0.90 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.16  27.42  -3.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.51  2.43  3.10 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.71  0.76 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้ในแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.40 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.56 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.40 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.56 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.56 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 6,004.79 2,541.41 4,800.16 5,095.61 4,360.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 720.54 901.52 1,078.23 1,038.93 925.85
  สินค้าคงเหลือ 13,130.88 13,205.94 14,774.35 14,361.30 13,043.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,817.04 18,722.59 23,333.15 22,998.56 20,412.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 30,876.31 31,377.80 31,579.02 31,552.61 31,304.85
  รวมสินทรัพย์ 67,948.51 57,852.58 62,641.33 62,065.26 58,975.97
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 904.99 3,013.17 220.37 2,964.92 3,628.83
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 24,478.75 22,302.86 26,425.37 25,177.55 26,120.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,521.33 90.90 93.72 106.21 2,124.84
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 36,446.56 30,089.71 32,749.28 34,094.13 37,117.60
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,722.74 8,995.33 9,157.68 8,714.50 3,847.57
  รวมหนี้สิน 47,169.30 39,085.05 41,906.96 42,808.63 40,965.17
  ทุนจดทะเบียน 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,290.15 3,290.15 3,290.15 3,290.15 3,290.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -19.98 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 14,664.65 12,819.15 14,809.75 13,241.63 11,919.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,297.39 18,266.58 20,243.04 18,729.04 17,552.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 481.83 500.94 491.33 527.59 457.89
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 161,097.90 154,195.89 209,771.84 191,996.84 185,803.96
  รายได้อื่น 587.93 598.48 855.20 933.25 950.06
  รวมรายได้ 161,685.83 154,794.37 210,627.04 192,930.09 186,754.02
  ต้นทุนขาย 142,344.17 136,427.51 185,012.15 169,638.93 164,352.33
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13,253.82 12,859.63 17,410.40 15,481.34 14,395.09
  รวมค่าใช้จ่าย 155,597.99 149,287.14 202,422.55 185,120.27 178,747.42
  EBITDA 8,751.83 7,529.12 10,927.61 10,361.08 10,407.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,663.98 2,021.89 2,723.12 2,551.26 2,400.68
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6,087.85 5,507.22 8,204.49 7,809.82 8,006.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,432.79 4,185.53 6,244.59 5,941.99 6,178.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.92 0.87 1.30 1.24 1.29
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,898.79 4,842.23 10,269.88 6,011.60 11,927.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,759.75 -2,140.38 -3,130.02 -2,865.70 -6,467.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,009.05 -5,218.80 -7,402.34 -2,411.28 -3,649.31
  เงินสดสุทธิ 1,129.99 -2,516.94 -262.47 734.63 1,810.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.62 0.71 0.67
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 33.67 34.28 32.05 32.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.97 13.81 13.16 12.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.32 2.14 2.07 2.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.46 3.60 3.38 3.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.64 11.52 11.80 11.64
  EBIT Margin (%) 3.77 3.56 3.90 4.05
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.74 2.70 2.96 3.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.48 9.41 9.26 3.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.34 9.39 9.06 3.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.45 9.29 9.17 3.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.23 9.58 9.35 3.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 5.91 2.14 5.09 -3.82

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 267.16 239.03 198.16 195.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.37 1.53 1.84 1.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.50 14.08 12.70 12.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.17 25.92 28.74 29.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.16 8.50 7.17 6.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 44.72 42.95 50.90 55.19
  วงจรเงินสด (วัน) -18.18 -15.50 -20.32 -23.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น