สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MACO บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.68 1.49 / 0.46 N/A 0.99 541.20 3,680.15 7,829.80 -104.39 17.05
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 ม.ค. 2564 18:18   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 ม.ค. 2564 13:19   แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท
13 ม.ค. 2564 08:39   แก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
04 ม.ค. 2564 17:22   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MACO-W2 (F53-5)
30 ธ.ค. 2563 12:33   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการส่งคำถามล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2938-3388
เบอร์โทรสาร 0-2938-3489
URL www.masterad.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2546
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 03/10/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 19/09/2556
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 ก.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.13% 5,650 32.97% 5,198
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  11.07% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.45 0.53 -0.89
  20 วัน -1.45 -0.92 -2.45
  60 วัน 9.68 -6.03 -11.36
  120 วัน 1.49 -8.05 -9.37
  YTD 6.25 4.84 2.55
  P/E (X) N/A N/A 29.96
  P/BV (X) 0.99 2.55 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.33 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 1,438,367,596 26.58
  2. นาย นเรศ งามอภิชน 1,082,000,000 19.99
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 789,150,660 14.58
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 597,374,085 11.04
  5. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 540,000,000 9.98
  6. นาย นพดล ตัณศลารักษ์ 67,453,899 1.25
  7. นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 36,640,000 0.68
  8. นาง ดวงพร โฆสิตสกุล 31,980,000 0.59
  9. น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร 31,800,000 0.59
  10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 21,843,320 0.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย ซิว โค ชวน รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ
  4. นาย สธรรดร สัตตบุศย์ กรรมการ
  5. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,411.98  5,411.98  4,331.98 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,680.15  3,463.67  6,194.73 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.68  0.64  1.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.69  0.69  0.62 
  P/BV (X) 0.99  0.93  2.31 
  P/E (X) N/A  N/A  29.35 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.20  63.67  79.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.19  10.17  20.98 
  Beta 1.38  1.37  0.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.25  -55.24  -5.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.77  4.00  2.53 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.64 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.016 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.012 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.018 บาท 10 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.018 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน *
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 1,199.35 1,216.49 718.87 652.73
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 574.23 640.76 847.09 967.84
  สินค้าคงเหลือ 211.99 166.84 104.45 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,190.55 2,220.87 1,958.31 1,990.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 878.23 877.13 931.16 675.34
  รวมสินทรัพย์ 9,060.46 9,186.85 4,879.51 4,106.56
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,249.68 1,029.68 345.00 270.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,031.44 864.38 825.62 504.28
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 507.98 453.89 25.20 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,279.42 2,825.36 1,557.29 1,327.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,997.26 2,057.50 297.69 60.68
  รวมหนี้สิน 5,276.68 4,882.86 1,854.98 1,388.43
  ทุนจดทะเบียน 678.75 678.75 591.49 584.61
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 541.20 541.20 433.20 412.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,796.47 3,796.47 2,358.21 1,897.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -532.59 -510.52 -510.52 -225.28
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -67.24 272.63 477.29 454.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,711.46 4,089.82 2,719.60 2,528.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 72.32 214.17 304.93 189.39
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 1,018.46 612.14 2,953.65 1,734.40
  รายได้อื่น 11.79 35.55 91.53 41.88
  รวมรายได้ 1,030.26 652.62 3,045.18 1,745.00
  ต้นทุนขาย 919.32 465.34 1,901.38 900.48
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 332.76 209.36 814.61 524.86
  รวมค่าใช้จ่าย 1,483.28 900.51 2,815.72 1,425.34
  EBITDA -104.39 -65.38 458.83 444.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 348.64 182.51 229.36 124.51
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -453.03 -247.90 229.46 319.66
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -339.86 -128.58 160.58 272.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.03 0.04 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7.81 454.91 290.20 427.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -360.96 -2,034.80 -484.00 -1,135.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 349.57 2,077.59 265.21 1,156.86
  เงินสดสุทธิ -3.57 497.70 76.14 449.49
  เพิ่มเติม
  * บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.79 1.26
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.57 -0.19 6.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.66 -0.82 5.11
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.19 0.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.77 0.32 0.68
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.73 33.11 35.63
  EBIT Margin (%) -43.97 -2.55 7.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -32.99 -0.26 5.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 ม.ค. 2563 PP 1,080,000,000 5,411,980,914 0.10
  15 มี.ค. 2562 XR 205,299,141 4,331,980,914 0.10
  24 ส.ค. 2561 XR 687,771,407 4,126,681,773 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -3.93 70.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -0.18 111.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A -3.23 74.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A 7.32 97.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -41.10

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.71 4.43 3.25
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.17 82.42 112.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 22.34 11.38 36.41
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.34 32.09 10.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.59 2.20 2.86
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 79.49 166.24 127.65
  วงจรเงินสด (วัน) -31.99 -51.73 -5.48


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MACO-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น