สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.90 7.00 / 5.05 - 0.55 608.00 358.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ธ.ค. 2563 18:36   แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
20 พ.ย. 2563 17:27   แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10 พ.ย. 2563 12:53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
10 พ.ย. 2563 12:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 12:53   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100
URL www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/8/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/08/2552
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด บริษัทเกษตรเหนือ จำกัด บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด และบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็น และการรับฝากสินค้า

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.88 0.65
20 วัน -0.84 3.32 -2.58
60 วัน -0.84 -2.70 -20.82
120 วัน - 13.33 -11.36
YTD 0.85 5.55 -3.38
P/E (X) - N/A 30.19
P/BV (X) 0.55 1.03 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด 2,537,350 4.17
2. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 2,500,000 4.11
3. บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด 2,428,850 3.99
4. นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ 2,026,372 3.33
5. นาย ชีระ ภาณุพงศ์ 2,000,000 3.29
6. นางสาว อรอุมา เอกลาภไพบูลย์ 1,500,000 2.47
7. Mr. Peter Eric Dennis 1,200,000 1.97
8. บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด 1,000,000 1.64
9. มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล 1,000,000 1.64
10. นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง 1,000,000 1.64

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 60.80  60.80  60.80 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 358.72  355.68  407.36 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.90  5.85  6.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.78  10.78  10.79 
P/BV (X) 0.55  0.54  0.62 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11  3.35  1.97 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.05  0.04 
Beta 0.02  0.02  -0.01 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.85  -12.69  -13.55 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.92  6.97  7.36 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.09 บาท 24 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.09 บาท 25 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.091 บาท 26 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.098 บาท 30 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.10 บาท 20 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.10 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.11 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0934 บาท 26 มี.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.11 บาท 17 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.125 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.165 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.165 บาท 28 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 643.18 633.20 638.18 626.80 700.62
เงินสด 16.92 46.02 25.54 38.27 10.25
ลูกหนี้ 0.01 0.00 0.38 0.47 -
รวมสินทรัพย์ 667.99 683.98 668.83 671.20 715.43
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 11.07 26.07 11.07 14.67 14.67
รวมหนี้สิน 12.30 27.37 12.28 15.77 16.30
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 47.69 48.60 48.55 47.43 91.13
สินทรัพย์สุทธิ 655.69 656.60 656.55 655.43 699.13
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.78 10.80 10.80 10.78 11.50
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 21.41 22.19 29.35 38.00 51.04
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 21.41 22.19 29.35 38.00 51.04
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.15 2.14 2.86 3.00 3.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.10 0.10 0.14 0.14 0.15
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.68 2.36 2.63 0.59 0.54
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 3.30 4.98 6.11 4.14 4.12
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 18.11 17.22 23.24 33.86 46.92
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8.34 26.20 11.80 62.37 53.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -16.96 -18.45 -24.53 -34.35 -43.47
เงินสดสุทธิ -8.63 7.75 -12.72 28.02 9.71
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น