สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
M-PAT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.18 5.40 / 2.10 - 0.52 1,039.50 333.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 13:10   แจ้งงดจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
09 พ.ย. 2563 12:55   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563 12:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
09 พ.ย. 2563 12:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
06 พ.ย. 2563 12:56   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100
URL www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/06/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/06/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.90 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 9.90 @ 13/02/2563

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ห้องชุด จำนวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด "ป่าตองไนท์พลาซ่าร์" ซึ่งปัจจุบันใช้ดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ "โรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ" (Patong Heritage Hotel) จำนวนห้องพัก 164 ห้อง รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT ได้นำทรัพย์สินของโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ จัดหาผลประโยชน์ โดยให้ บริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด เช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี และให้คำมั่นว่าจะเช่าต่อไปอีก คราวละ 3 ปี

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
29.23% 3,505 46.73% 290
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.63 0.20 1.20
20 วัน 10.42 15.34 9.29
60 วัน 15.22 12.24 -6.88
120 วัน -20.10 -9.22 -28.65
YTD 6.00 11.21 2.31
P/E (X) - N/A 29.96
P/BV (X) 0.52 1.03 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน 14,750,000 14.05
2. มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 10,000,000 9.52
3. นาย ปัญญา ควรตระกูล 4,400,000 4.19
4. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ 2,500,000 2.38
5. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ 2,500,000 2.38
6. นาย ทวี ปิยะพัฒนา 2,321,000 2.21
7. นาง ลักษณีย์ สารสาส 2,250,000 2.14
8. นาย เอก นานา และ นาย รุจ นานา 2,000,000 1.90
9. นาง ปราณี เผอิญโชค 2,000,000 1.90
10. นาย ชีระ ภาณุพงศ์ 2,000,000 1.90

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 105.00  105.00  105.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 333.90  315.00  619.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.18  3.00  5.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.12  6.12  8.39 
P/BV (X) 0.52  0.49  0.70 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08  1.28  5.35 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.02  0.16 
Beta 0.31  0.31  0.41 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.00  -49.15  -39.80 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.59  10.17  12.07 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.02 บาท 29 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.022 บาท 27 มี.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.10 บาท 17 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.183 บาท 17 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.181 บาท 28 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.181 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.17 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.18 บาท 07 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.18 บาท 28 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 639.99 867.97 867.96 1,148.94 1,143.24
เงินสด 3.34 15.22 5.42 10.01 8.83
ลูกหนี้ 0.00 0.81 0.60 1.72 -
รวมสินทรัพย์ 643.44 884.21 874.16 1,160.93 1,157.07
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 0.00 1.22 1.00 44.62 44.62
รวมหนี้สิน 0.34 2.98 1.87 47.16 47.72
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,039.50 1,050.00 1,039.50 1,050.00 1,050.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม -396.40 -168.77 -167.22 63.77 59.35
สินทรัพย์สุทธิ 643.10 881.23 872.28 1,113.77 1,109.35
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 6.12 8.39 8.31 10.61 10.57
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 3.77 40.05 43.17 87.86 87.15
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 3.77 40.05 43.17 87.86 87.15
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.31 3.34 4.26 4.62 4.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.13 0.17 0.21 0.23 -
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.39 0.59 0.96 0.30 0.32
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 1.53 4.87 6.45 5.76 5.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2.24 35.18 36.73 82.10 81.44
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2.33 53.93 54.63 75.84 74.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.41 -48.72 -59.22 -74.65 -74.03
เงินสดสุทธิ -2.08 5.21 -4.59 1.18 0.88
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น