สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
273.00 352.00 / 238.00 25.24 3.21 160.00 4,368.00 6,087.95 371.17 16.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 มี.ค. 2560 06:35   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560การจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560(แก้ไข)
01 มี.ค. 2560 06:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มี.ค. 2560 06:37   งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2560 17:07   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
05 ม.ค. 2560 17:31   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3442-4990-4
เบอร์โทรสาร 0-3481-0782
URL http://www.mahachaihospital.com
  รายงานประจำปี 2558
วันที่ก่อตั้งบริษัท 3/9/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/07/2539
ราคา IPO (บาท) 32.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมหาชัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2559 26 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.92% 893 41.08% 882
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 29/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 29/03/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.09 -2.25 -1.61
  20 วัน -12.78 -15.09 -13.63
  60 วัน -17.27 -11.50 -19.22
  120 วัน -1.44 -0.24 -6.67
  YTD -18.75 -12.97 -20.40
  P/E (X) 25.24 38.22 17.37
  P/BV (X) 3.21 5.91 1.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.10 0.33

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด 6,800,000 42.50
  2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1,226,508 7.67
  3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 779,500 4.87
  4. บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 684,400 4.28
  5. นาย เดโช เอี่ยมชีรางกูร 398,900 2.49
  6. น.ส. ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร 340,800 2.13
  7. น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร 326,709 2.04
  8. นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร 183,000 1.14
  9. น.ส. อารีย์ ประดิษฐยนต์ 176,092 1.10
  10. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 136,300 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการ
  4. นาย สิทธา พิทักษ์อรรณพ กรรมการ
  5. นาง สมนึก วิริยะวงศ์ กรรมการ
  6. นาย อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการ
  7. นาย คงธน สฤษฏ์วานิช กรรมการ
  8. น.ส. สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ กรรมการ
  9. นาย ธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร กรรมการ
  10. นาง วรรณี ประดิษฐยนต์ กรรมการ
  11. นาย ประเสริฐ เจนศิริวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ธีรเดช ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 มี.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 16.00  16.00  16.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,368.00  5,376.00  2,640.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 273.00  336.00  165.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 85.10  82.53  60.89 
  P/BV (X) 3.21  4.07  2.71 
  P/E (X) 25.24  25.01  18.88 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.75  3.34  0.43 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.61  0.59  0.05 
  Beta 0.45  0.45  0.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -18.75  103.64  -8.84 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.61  1.25  1.82 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.41  0.31  0.34 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้, สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.40 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 4.20 บาท 26 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 3.00 บาท 28 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ/สำนักงาน ปีติเสวี
  นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน/สำนักงาน ปีติเสวี
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 80.00 30.92 18.52 80.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 216.95 234.80 236.91 203.76
  สินค้าคงเหลือ 57.76 51.42 45.73 42.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 462.22 319.61 304.68 333.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,953.02 1,231.71 955.50 890.18
  รวมสินทรัพย์ 3,158.90 2,209.79 1,785.15 1,669.26
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 138.41 132.38 61.22 141.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 162.45 137.37 131.84 123.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 102.11 41.15 40.47 15.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 775.54 546.46 420.77 443.82
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 955.66 540.57 424.56 342.11
  รวมหนี้สิน 1,731.19 1,087.03 845.33 785.93
  ทุนจดทะเบียน 160.00 160.00 160.00 160.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 160.00 160.00 160.00 160.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 88.00 88.00 88.00 88.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 894.50 788.04 668.05 612.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 2.65 2.65 2.65 2.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,358.94 1,093.37 913.40 857.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 68.76 29.38 26.42 25.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 2,127.72 1,911.76 1,801.75 1,719.53
  รายได้อื่น 14.16 31.86 27.36 26.42
  รวมรายได้ 2,180.30 1,955.86 1,829.11 1,745.95
  ต้นทุนขาย 1,615.22 1,436.48 1,377.95 1,284.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 324.17 291.34 274.89 244.98
  รวมค่าใช้จ่าย 1,939.39 1,727.82 1,652.84 1,529.76
  EBITDA 371.17 349.08 281.36 310.45
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 130.25 121.04 105.09 94.25
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 240.91 228.04 176.27 216.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 173.09 167.60 117.87 154.80
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.91 10.56 7.43 9.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 332.71 311.72 185.87 175.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -828.66 -444.75 -213.97 -296.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 494.52 145.43 -34.01 128.80
  เงินสดสุทธิ 49.09 12.39 -62.12 7.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.58 0.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.12 16.70 13.31
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.97 11.42 10.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 0.99 0.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.81 0.98 1.06
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.09 24.86 23.52
  EBIT Margin (%) 11.05 11.66 9.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.94 8.57 6.44

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.30 6.11 4.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.44 4.25 7.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.48 6.93 4.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.24 4.54 8.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.28 42.19 -23.86

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.42 8.11 8.18
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.75 45.03 44.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 29.59 29.57 31.41
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.34 12.34 11.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.77 10.67 10.78
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.88 34.20 33.87
  วงจรเงินสด (วัน) 17.21 23.17 22.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น