สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.94 5.45 / 4.06 11.16 1.07 820.00 4,050.80 5,487.10 514.41 7.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2563 17:13   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
13 พ.ย. 2563 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 17:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
07 ส.ค. 2563 17:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2361-8959-87
เบอร์โทรสาร 0-2361-8988-9
URL www.lamsoon.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/9/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/06/2539
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ พรีเมียร์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/05/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ผักและผลไม้แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และซอสปรุงรส

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.94% 2,526 23.94% 1,956
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.59% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.01% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.49 -0.53 3.65
  20 วัน 6.47 3.50 3.65
  60 วัน 14.88 0.71 -8.80
  120 วัน 11.76 8.57 -0.20
  YTD 6.01 -0.81 0.91
  P/E (X) 11.16 26.58 30.41
  P/BV (X) 1.07 2.08 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.60 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด 345,323,250 42.11
  2. HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD . 164,000,020 20.00
  3. LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED 61,358,060 7.48
  4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 53,021,300 6.47
  5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 38,151,500 4.65
  6. นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา 22,348,256 2.73
  7. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited 13,255,000 1.62
  8. นาง สุภาภรณ์ สมิทธินันท์ 9,852,700 1.20
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,312,299 0.89
  10. นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 6,989,200 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย อำพล สิมะโรจนา กรรมการ
  4. นาย ชาง ยิง วัง กรรมการ
  5. น.ส. ปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ
  6. นาย ชิม คอง ยิบ, ไซมอน กรรมการ
  7. นาย ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 820.00  820.00  820.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,050.80  3,821.20  4,223.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.94  4.66  5.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.61  4.61  4.59 
  P/BV (X) 1.07  1.01  1.12 
  P/E (X) 11.16  10.53  9.41 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.59  8.34  4.78 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.94  1.31  0.74 
  Beta 0.32  0.33  0.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.01  -9.51  32.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.10  8.58  4.85 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.90  0.90  0.46 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.25 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.18 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 490.60 434.89 664.17 197.38 414.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 854.00 804.32 889.81 882.37 1,105.30
  สินค้าคงเหลือ 1,272.67 1,152.23 841.68 1,079.19 1,452.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,670.61 2,436.32 2,525.80 2,316.37 3,078.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,422.14 2,262.30 2,284.26 2,240.35 2,350.50
  รวมสินทรัพย์ 5,705.83 5,369.80 5,395.42 5,152.74 6,040.28
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 565.00 555.00 470.00 450.00 1,480.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 569.34 479.70 440.90 404.93 495.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 59.54 29.20 16.60 113.01 103.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,261.02 1,119.50 1,008.88 1,039.69 2,147.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 333.88 169.98 181.10 152.42 163.23
  รวมหนี้สิน 1,594.89 1,289.47 1,189.98 1,192.10 2,310.39
  ทุนจดทะเบียน 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 241.97 241.97 241.97 241.97 241.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -1.31 5.27 -1.31 -1.31 -1.31
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,718.27 2,700.72 2,822.80 2,567.38 2,333.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,778.93 3,761.38 3,883.46 3,628.04 3,393.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 332.01 318.94 321.98 332.60 336.34
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,979.80 4,738.56 6,397.74 7,300.49 8,551.13
  รายได้อื่น 57.75 49.64 59.17 110.46 87.60
  รวมรายได้ 5,037.55 4,788.20 6,456.91 7,420.46 8,638.73
  ต้นทุนขาย 4,174.27 3,796.55 5,115.76 6,072.06 7,251.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 506.41 517.57 706.00 829.48 859.44
  รวมค่าใช้จ่าย 4,713.21 4,359.04 5,856.14 6,930.07 8,129.25
  EBITDA 514.41 595.16 823.67 723.88 750.47
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 190.07 166.00 222.90 233.49 240.99
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 324.34 429.16 600.77 490.39 509.48
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 228.20 347.37 482.06 381.68 404.11
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.42 0.59 0.47 0.49
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 232.01 629.33 1,031.72 1,087.22 373.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -281.59 -166.34 -241.85 -127.78 -104.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -124.00 -225.49 -323.09 -1,176.19 -275.02
  เงินสดสุทธิ -173.57 237.51 466.78 -216.76 -6.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 2.18 2.50 2.23
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.63 12.32 12.84 10.87
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.96 10.40 11.39 8.76
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 0.34 0.31 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.21 1.22 1.22 1.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.18 19.88 20.04 16.83
  EBIT Margin (%) 6.44 8.96 9.30 6.61
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.53 7.25 7.47 5.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.09 -14.64 -12.37 -14.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.95 -17.38 -15.75 -16.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.21 -14.74 -12.99 -14.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.13 -17.08 -15.50 -14.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -34.31 23.98 26.30 -5.55

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.01 7.62 7.22 7.35
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.59 47.88 50.55 49.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.53 4.11 5.33 4.80
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80.56 88.83 68.53 76.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.47 10.55 12.10 13.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.85 34.58 30.17 27.06
  วงจรเงินสด (วัน) 91.29 102.13 88.90 98.72


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น