สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.56 6.45 / 3.00 6.10 0.57 1,475.70 6,729.19 18,506.97 742.38 12.09
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 พ.ย. 2563 12:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2563 12:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
05 พ.ย. 2563 12:46   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
28 ส.ค. 2563 19:44   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21 ส.ค. 2563 18:29   แจ้งวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-5011-6, 0-2800-9009
เบอร์โทรสาร 0-2679-8699, 0-2285-5017
URL http://www.lpn.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/6/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2537
ราคา IPO (บาท) 64.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 20/04/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ในราคาที่สามารถครอบครองได้ (Affordable Price) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด LPN Design ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) การพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน และยังคงสามารถควบคุมราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Economy of Scale) ประกอบกับกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เน้นความรวดเร็ว (Economy of Speed) และการสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ ?ชุมชนน่าอยู่? (Livable Community) ซึ่งเป็นคุณค่าด้านการบริการ (Services Value) ที่สามารถสร้างความประทับใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัยใน ?ชุมชนลุมพินี?

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  91.11% 20,344 91.48% 19,653
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.92% (ณ วันที่ 24/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.77% (ณ วันที่ 24/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.64 -0.51 -0.20
  20 วัน 22.58 -2.35 6.14
  60 วัน -8.80 -16.38 -14.30
  120 วัน -9.70 -17.10 -15.99
  YTD 4.11 26.83 17.35
  P/E (X) 6.10 16.31 27.22
  P/BV (X) 0.57 1.20 1.57
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.23 0.30 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 68,616,600 4.65
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,119,323 3.19
  3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี 38,746,532 2.63
  4. นาย ธีรพล นพรัมภา 35,000,000 2.37
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,462,400 2.00
  6. น.ส. มาลินี บุญรักษ์ 25,837,500 1.75
  7. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 23,550,000 1.60
  8. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 21,500,000 1.46
  9. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 20,000,000 1.36
  10. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 19,824,400 1.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการ
  6. นาง ยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ
  7. นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ
  8. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ
  9. นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการ
  10. นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,475.70  1,475.70  1,475.70 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,729.19  6,463.56  9,296.90 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.56  4.38  6.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.96  8.63  8.41 
  P/BV (X) 0.57  0.51  0.75 
  P/E (X) 6.10  5.44  8.15 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 238.01  95.82  141.59 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 78.92  38.10  86.37 
  Beta 0.86  1.15  0.85 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.11  -30.48  -52.27 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 13.16  13.78  7.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.87  0.75  0.71 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.00 บาท 19 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 09 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.40 บาท 10 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.35 บาท 11 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 784.95 411.01 501.30 387.72 356.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7.23 2.77 326.16 0.79 1.99
  สินค้าคงเหลือ 17,836.11 19,722.73 19,044.01 16,928.07 16,964.84
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,144.98 20,566.71 19,940.48 17,785.56 17,960.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 277.29 279.46 285.96 257.98 252.38
  รวมสินทรัพย์ 24,141.64 24,063.93 23,473.35 21,250.21 21,006.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5,297.08 5,339.49 3,468.42 2,629.16 4,073.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 12.41 43.46 1,844.87 194.94 102.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.68 106.96 7.21 616.92 395.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,966.66 7,642.90 5,444.31 5,688.32 6,339.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,596.46 3,839.52 4,869.94 2,627.25 2,253.02
  รวมหนี้สิน 12,563.13 11,482.42 10,314.25 8,315.57 8,592.92
  ทุนจดทะเบียน 1,475.70 1,475.70 1,475.70 1,475.70 1,475.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,475.70 1,475.70 1,475.70 1,475.70 1,475.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 441.81 441.81 441.81 441.81 441.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 38.59 49.60 48.99 58.25 61.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,764.91 10,727.95 11,310.86 10,962.85 10,407.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 142.11 142.11 142.11 37.68 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,578.90 12,552.95 13,135.25 12,900.93 12,385.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.39 28.56 23.84 33.71 27.85
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,713.42 5,869.09 9,954.12 11,252.25 9,612.85
  รายได้อื่น 71.14 77.09 86.28 49.64 42.29
  รวมรายได้ 4,784.56 5,946.18 10,040.40 11,301.89 9,655.14
  ต้นทุนขาย 3,254.24 3,894.40 6,753.73 7,773.39 6,835.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 678.04 1,000.15 1,603.98 1,221.02 972.06
  รวมค่าใช้จ่าย 4,109.22 5,127.66 8,455.41 9,556.52 8,293.29
  EBITDA 742.38 880.13 1,668.82 1,817.21 1,426.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 67.03 61.61 83.83 71.84 64.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 675.35 818.52 1,585.00 1,745.37 1,361.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 472.94 642.39 1,256.04 1,367.27 1,062.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.44 0.86 0.93 0.72
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -339.69 -2,319.97 -1,194.79 1,675.86 -787.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.94 -27.97 -89.94 93.36 -196.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 658.28 2,371.24 1,398.31 -1,737.97 749.92
  เงินสดสุทธิ 283.65 23.29 113.59 31.26 -234.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.40 2.69 3.66 3.13
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.01 9.37 9.65 10.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.98 6.42 7.09 8.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 0.91 0.79 0.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.37 0.44 0.45 0.53
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.96 33.65 32.15 30.92
  EBIT Margin (%) 14.12 13.77 15.79 15.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.88 10.80 12.51 12.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -19.69 -17.03 -11.54 17.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.44 -20.85 -13.12 13.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.54 -16.34 -11.16 17.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -19.86 -14.96 -11.52 15.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -26.38 -23.51 -8.14 28.71

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1,759.16 6,325.40 60.89 8,083.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.21 0.06 5.99 0.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.33 0.36 0.38 0.46
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,121.19 1,018.30 972.04 795.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 218.87 204.33 6.62 52.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 1.67 1.79 55.12 6.99
  วงจรเงินสด (วัน) 1,119.73 1,016.57 922.92 788.78


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น