สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.42 3.16 / 1.61 6.90 0.96 2,264.95 5,481.19 12,758.97 1,045.38 9.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2565 17:01   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20 ธ.ค. 2564 17:04   แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
20 ธ.ค. 2564 17:03   แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 17:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 17:19   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2348-8000
เบอร์โทรสาร 0-2348-8001
URL www.loxley.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/1/1939 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/01/2537
ราคา IPO (บาท) 175.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 05/01/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 2) สายธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจรและการบริหารจัดการงานสนามบิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3) สายธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของสถานีไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจน้ำประปา 4) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบขนส่งทางพิเศษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจร้านอาหาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 07 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.21% 10,123 62.77% 10,983
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.54% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.73% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.97 -3.41 -2.81
  20 วัน 1.68 5.02 -0.19
  60 วัน -11.68 -4.49 -12.18
  120 วัน -9.02 -8.70 -15.18
  YTD 4.31 6.49 4.62
  P/E (X) 6.90 47.74 20.74
  P/BV (X) 0.96 4.29 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.23 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอกภาวี จำกัด 584,795,013 25.82
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,876,285 4.67
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 91,633,800 4.05
  4. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 89,239,500 3.94
  5. นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ 83,863,540 3.70
  6. นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์ 39,502,600 1.74
  7. นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ 37,368,481 1.65
  8. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 29,856,300 1.32
  9. นาย ธงชัย ล่ำซำ 26,732,044 1.18
  10. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ 21,420,000 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  2. นาย สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ
  4. นาย เฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  5. นาย วสันต์ จาติกวณิช กรรมการ
  6. นาย เพชร หวั่งหลี กรรมการ
  7. นาย กฤษฎา ล่ำซำ กรรมการ
  8. นาย หริส สูตะบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
  11. นาง ณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,264.95  2,264.95  2,264.95 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,481.19  5,254.70  3,646.58 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.42  2.32  1.61 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.53  2.53  2.16 
  P/BV (X) 0.96  0.92  0.75 
  P/E (X) 6.90  6.61  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.09  159.58  53.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.39  40.07  7.02 
  Beta 1.18  0.98  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.31  44.10  18.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฏหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,095.97 1,720.20 2,471.03 2,245.50 1,117.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,176.83 2,558.80 2,765.38 3,123.63 4,586.32
  สินค้าคงเหลือ 1,094.46 1,306.01 1,163.40 2,224.87 1,429.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,915.46 8,675.73 9,529.51 10,123.01 8,453.44
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 880.25 1,137.21 909.54 1,137.14 1,108.19
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,196.63 6,168.10 6,029.23 6,073.76 6,643.68
  รวมสินทรัพย์ 15,112.09 14,843.83 15,558.74 16,196.77 15,097.11
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,716.65 2,104.54 1,692.66 2,812.55 1,823.17
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,854.97 2,361.86 3,866.17 3,332.77 2,851.23
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 858.47 1,091.04 839.21 555.50 65.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,801.95 7,667.98 7,925.69 8,619.52 6,283.61
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,351.85 2,149.04 2,409.52 2,561.82 2,813.26
  รวมหนี้สิน 9,153.80 9,817.02 10,335.21 11,181.34 9,096.87
  ทุนจดทะเบียน 2,331.25 2,331.25 2,331.25 2,331.25 2,331.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,264.95 2,264.95 2,264.95 2,264.95 2,264.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 503.25 503.25 503.25 503.25 503.25
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,303.68 508.09 670.75 451.33 1,246.06
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,666.45 1,617.35 1,639.50 1,713.92 1,882.89
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,303.38 1,620.96 - 1,718.46 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,738.34 4,893.65 5,078.45 4,933.45 5,897.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 219.96 133.16 145.07 81.98 103.09
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,315.84 10,444.06 14,311.00 13,613.19 13,188.48
  รายได้อื่น 69.28 58.15 214.32 144.38 374.30
  รวมรายได้ 8,408.54 10,542.29 14,536.32 13,830.48 13,582.77
  ต้นทุน 7,609.79 9,703.79 13,079.01 12,663.87 11,296.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,175.37 1,093.17 1,733.79 1,911.28 2,300.36
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,014.78 10,909.17 14,812.80 15,020.80 13,596.51
  EBITDA 1,045.38 199.03 465.44 -312.01 513.58
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 117.26 154.79 198.85 171.24 171.95
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 928.12 44.23 266.59 -483.25 341.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 633.01 -94.35 67.09 -755.81 92.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 -0.04 0.03 -0.33 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -851.97 167.54 1,111.10 -580.12 -137.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 682.60 136.19 341.45 917.36 619.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -206.70 -829.15 -1,227.04 790.75 -463.62
  เงินสดสุทธิ -376.08 -525.43 225.51 1,127.99 17.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.31 1.13 1.20 1.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.94 -0.40 1.34 -13.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.68 1.26 1.68 -3.09
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.54 1.95 1.98 2.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 0.98 0.92 0.88
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.49 7.09 8.61 6.97
  EBIT Margin (%) 11.04 0.42 1.83 -3.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.53 -0.76 0.63 -5.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -20.38 13.00 5.13 3.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -21.58 10.72 3.28 12.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -20.24 11.79 5.10 1.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -26.53 5.21 -1.38 10.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.57 5.20 4.86 3.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.86 70.22 75.10 103.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.15 7.07 7.72 6.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.88 51.63 47.28 52.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.26 4.55 3.63 4.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 69.45 80.21 100.45 89.12
  วงจรเงินสด (วัน) 50.29 41.65 21.93 66.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้