สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LIT บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.18 5.50 / 2.00 10.10 0.68 221.45 704.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ส.ค. 2563 18:04   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2563 ประจำปี 2563
21 ส.ค. 2563 08:15   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี2563 (เพิ่มเติม)
10 ส.ค. 2563 18:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 18:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2163-4260
เบอร์โทรสาร 0-2163-4291-4
URL www.leaseit.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/08/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/03/2557
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.28% 3,187 57.58% 4,251
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.64% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.63 1.52 -1.30
  20 วัน 4.61 8.24 1.34
  60 วัน 2.58 -4.61 -4.34
  120 วัน 37.07 2.34 -7.77
  YTD -29.96 -23.13 -31.51
  P/E (X) 10.10 42.93 34.04
  P/BV (X) 0.68 1.44 1.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.06 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 79,280,601 35.80
  2. นาย สมชาย ปัดภัย 6,149,700 2.78
  3. นาย ไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย 5,708,000 2.58
  4. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ 4,102,660 1.85
  5. นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 4,000,000 1.81
  6. นาย สมพล เอกธีรจิตต์ 3,793,180 1.71
  7. นาย สหัสชัย รักมนุษย์ 3,255,000 1.47
  8. นาง สุณี เอกธีรจิตต์ 2,772,430 1.25
  9. นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข 2,035,000 0.92
  10. นาย บุญลาภ วัชราวนิชกุล 1,889,000 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการ
  4. น.ส. ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการ
  5. นาย ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง สุดา สุวรรณาภิรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 221.45  221.45  220.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 704.21  1,005.38  1,258.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.18  4.54  5.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.69  5.11  4.83 
  P/BV (X) 0.68  0.89  1.18 
  P/E (X) 10.10  7.35  8.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 45.26  42.66  47.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.90  2.18  3.86 
  Beta 1.16  1.04  1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.96  -20.35  -46.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.55  7.24  5.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.76  0.53  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.24 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.33 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.32 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 163.10 91.23 236.23 106.17 63.56
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - 45.00 730.20 - 59.99
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 2,159.47 2,521.13 2,444.72 2,391.33 2,133.46
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,159.47 2,521.13 2,444.72 2,391.33 2,133.46
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15.25 29.66 26.20 13.01 9.34
  รวมสินทรัพย์ 2,626.39 2,860.59 3,550.75 2,663.10 2,346.28
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 130.00 497.72 249.76 433.51 417.46
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 130.00 493.45 249.76 420.85 382.60
  รวมหนี้สิน 1,587.16 1,761.87 2,418.19 1,563.35 1,327.52
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 221.45 221.45 221.45 220.72 220.08
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 221.45 221.45 221.45 220.72 220.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 82.32 82.31 82.32 76.47 71.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 342.71 402.20 436.04 406.15 327.73
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,039.23 1,098.71 1,132.56 1,099.75 1,018.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 125.91 144.22 290.93 257.23 265.57
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 46.69 40.07 83.98 69.25 62.09
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 79.22 104.15 206.95 187.98 203.48
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 45.08 37.20 110.52 70.50 58.47
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 17.39 12.70 24.39 31.40 13.60
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 59.36 75.98 141.28 156.47 139.79
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 45.96 47.19 90.44 84.18 117.07
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 20.15 21.53 40.28 29.24 -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 44.78 86.90 131.38 191.92 181.33
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 35.52 68.88 103.10 148.85 145.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.31 0.47 0.68 0.66
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 259.80 -14.69 17.31 -88.32 -101.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 593.84 -67.37 -717.27 -11.66 -73.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -926.78 67.12 830.03 142.59 160.60
  เงินสดสุทธิ -73.13 -14.94 130.06 42.61 -15.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.52 13.30 9.24 14.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.25 6.94 4.23 7.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.53 29.58 22.58 33.44

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 เม.ย. 2560 XD 19,999,532 219,999,532 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -48.44 -9.79 -30.74 2.31


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ LIT-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น