สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
10.30 12.40 / 9.80 - 0.86 4,978.26 5,027.07
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 19:49   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13 ส.ค. 2564 19:49   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 19:49   รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
13 ส.ค. 2564 19:49   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13 ส.ค. 2564 19:46   ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-3484
เบอร์โทรสาร 0-2286-3585
URL www.lhfund.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/12/2557
ราคา IPO (บาท) 10.20 @พาร์10.20 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.20 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 34,058 ตร.ม. โดย LHSC นำพื้นที่เช่าดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกและบริการประเภทต่างๆ และแต่งตั้ง บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 เม.ย. 2564 14 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  90.87% 2,937 90.86% 2,770
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.47% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.96 -0.66 -0.93
  20 วัน -0.96 0.15 -3.94
  60 วัน -11.21 -8.01 -13.33
  120 วัน -11.97 -11.32 -15.58
  YTD -9.65 -8.36 -19.72
  P/E (X) - N/A 20.85
  P/BV (X) 0.86 1.07 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.06 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. สำนักงานประกันสังคม 44,452,900 9.11
  2. บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 43,926,000 9.00
  3. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 26,659,800 5.46
  4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,331,700 5.40
  5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,482,600 4.81
  6. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 22,188,800 4.55
  7. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,596,900 2.99
  8. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,240,800 2.10
  9. ธนาคาร ออมสิน 9,198,600 1.88
  10. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,176,000 1.47

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 488.06  488.06  488.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,027.07  5,563.94  8,882.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.30  11.40  18.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.94  12.09  12.17 
  P/BV (X) 0.86  0.94  1.49 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.12  8.36  9.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.83  2.35  3.41 
  Beta 0.44  0.61  0.16 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 11.94  (ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.65  -37.36  12.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.40  8.37  5.03 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564 0.05 บาท 22 ก.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 0.05 บาท 18 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 19 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563 0.10 บาท 30 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563 0.10 บาท 05 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 29 ก.พ. 2563 0.10 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 0.155 บาท 12 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562 0.19 บาท 30 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 0.16 บาท 05 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.155 บาท 19 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 0.149 บาท 02 ก.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562 0.145 บาท 26 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.16 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 0.185 บาท 27 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 0.126 บาท 02 พ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111.94 102.26 160.36 97.40 92.38
  เงินลงทุน 6,808.16 6,786.38 6,734.79 7,047.17 6,908.47
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 100.08 92.70 99.39 45.65 59.30
  รวมสินทรัพย์ 7,029.99 6,993.95 7,001.92 7,198.84 7,081.58
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 25.55 32.36 31.09 48.62 58.43
  หนี้สินระยะยาว 834.06 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.70 - - - -
  รวมหนี้สิน 1,200.48 1,190.19 1,170.08 1,293.55 1,309.38
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,978.26 4,978.26 4,978.26 4,978.26 4,978.26
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 851.25 825.51 853.58 927.03 793.94
  สินทรัพย์สุทธิ 5,829.51 5,803.77 5,831.84 5,905.29 5,772.20
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 11.94 11.89 11.95 12.10 11.83
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากเงินลงทุน 207.58 370.57 668.37 1,320.29 1,303.94
  รายได้อื่น 2.43 - - - -
  รวมรายได้ 210.01 370.57 668.37 1,320.29 1,303.94
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.66 - - - 7.29
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.40 6.18 12.37 12.36 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 14.48 22.95 46.28 83.60 77.19
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.47 52.28 106.80 176.21 180.56
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 107.93 126.49 269.06 441.85 469.34
  รวมค่าใช้จ่าย 181.82 223.49 461.38 746.17 784.97
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 28.18 147.09 206.99 574.12 518.97
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.18 203.98 373.53 503.04 662.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -62.60 -199.12 -310.57 -498.03 -659.75
  เงินสดสุทธิ -48.42 4.86 62.96 5.02 3.09
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.13 0.40 0.31 0.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.17 0.17 0.17 0.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 0.87 -12.80 -9.55 -1.21
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 0.52 -2.98 -2.74 1.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้