สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.20 3.22 / 1.52 12.62 0.60 383.00 842.60 1,097.25 9.57 6.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 08:53   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไขครั้งที่ 2)
13 ส.ค. 2563 08:47   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2563 20:06   มติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 1/2564
11 ส.ค. 2563 20:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 20:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2463-0158
เบอร์โทรสาร 0-2463-7299
URL www.lohakit.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/04/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/01/2551
ราคา IPO (บาท) 2.76 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ให้บริการ จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิวสเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มิ.ย. 2563 20 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.35% 2,323 28.94% 2,176
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.91% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.77 2.42
  20 วัน - -0.19 4.45
  60 วัน -7.56 -4.19 3.36
  120 วัน -1.79 -18.98 2.11
  YTD -19.12 -11.21 5.29
  P/E (X) 12.62 N/A 20.95
  P/BV (X) 0.60 0.50 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.03 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ 110,600,880 28.88
  2. นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ 60,150,800 15.71
  3. นาย นุชา วัฒโนภาส 24,225,900 6.33
  4. นาย วิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์ 20,460,760 5.34
  5. นาย วิชาฤทธิ์ อัครพงศ์พิศักดิ์ 20,460,760 5.34
  6. นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ 16,030,760 4.19
  7. นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ 7,500,960 1.96
  8. นาง เย็นจิต นิลผาย 7,500,000 1.96
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,112,351 1.86
  10. นาย ธีระธรรม วิรังสีธนกวิน 6,300,800 1.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมนึก ธนะสาร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการ
  5. นาย ธีระ ณ วังขนาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย เลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนุรุธ ว่องวานิช กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 383.00  383.00  383.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 842.60  1,041.76  1,440.08 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.20  2.72  3.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.69  3.70  3.80 
  P/BV (X) 0.60  0.73  0.99 
  P/E (X) 12.62  10.10  7.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.82  14.56  28.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.51  0.83  2.08 
  Beta 0.56  0.39  0.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.12  -27.66  -16.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.00  13.60  11.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.26  1.11  0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.10 บาท 10 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.12 บาท 09 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.18 บาท 09 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.19 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.25 บาท 10 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.20 บาท 06 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2021)
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสด 228.24 302.30 211.32 314.32 488.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 383.51 650.76 542.31 673.05 706.03
  สินค้าคงเหลือ 532.97 688.99 588.75 716.37 663.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,231.83 1,649.87 1,453.46 1,714.03 1,866.42
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 577.77 538.42 581.77 544.27 412.07
  รวมสินทรัพย์ 1,895.94 2,278.46 2,118.54 2,345.53 2,362.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 28.96 72.77 55.72 92.25 35.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 208.77 451.29 368.07 516.82 563.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.33 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 261.68 561.31 440.19 637.75 640.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 52.78 50.46 43.22 41.37 36.51
  รวมหนี้สิน 314.46 611.76 483.41 679.12 677.43
  ทุนจดทะเบียน 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 519.67 519.67 519.67 519.67 519.67
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 510.38 559.62 513.44 542.09 567.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,413.05 1,463.55 1,416.93 1,445.61 1,470.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 168.43 203.14 218.20 220.80 214.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  ยอดขายสุทธิ 411.58 719.81 2,756.44 3,293.90 3,376.19
  รายได้อื่น 5.01 5.57 19.49 25.33 31.38
  รวมรายได้ 416.68 725.90 2,777.89 3,321.38 3,409.01
  ต้นทุนขาย 383.13 638.35 2,427.69 2,882.47 2,893.97
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 38.12 52.10 188.72 183.26 172.19
  รวมค่าใช้จ่าย 421.25 690.45 2,616.41 3,065.73 3,066.16
  EBITDA 9.57 48.63 215.20 311.30 413.40
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.14 13.18 53.73 55.66 70.55
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -4.57 35.45 161.47 255.64 342.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -2.63 17.53 86.95 143.59 208.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.05 0.23 0.37 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/04/63 
  -30/06/63) 
  3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 63.30 41.70 289.91 166.38 480.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 21.27 -6.38 -191.61 -178.47 -10.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -67.53 -47.32 -201.35 -162.52 -218.65
  เงินสดสุทธิ 17.03 -12.00 -103.04 -174.61 251.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.71 2.94 3.30 2.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.64 7.91 6.08 9.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.82 9.11 7.23 10.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.42 0.34 0.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.18 1.33 1.24 1.41
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.91 11.32 11.93 12.49
  EBIT Margin (%) -1.10 4.88 5.81 7.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.63 2.41 3.13 4.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -42.82 -15.69 -16.32 -2.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -39.98 -14.11 -15.78 -0.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -42.60 -15.64 -16.36 -2.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -38.99 -12.39 -14.66 -0.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -59.53 -39.44 -31.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.73 4.44 4.54 4.78
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.10 82.23 80.47 76.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.56 3.89 3.72 4.18
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 102.65 93.84 98.11 87.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.58 5.27 5.49 5.33
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 55.45 69.25 66.52 68.42
  วงจรเงินสด (วัน) 124.30 106.82 112.06 95.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น