สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.34 1.65 / 1.01 14.48 0.74 21,183.66 28,386.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2564 21:46   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 17:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:50   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:48   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
25 ต.ค. 2564 18:11   แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท รองประธาน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2359-0000
เบอร์โทรสาร 0-2677-7223
URL https://www.lhfg.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/4/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2554
ราคา IPO (บาท) 1.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.90 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 28 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16.83% 9,270 16.84% 9,558
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.17% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.53% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.88 -1.24 0.69
  20 วัน -1.47 0.57 -1.00
  60 วัน 8.94 -4.77 10.43
  120 วัน 12.61 2.20 12.22
  YTD 27.62 6.96 14.29
  P/E (X) 14.48 9.99 20.21
  P/BV (X) 0.74 0.71 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.62 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. CTBC Bank Company Limited 9,873,011,919 46.61
  2. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,634,761,967 21.88
  3. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,910,199,375 13.74
  4. นาย สำเริง มนูญผล 386,000,023 1.82
  5. นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 153,726,134 0.73
  6. นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน 97,986,233 0.46
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 91,670,446 0.43
  8. นาง พรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์ 85,193,700 0.40
  9. นาย นันทวัฒน์ เดชสกุลชัยพัฒน์ 48,000,000 0.23
  10. นาย อาชนัน อัศวโภคิน 47,986,232 0.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นางสาว ชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
  3. นาย วู โค-ชิน รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นาย ฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย วิเชียร อมรพูนชัย กรรมการ
  6. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
  7. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการ
  8. นาย หมิง-เซี้ย หลี่ กรรมการ
  9. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาง สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 21,183.66  21,183.66  21,183.66 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 28,386.11  22,242.84  28,809.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.34  1.05  1.36 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.81  1.85  1.98 
  P/BV (X) 0.74  0.57  0.69 
  P/E (X) 14.48  8.04  9.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 51.33  5.03  3.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 72.43  4.82  4.36 
  Beta 0.89  0.67  0.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 27.62  -22.79  -0.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.96  7.66  5.88 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.75  0.34  0.55 
  นโยบายเงินปันผล จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพิจารณาจากงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.03 บาท 27 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.04 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.045 บาท 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.035 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.045 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 638.83 799.68 801.51 1,635.59 1,839.71
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 22,421.41 29,788.39 32,367.36 18,569.12 18,991.51
  เงินลงทุนสุทธิ 51,790.10 57,486.51 55,656.49 66,288.63 67,360.38
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 167,207.45 155,469.10 156,216.70 152,040.69 155,739.79
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - 155,866.42 159,347.77
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 4,016.76 3,801.49
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 649.32 652.25 652.53 73.73 87.95
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 306.77 989.63 1,110.29 280.19 291.71
  รวมสินทรัพย์ 246,540.51 247,230.68 249,311.66 240,731.29 245,933.19
  เงินรับฝาก 180,009.76 180,527.23 182,719.84 164,984.78 168,164.03
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 11,372.64 12,274.52 11,393.94 21,805.59 26,202.97
  หนี้สินอื่น 1,222.72 1,972.12 2,315.84 1,473.44 1,807.46
  รวมหนี้สิน 208,143.52 208,606.29 210,680.70 199,568.51 206,224.11
  ทุนจดทะเบียน 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66
   - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
   - หุ้นสามัญ 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66 21,183.66
  หุ้นทุนซื้อคืน - 335.42 335.42 - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.89 -3,489.44 -3,692.70 -309.29 -269.73
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,627.91 9,627.91 9,627.91 9,627.91 9,627.91
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,855.64 11,637.66 11,847.51 10,660.49 9,167.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 38,397.00 38,624.38 38,630.96 41,162.78 39,709.08
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้ดอกเบี้ย 5,784.47 5,988.30 7,855.39 8,643.26 8,499.97
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,781.01 2,446.17 3,129.66 4,157.14 3,694.75
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 4,003.46 3,542.13 4,725.73 4,486.12 4,805.22
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 876.16 659.24 911.49 940.40 826.79
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 226.28 133.66 183.92 210.99 145.57
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 649.89 525.58 727.57 729.41 681.22
  รายได้จากเงินปันผล 1,308.20 - - - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 155.65 792.29 833.92 1,095.33 342.00
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -5.44 31.87 44.36 118.92 1.71
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 2,334.18 2,099.18 2,997.14 3,005.24 2,768.13
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,281.49 1,084.16 1,614.70 1,607.19 1,439.47
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 509.98 542.60 726.00 731.30 750.07
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,729.59 1,632.92 2,303.78 1,092.85 570.16
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,077.92 2,235.36 2,446.40 3,805.76 3,721.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,756.76 1,852.60 2,056.83 3,214.60 3,108.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.09 0.10 0.15 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 481.63 -4,615.09 -7,431.88 -2,217.00 -1,217.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 4,564.99 7,766.74 10,161.31 4,711.44 -5,552.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,209.31 -3,987.55 -3,563.50 -2,698.56 6,614.95
  เงินสดสุทธิ -162.69 -835.90 -834.07 -204.12 -154.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.09 6.78 5.16 7.95
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.93 2.79 2.28 3.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.96 23.99 20.20 29.07
  อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.02 0.03 0.03 0.03

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 7.55 3.70 2.75 -2.38
  อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -0.29 15.31 10.75 -1.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.17 -20.65 -36.02 3.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้