สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET50 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.00 9.75 / 5.60 10.70 2.01 11,949.71 95,597.71 165,592.74 7,029.48 13.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
26 พ.ย. 2563 17:04   บริษัทย่อยขายอพาร์ทเม้นท์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
12 พ.ย. 2563 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 17:15   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2343-8900
เบอร์โทรสาร 0-2230-8130
URL www.lh.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/8/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/02/2532
ราคา IPO (บาท) 230.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 28/01/2546

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.40% 45,294 66.19% 27,543
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.17% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  15.58% (ณ วันที่ 27/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.23 -1.55 -0.07
20 วัน -1.84 -1.30 -2.61
60 วัน 23.08 -5.03 -0.68
120 วัน 5.96 -3.11 -5.16
YTD 0.63 -2.20 -2.65
P/E (X) 10.70 17.06 29.89
P/BV (X) 2.01 1.24 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.39 0.24 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน 2,860,000,047 23.93
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,829,140,981 15.31
3. บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด 677,000,069 5.67
4. สำนักงานประกันสังคม 557,132,040 4.66
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 348,086,427 2.91
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 269,688,023 2.26
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 212,569,514 1.78
8. น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13
9. นาย กิตติพล ทวนทอง 101,000,000 0.85
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 95,646,180 0.80

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย วัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย อดุล ชูวณิชชานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย นันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ
6. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ
7. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,949.71  11,949.71  11,949.71 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 95,597.71  95,000.22  117,107.19 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.00  7.95  9.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.98  3.98  4.10 
P/BV (X) 2.01  2.00  2.39 
P/E (X) 10.70  10.63  14.37 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.21  86.20  92.63 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 446.67  329.96  480.31 
Beta 1.06  1.07  0.63 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.63  -18.88  -1.01 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.75  8.81  7.65 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.80  0.95 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.20 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.30 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 11 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 4,056.51 8,870.78 4,554.04 7,131.80 4,783.01
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 186.11 210.64 223.84 228.57 162.54
สินค้าคงเหลือ 55,835.18 51,674.96 53,373.60 48,243.27 48,197.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,953.76 63,714.82 60,509.83 57,724.04 55,375.69
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 615.27 798.34 687.75 863.09 568.94
รวมสินทรัพย์ 121,632.16 117,599.99 113,139.05 111,480.89 109,491.50
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5,962.14 589.00 470.00 609.00 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,105.38 3,812.75 3,805.94 3,701.21 3,399.84
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14,975.92 15,385.39 15,207.28 14,278.13 16,142.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,321.40 23,213.31 22,838.47 22,630.55 23,906.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 46,030.11 44,695.22 37,117.71 38,098.62 34,776.54
รวมหนี้สิน 73,351.51 67,908.53 59,956.18 60,729.17 58,682.63
ทุนจดทะเบียน 12,031.10 12,031.11 12,031.11 12,031.11 12,031.11
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 11,949.71 11,949.71 11,949.71 11,949.71 11,949.71
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 15,452.85 15,452.85 15,452.85 15,452.85 15,452.85
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,227.78 1,227.78 1,227.78 1,227.78 -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 20,378.30 18,704.67 22,849.99 20,494.82 19,008.32
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47,580.62 48,972.79 52,463.31 49,982.66 50,066.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 700.03 718.66 719.56 769.06 742.35
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 21,590.38 22,246.39 29,761.56 34,246.96 34,921.61
รายได้อื่น 1,200.21 534.90 3,898.49 2,200.18 3,864.17
รวมรายได้ 24,723.27 25,250.18 37,042.56 39,851.63 41,922.69
ต้นทุนขาย 15,095.22 15,094.62 20,356.00 22,235.45 22,914.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,258.51 2,299.48 3,096.04 3,503.41 3,054.10
รวมค่าใช้จ่าย 18,437.66 17,768.08 24,440.63 26,909.16 28,237.73
EBITDA 7,029.48 8,045.16 13,341.04 13,558.22 14,227.90
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 743.88 563.06 739.11 615.75 542.94
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6,285.60 7,482.09 12,601.93 12,942.47 13,684.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,788.01 5,879.58 10,024.91 10,475.43 10,463.22
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.49 0.84 0.88 0.88
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,029.33 473.01 1,203.72 8,652.33 7,409.07
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 989.80 1,943.93 5,869.83 2,082.87 -340.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,513.18 -774.48 -9,752.09 -8,582.61 -4,828.29
เงินสดสุทธิ -494.05 1,642.46 -2,678.53 2,152.60 2,240.39
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.27 2.74 2.65 2.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.50 16.76 19.57 20.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.54 9.20 11.22 11.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.54 1.39 1.14 1.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.31 0.31 0.33 0.36
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.08 32.15 31.60 35.07
EBIT Margin (%) 25.42 29.63 34.02 32.48
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.37 23.29 27.06 26.29

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.95 -12.19 -13.10 -1.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.00 -8.36 -8.45 -2.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.09 -15.28 -7.05 -4.94
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.77 -10.02 -9.17 -4.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.57 -28.33 -4.30 0.12

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 146.72 168.56 131.57 175.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.49 2.17 2.77 2.08
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.38 0.43 0.40 0.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 963.84 853.14 911.04 791.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.89 5.65 5.42 6.26
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.02 64.66 67.30 58.28
วงจรเงินสด (วัน) 904.31 790.65 846.51 735.35


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น