สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.90 12.60 / 3.46 38.66 5.74 160.00 3,808.00 4,172.02 93.80 30.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ย. 2564 13:04   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
30 ส.ค. 2564 12:59   แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
11 ส.ค. 2564 18:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 18:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 17:59   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2079-9888
เบอร์โทรสาร -
URL www.leogloballogistics.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/10/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/11/2563
ราคา IPO (บาท) 3.42 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 02 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.02% 5,195 40.99% 2,446
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.71% (ณ วันที่ 21/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.81% (ณ วันที่ 21/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.46 -3.12 -2.92
  20 วัน - -9.02 -9.37
  60 วัน 20.20 7.78 9.34
  120 วัน 85.94 34.99 43.32
  YTD 103.42 20.26 23.14
  P/E (X) 38.66 56.81 58.10
  P/BV (X) 5.74 4.00 2.87
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.55 1.27 1.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 72,875,200 22.77
  2. นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 29,352,000 9.17
  3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด 26,032,000 8.14
  4. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19,340,000 6.04
  5. นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ 16,500,000 5.16
  6. SINOKOR MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED 15,000,800 4.69
  7. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี 10,300,000 3.22
  8. น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,300,000 3.22
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,414,959 2.63
  10. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 5,100,000 1.59

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานคณะผู้บริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี กรรมการ
  4. น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์ กรรมการ
  5. นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
  6. นาย ไพบูลย์ สำราญภูติ กรรมการอิสระ
  7. นาย วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 320.00  320.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,808.00  1,872.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.90  5.85 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.07  N/A 
  P/BV (X) 5.74 
  P/E (X) 38.66  37.42 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 478.40  462.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 72.60  193.01 
  Beta 0.93 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 103.42  71.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.59  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.07 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.07 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123.18 85.44 37.84 89.73
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 431.88 242.98 288.19 180.14
  สินค้าคงเหลือ - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 717.34 360.90 709.41 272.30
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 186.65 33.01 36.89 46.63
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 433.67 276.07 274.56 204.66
  รวมสินทรัพย์ 1,151.01 636.97 983.97 476.96
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3.59 1.72 1.38 2.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 162.31 239.66 196.55 177.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 227.48 274.38 228.45 210.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 247.20 127.99 128.56 56.24
  รวมหนี้สิน 474.68 402.37 357.01 266.81
  ทุนจดทะเบียน 160.00 160.00 160.00 160.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 160.00 100.00 160.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 361.42 28.88 361.42 28.88
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 131.34 85.03 84.04 68.40
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 11.04 9.08 9.10 -1.07
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 663.81 222.98 614.57 196.20
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 12.52 11.62 12.39 13.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,031.58 537.36 1,126.27 1,044.01
  รายได้อื่น 1.91 0.78 2.86 3.19
  รวมรายได้ 1,033.49 538.14 1,129.13 1,047.21
  ต้นทุน 771.01 382.10 795.98 731.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 191.30 127.81 268.73 273.13
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 963.62 510.45 1,066.92 1,004.71
  EBITDA 93.80 41.44 86.61 62.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.84 6.78 13.59 7.37
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 84.96 34.66 73.02 54.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 69.70 28.08 56.88 45.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.14 0.26 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -99.06 30.76 -27.15 49.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 211.71 -32.44 -388.23 0.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -27.05 -2.76 363.14 -22.99
  เงินสดสุทธิ 85.60 -4.44 -52.24 27.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.15 1.32 3.11 1.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.21 22.97 14.03 23.38
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.79 9.78 10.00 11.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 1.72 0.57 1.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.82 1.67 1.55 2.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.26 28.89 29.33 29.93
  EBIT Margin (%) 8.22 6.44 6.47 5.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.75 5.25 5.12 4.49

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 91.97 N/A 7.88 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 101.78 N/A 8.80 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 92.05 N/A 7.82 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 88.78 N/A 6.19 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 148.17 N/A 23.97 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.80 4.38 4.81 5.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 76.00 83.38 75.89 62.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.90 3.13 4.26 4.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.91 116.49 85.67 88.36
  วงจรเงินสด (วัน) 14.09 -33.11 -9.78 -25.38


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 19 ก.ค. 2564 - 27 ส.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้