สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.00 8.95 / 4.58 8.61 0.71 525.00 3,150.00 7,383.41 882.11 4.83
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 12:34   การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
01 ก.ย. 2563 17:23   การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
14 ส.ค. 2563 17:28   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9, 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-8080
เบอร์โทรสาร 0-2253-6822
URL www.lannar.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/07/2537
ราคา IPO (บาท) 91.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/04/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 19 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.40% 3,827 25.57% 3,776
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.74% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.80% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.83 6.65 2.63
  20 วัน -5.51 5.57 -0.12
  60 วัน -18.37 -5.73 -13.06
  120 วัน 24.48 14.22 7.99
  YTD -22.08 5.78 -1.12
  P/E (X) 8.61 30.12 21.34
  P/BV (X) 0.71 1.31 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.38 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 236,173,980 44.99
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 72,625,000 13.83
  3. น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี 33,000,000 6.29
  4. นาย ก้องภพ ลิมทรง 28,562,460 5.44
  5. นาย ธนัส ตันติสุนทร 17,258,122 3.29
  6. นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี 9,697,781 1.85
  7. นาง มัลลิกา อินทุสุต 7,650,000 1.46
  8. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร 6,430,500 1.22
  9. นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล 5,870,000 1.12
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,334,320 1.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ
  2. นาย พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ กรรมการ
  3. นาย วันชัย โตสมบุญ กรรมการ
  4. นาย ธนญ ตันติสุนทร กรรมการ
  5. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ
  6. นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี กรรมการ
  7. นาย อนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ
  8. นาย สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ
  9. นาย ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการ
  10. นาย ผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อดุลย์ ตัณฑรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาง ดวงกมล สุชาโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย เอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 525.00  525.00  525.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,150.00  4,042.50  6,142.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.00  7.70  11.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.48  8.58  8.35 
  P/BV (X) 0.71  0.90  1.40 
  P/E (X) 8.61  11.41  7.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.74  5.32  24.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.30  1.13  9.03 
  Beta 0.68  0.77  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -22.08  -34.19  -35.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.00  9.74  7.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.86  0.89  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตาม กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.30 บาท 20 พ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.45 บาท 16 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.47 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.40 บาท 15 พ.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,012.33 470.24 477.62 605.36 1,128.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 865.71 742.74 706.16 1,089.58 1,268.27
  สินค้าคงเหลือ 943.98 622.15 729.35 369.65 392.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,934.89 3,543.00 4,273.11 4,319.25 4,404.04
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,224.02 4,088.93 4,206.02 3,971.99 3,547.73
  รวมสินทรัพย์ 9,698.66 8,869.18 9,735.48 9,645.72 8,774.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,294.14 856.63 1,606.85 1,370.41 899.07
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 474.64 507.63 519.05 616.86 557.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 214.33 144.85 169.12 104.09 121.01
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,388.15 1,837.86 2,656.79 2,675.48 2,376.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,178.05 964.99 1,098.04 1,054.39 503.46
  รวมหนี้สิน 3,566.21 2,802.86 3,754.83 3,729.87 2,879.59
  ทุนจดทะเบียน 525.00 525.00 - 525.00 525.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 680.40 680.40 680.40 680.40 680.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,273.79 3,231.28 3,212.93 3,115.75 3,082.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,452.93 4,408.44 4,364.41 4,363.76 4,338.91
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,679.53 1,657.88 1,616.23 1,552.09 1,556.10
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,964.98 5,043.20 9,253.81 12,535.21 12,080.19
  รายได้อื่น 20.22 26.59 103.30 38.19 55.45
  รวมรายได้ 4,988.83 5,073.82 9,364.26 12,585.42 12,154.79
  ต้นทุนขาย 3,276.27 3,177.36 6,088.31 8,268.34 7,848.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,195.88 1,209.81 2,221.89 2,721.91 2,374.18
  รวมค่าใช้จ่าย 4,472.15 4,387.17 8,310.20 11,025.13 10,315.27
  EBITDA 882.11 1,112.17 1,760.15 2,291.31 2,521.42
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 365.43 425.52 706.08 731.02 681.90
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 516.68 686.65 1,054.06 1,560.29 1,839.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 218.36 273.03 420.58 600.68 729.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.52 0.80 1.14 1.39
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,154.70 1,184.90 1,122.32 1,071.15 2,615.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 29.42 -461.84 -935.18 -1,464.32 -817.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -625.66 -879.16 -346.95 -120.86 -1,381.37
  เงินสดสุทธิ 534.83 -134.81 -159.81 -522.48 416.69
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.65 1.93 1.61 1.61
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.26 8.83 9.64 13.80
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.52 11.17 10.88 16.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.80 0.64 0.86 0.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 1.21 0.97 1.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.01 37.00 34.21 34.04
  EBIT Margin (%) 10.36 13.53 11.26 12.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.38 5.38 4.49 4.77

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.55 -21.65 -26.18 3.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.11 -20.77 -26.37 5.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.68 -21.57 -25.59 3.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.94 -16.51 -24.62 6.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -20.02 -43.10 -29.98 -17.65

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.41 11.58 10.31 10.63
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.99 31.51 35.41 34.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.90 11.10 11.08 21.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 46.20 32.88 32.94 16.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.60 13.04 10.72 14.09
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.97 27.99 34.05 25.91
  วงจรเงินสด (วัน) 49.21 36.39 34.31 25.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น