สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KYE บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
369.00 460.00 / 352.00 11.70 0.91 198.00 7,306.20 7,883.90 431.05 7.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2565 07:25   การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2564 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:15   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 13:08   แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-2900-15, 0-2337-2430-8
เบอร์โทรสาร 0-2337-2439-40
URL http://www.mitsubishi-kye.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/01/1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/05/2537
ราคา IPO (บาท) 174.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2564 26 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.50% 1,786 29.50% 1,696
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.64% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.42% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.81 -1.24 0.39
  20 วัน 4.83 1.40 2.90
  60 วัน -2.12 -0.55 -2.67
  120 วัน -16.52 -14.28 -22.17
  YTD 3.94 -0.08 4.25
  P/E (X) 11.70 36.41 20.74
  P/BV (X) 0.91 0.94 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 3.25 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 8,978,020 45.34
  2. บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด 1,960,024 9.90
  3. บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด 1,773,024 8.95
  4. บริษัท กันยง จำกัด 697,324 3.52
  5. นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ 479,089 2.42
  6. นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ 459,000 2.32
  7. นาง ศรีรัตน์ วาริการ 357,307 1.80
  8. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 342,500 1.73
  9. BANK OF SINGAPORE LIMITED 307,500 1.55
  10. นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ 265,583 1.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ทาเคโนริ อะดาชิ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย อคิระ นาคามิชิ กรรมการ
  4. นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการ
  5. นาย ทาเคชิ โอชิมะ กรรมการ
  6. นาย เคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ กรรมการ
  7. นาย ทัตซึโอะ โอโนะ กรรมการ
  8. นาย ฮิโตชิ มารุยามะ กรรมการ
  9. นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการ
  10. นาย อรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย มนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
  12. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 19.80  19.80  19.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,306.20  7,029.00  7,029.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 369.00  355.00  355.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 407.16  407.16  305.42 
  P/BV (X) 0.91  0.87  1.16 
  P/E (X) 11.70  11.25  6.37 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.38  7.28  2.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.97  2.41  0.56 
  Beta 0.11  0.07  0.27 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.94  0.00  39.22 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.84  7.11  4.42 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.80  0.80  0.28 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 25.25 บาท 18 ส.ค. 2564 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 15.70 บาท 21 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 4.55 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,291.95 1,357.25 755.52 964.56 789.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 535.30 1,047.84 1,122.13 1,150.76 1,345.55
  สินค้าคงเหลือ 899.30 677.63 768.60 784.72 896.61
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,895.41 5,907.19 6,385.59 5,522.52 5,195.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,442.82 1,498.87 1,464.50 1,536.03 1,421.74
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,036.01 1,839.42 4,157.45 1,858.53 1,750.55
  รวมสินทรัพย์ 9,931.41 7,746.61 10,543.04 7,381.05 6,946.00
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,025.26 1,148.27 1,240.33 1,144.67 1,359.97
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,040.68 1,233.36 1,312.17 1,204.96 1,374.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 828.96 465.85 840.04 441.98 354.23
  รวมหนี้สิน 1,869.65 1,699.20 2,152.21 1,646.93 1,728.60
  ทุนจดทะเบียน 198.00 198.00 198.00 198.00 220.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 198.00 198.00 198.00 198.00 220.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 726.10 726.10 726.10 726.10 726.10
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,260.87 5,125.42 5,511.11 4,812.91 5,241.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - 970.42
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,876.80 -2.11 1,955.61 -2.89 -0.12
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -2.11 - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,061.77 6,047.41 8,390.83 5,734.12 5,217.40
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,758.79 4,031.81 8,760.89 7,703.41 7,960.19
  รายได้อื่น 29.27 32.72 55.81 39.87 44.56
  รวมรายได้ 3,788.06 4,400.51 8,816.70 7,743.28 8,004.74
  ต้นทุน 3,064.33 3,204.03 6,620.42 6,435.41 6,946.52
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 506.85 492.71 1,066.19 1,139.39 1,167.38
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,571.18 3,696.74 7,686.61 7,574.81 8,113.90
  EBITDA 431.05 888.47 1,533.17 1,030.81 528.79
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 179.93 191.31 397.77 360.31 358.59
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 251.12 697.17 1,135.40 670.51 170.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 249.71 623.37 998.28 621.29 180.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 12.61 31.48 50.42 31.38 8.56
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/04/64 
  -30/09/64) 
  6M/2564 
  (01/04/63 
  -30/09/63) 
  2564 
  (01/04/63 
  -31/03/64) 
  2563 
  (01/04/62 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 287.07 729.41 1,055.35 717.40 343.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 751.02 -24.79 -952.38 -461.71 1,167.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -504.26 -314.58 -318.62 -90.09 -1,330.12
  เงินสดสุทธิ 533.83 390.04 -215.65 165.59 180.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.66 4.79 4.87 4.58
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.85 19.49 14.13 11.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.80 16.81 12.67 9.36
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.23 0.28 0.26 0.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.93 1.13 0.98 1.08
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.48 20.53 24.43 16.46
  EBIT Margin (%) 6.63 15.84 12.88 8.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.59 14.17 11.32 8.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.77 4.03 13.73 -3.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.36 -3.83 2.87 -7.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.92 12.84 13.86 -3.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.40 -5.17 1.48 -6.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -59.94 339.48 60.68 244.88

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.84 7.98 7.80 6.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.68 45.73 46.80 59.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.22 8.55 8.52 7.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 44.41 42.67 42.82 47.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.36 5.68 6.50 5.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 49.59 64.30 56.16 71.03
  วงจรเงินสด (วัน) 28.49 24.10 33.46 35.79


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้