สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KYE บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
348.00 428.00 / 346.00 46.53 1.32 220.00 7,656.00 8,204.20 83.01 16.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 08:35   แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
09 ส.ค. 2562 06:33   การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 ส.ค. 2562 06:33   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการจา หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
08 ส.ค. 2562 17:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-2900-15, 0-2337-2430-8
เบอร์โทรสาร 0-2337-2439-40
URL http://www.mitsubishi-kye.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/01/1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/05/2537
ราคา IPO (บาท) 174.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.00% 2,215 35.00% 1,933
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 43.12% (ณ วันที่ 19/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.39% (ณ วันที่ 19/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.45 -1.70 -5.69
  20 วัน -9.61 -2.06 -4.21
  60 วัน -13.86 -5.99 -15.40
  120 วัน -11.68 1.72 -11.76
  YTD -11.00 -1.29 -14.99
  P/E (X) 46.53 N/A 18.62
  P/BV (X) 1.32 0.90 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.54 0.97

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 8,978,020 40.81
  2. บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน) 2,200,000 10.00
  3. บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด 1,960,024 8.91
  4. บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด 1,773,024 8.06
  5. บริษัท กันยง จำกัด 697,324 3.17
  6. นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ 479,089 2.18
  7. นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ 459,000 2.09
  8. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 342,500 1.56
  9. นาง ศรีรัตน์ วาริการ 342,318 1.56
  10. BANK OF SINGAPORE LIMITED 307,500 1.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ทาเคโนริ อะดาชิ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการ
  4. นาย อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการ
  5. นาย อคิระ นาคามิชิ กรรมการ
  6. นาย ยาซูมิจิ ทาซึโนกิ กรรมการ
  7. นาย ฮิโรทากะ อาโบะ กรรมการ
  8. นาย อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ
  9. นาย โทโมฮิโกะ คาไซ กรรมการ
  10. นาย ทาเคชิ โอชิมะ กรรมการ
  11. นาย จักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ
  13. นาย อรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย มนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
  15. นาย ธนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 22.00  22.00  22.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,656.00  8,602.00  10,340.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 348.00  391.00  470.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 263.50  276.07  283.05 
  P/BV (X) 1.32  1.27  1.66 
  P/E (X) 46.53  36.15  8.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.16  36.06  11.48 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.65  13.39  5.18 
  Beta 0.22  0.34  -0.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.00  -16.81  20.20 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.31  4.65  6.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  1.68  0.53 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 4.55 บาท 22 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 16.35 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 30.36 บาท 24 ส.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2019)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสด 881.72 1,594.25 789.95 609.29 1,531.01
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 911.75 1,085.17 1,320.57 1,289.04 1,399.67
  สินค้าคงเหลือ 912.61 1,001.72 896.61 1,046.19 878.23
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,904.02 6,148.56 5,195.45 6,349.21 6,625.33
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,417.70 1,447.19 1,421.74 1,463.29 1,365.92
  รวมสินทรัพย์ 6,647.28 7,910.92 6,946.00 8,135.87 8,297.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 658.34 800.16 879.20 894.46 1,078.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,010.25 1,158.00 1,374.37 1,416.96 1,607.72
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 419.67 346.13 354.23 343.61 356.70
  รวมหนี้สิน 1,429.93 1,504.12 1,728.60 1,760.56 1,964.42
  ทุนจดทะเบียน 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 726.10 726.10 726.10 726.10 726.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 1.23 - 1.97 4.61
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 5,242.01 5,459.47 5,241.84 5,427.23 5,381.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 970.42 - 970.42 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,217.35 6,406.80 5,217.40 6,375.30 6,332.61
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,866.35 1,986.79 7,960.19 8,631.74 9,055.35
  รายได้อื่น 33.68 56.30 323.36 582.96 994.00
  รวมรายได้ 1,900.03 2,042.07 8,284.10 9,216.69 10,050.55
  ต้นทุนขาย 1,620.96 1,738.25 6,946.52 7,265.65 7,435.66
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 269.01 264.86 1,167.38 1,153.54 1,152.55
  รวมค่าใช้จ่าย 1,900.51 2,003.11 8,113.90 8,444.97 8,588.21
  EBITDA 83.01 124.53 528.79 1,123.33 1,807.43
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 83.50 85.57 358.59 351.61 345.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -0.49 38.96 170.20 771.72 1,462.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.17 32.24 180.15 719.26 1,335.80
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 1.47 8.56 32.69 60.72
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/04/62 
  -30/06/62) 
  3M/2562 
  (01/04/61 
  -30/06/61) 
  2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 181.87 82.97 343.02 223.36 760.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -89.19 901.99 1,167.77 -477.16 127.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -1,330.12 -667.92 -421.08
  เงินสดสุทธิ 92.67 984.96 180.66 -921.72 467.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.85 5.31 3.78 4.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.55 9.27 3.11 11.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.80 7.68 2.26 9.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.23 0.33 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.12 1.10 1.10 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.15 12.51 12.73 15.83
  EBIT Margin (%) -0.03 1.91 2.05 8.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.01 1.58 2.17 7.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.06 -16.41 -7.78 -4.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.75 -10.35 -4.39 -2.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.96 -15.02 -10.12 -8.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.12 -9.45 -3.92 -1.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -99.49 -79.07 -74.95 -46.16

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.85 7.00 6.10 6.42
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.49 52.16 59.83 56.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.13 7.15 7.15 7.55
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.16 51.06 51.04 48.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.36 8.08 7.83 7.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.98 45.18 46.60 49.56
  วงจรเงินสด (วัน) 58.67 58.03 64.27 55.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น