สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.44 5.45 / 0.72 43.05 5.12 210.00 1,864.80 1,865.61 75.80 24.61
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 เม.ย. 2564 12:44   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
24 มี.ค. 2564 08:28   การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
19 มี.ค. 2564 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
18 มี.ค. 2564 17:02   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
05 มี.ค. 2564 08:28   ความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์และการสกัดกัญชงระหว่าง KWM และ NE Hemp (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-3030
เบอร์โทรสาร 0-2381-4925
URL www.kw-metalwork.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/05/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2561
ราคา IPO (บาท) 1.30 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร ได้แก่ ใบผาล โครงผาล ใบเกลียวลำเลียง และใบดันดิน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.40% 1,225 26.60% 1,753
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.12% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -7.11 -5.13 -2.38
  20 วัน -6.33 -15.86 -15.24
  60 วัน 286.09 186.40 198.39
  120 วัน 331.07 187.95 211.09
  YTD 314.95 199.10 210.70
  P/E (X) 43.05 31.14 90.10
  P/BV (X) 5.12 1.94 2.27
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 1.12 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เอกพันธ์ วนโกสุม 210,500,000 50.12
  2. นาง วรนุช อิสริยธรรม 62,450,000 14.87
  3. น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม 30,500,000 7.26
  4. นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา 11,500,000 2.74
  5. นาย อุเทน พัฒนานิผล 6,000,000 1.43
  6. นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย 3,695,000 0.88
  7. นาย มาโนช ประสิทธิ์ล้ำคำ 2,600,000 0.62
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,353,704 0.56
  9. น.ส. นาฎนลิน กลัมพากร 1,884,000 0.45
  10. นาย เจตน์ จิวัจฉรานุกูล 1,800,000 0.43

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสถียร นิลธวัช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย อุกฤษณ์ วนโกสุม กรรมการ
  5. น.ส. ศรรวริศ อินทีวร กรรมการ
  6. นาง พนตา ทองคำใส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 420.00  420.00  420.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,864.80  449.40  352.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.44  1.07  0.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.87  0.84  0.81 
  P/BV (X) 5.12  1.27  1.04 
  P/E (X) 43.05  11.56  11.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 307.89  56.72  198.97 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 65.80  0.89  3.90 
  Beta 0.84  0.67  0.94 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 314.95  27.38  -8.70 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.62  5.61  7.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.58  0.65  0.85 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 45.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.06 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย เมธี รัตนศรีเมธา/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111.20 67.72 92.96 6.89
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 80.96 - - -
  สินค้าคงเหลือ 117.93 123.14 110.48 119.41
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 310.09 249.48 272.07 160.85
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 147.64 172.74 182.56 171.52
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 165.85 179.71 185.79 182.14
  รวมสินทรัพย์ 475.94 429.19 457.86 342.99
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 76.55 49.59 58.30 74.18
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 22.39 - - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.00 2.00 14.86 9.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 107.07 73.34 101.16 107.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.93 10.81 13.19 24.62
  รวมหนี้สิน 112.00 84.16 114.35 131.95
  ทุนจดทะเบียน 210.00 210.00 210.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 210.00 210.00 210.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 86.50 86.50 86.50 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 66.44 47.53 46.01 60.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.99 0.99 0.99 0.99
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.99 0.99 0.99 0.99
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 363.93 345.02 343.51 211.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.01 0.01 0.01 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 352.60 336.69 333.34 256.62
  รายได้อื่น 2.46 5.24 5.52 2.92
  รวมรายได้ 355.06 341.93 338.86 259.54
  ต้นทุน 259.37 263.03 258.33 196.30
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.69 47.17 42.91 39.18
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 305.07 310.20 301.24 235.48
  EBITDA 75.80 58.57 63.05 48.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.43 26.84 25.42 23.69
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 50.37 31.73 37.62 25.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 43.32 27.05 30.73 20.83
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.06 0.09 15.29
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 60.66 48.26 40.68 30.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.20 -18.08 -29.66 -26.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.98 -55.41 75.05 -0.73
  เงินสดสุทธิ 43.48 -25.24 86.07 3.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.90 3.40 2.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.22 7.86 11.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.13 7.15 9.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.24 0.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.77 0.85
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.44 21.88 22.50
  EBIT Margin (%) 14.19 9.28 11.10
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.20 7.91 9.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.72 1.00 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.39 1.82 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.84 0.91 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.66 2.98 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 60.16 -11.98 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.05 5.29 6.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.24 68.97 56.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.15 2.25 2.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 169.62 162.09 162.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.09 12.72 11.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 27.87 28.70 32.53
  วงจรเงินสด (วัน) 213.99 202.36 186.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 23 ก.พ. 2564
  Cash Balance 22 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น