สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KWG บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.69 1.95 / 0.63 N/A 0.35 13,170.59 908.77 5,750.19 -84.02 -36.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 12:32   ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น) (แก้ไขเพิ่มเติม)
17 ก.ย. 2563 17:25   ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น)
28 ส.ค. 2563 08:23   หุ้นเพิ่มทุนของ KWG เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563 18:05   ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น) (แก้ไขเพิ่มเติม)
27 ส.ค. 2563 12:38   ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2129-5999
เบอร์โทรสาร 0-2129-5998
URL www.kwgthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/01/2536
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  14.13% 1,613 13.26% 1,850
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.84% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.86% (ณ วันที่ 29/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.99 3.78 3.83
  20 วัน -14.81 -8.26 -10.35
  60 วัน -19.77 -13.82 -15.15
  120 วัน 4.55 -8.23 -8.56
  YTD -60.57 -44.38 -50.46
  P/E (X) N/A 13.15 21.57
  P/BV (X) 0.35 1.05 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.10 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD. 615,460,000 46.73
  2. บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด 503,345,070 38.22
  3. นาง จันทิรา ลือสกุล 63,266,800 4.80
  4. นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 12,178,615 0.92
  5. King Wai International Holdings Company Limited 11,396,855 0.87
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,092,809 0.84

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คิง ไว ชาน ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ฮาง ลี ชาน รองประธานกรรมการ
  4. นาย หยู่เผิง หวง กรรมการ
  5. นาย เซา ซาน เจิง กรรมการ
  6. นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ กรรมการ
  7. นาง จิรพร พิมพ์ภูราช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมประสงค์ มัคคสมัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชูเกียรติ ประมูลผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,317.06  1,317.05  1,317.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 908.77  2,304.84  2,423.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.69  1.75  1.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.97  2.12  2.29 
  P/BV (X) 0.35  0.82  0.80 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.75  3.56  23.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.17  0.37  3.10 
  Beta 0.60  0.17  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -60.57  -4.89  -31.32 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามปกติในระหว่างปีนั้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ตลอดจนสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มนูญ มนูสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 156.12 233.23 223.48 602.83 475.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 170.12 156.12 191.27 222.08 14.19
  สินค้าคงเหลือ 1,952.69 1,870.49 1,928.60 1,792.28 1,808.12
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,661.06 2,776.23 2,759.31 3,127.71 2,299.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 44.08 79.56 57.71 87.27 51.64
  รวมสินทรัพย์ 7,593.36 7,976.14 7,847.17 8,170.20 4,738.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 887.49 956.62 887.16 741.49 770.20
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 388.04 236.50 288.66 302.96 49.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,044.37 664.35 1,073.79 646.15 519.77
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,563.02 2,107.32 2,642.34 1,880.60 1,345.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,497.71 3,072.17 2,538.63 3,230.42 1,239.52
  รวมหนี้สิน 5,060.73 5,179.48 5,180.98 5,111.03 2,584.97
  ทุนจดทะเบียน 13,170.54 13,170.54 13,170.53 13,170.53 9,240.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 13,170.54 13,170.54 13,170.53 13,170.53 9,240.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -9,025.37 -8,883.98 -8,883.98 -8,883.98 -5,945.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 46.25 -141.39 -141.39 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,595.59 -1,326.19 -1,449.06 -1,068.48 -1,158.54
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,595.82 2,842.42 2,720.04 3,099.43 2,162.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -63.19 -45.76 -53.85 -40.25 -8.66
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 22.76 -14.41 87.66 182.73 406.04
  รายได้อื่น 97.49 21.87 34.38 593.30 237.81
  รวมรายได้ 120.25 7.45 122.04 776.03 643.85
  ต้นทุนขาย 5.21 98.28 160.24 178.11 292.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132.62 138.19 280.13 342.78 174.26
  รวมค่าใช้จ่าย 229.50 236.47 440.50 520.89 466.61
  EBITDA -84.02 -213.95 -288.34 269.13 183.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.22 15.06 30.11 13.99 5.87
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -109.24 -229.01 -318.46 255.14 177.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -137.74 -257.71 -378.82 35.26 69.69
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 -0.20 -0.28 0.03 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -279.56 -316.05 -425.37 -555.92 -714.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 120.44 -154.95 -59.16 -306.98 -957.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 91.76 101.39 105.18 990.33 2,092.58
  เงินสดสุทธิ -67.36 -369.60 -379.35 127.44 420.90
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04 1.32 1.04 1.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.52 -8.37 -13.02 1.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.55 -1.86 -3.98 3.95
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.95 1.82 1.90 1.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.03 0.04 0.02 0.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 77.11 781.92 -82.79 2.53
  EBIT Margin (%) -90.85 -3,072.35 -260.95 32.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -114.54 -3,457.30 -310.40 4.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 ส.ค. 2563 XR 5,790 1,317,059,260 10.00
  15 มี.ค. 2561 XR 369,478,000 1,317,053,470 10.00
  24 ม.ค. 2561 PP 12,178,615 947,575,470 10.00
  24 ม.ค. 2561 PP 11,396,855 935,396,855 10.00
  04 เม.ย. 2560 PP 355,731,019 924,000,000 10.00
  30 มี.ค. 2560 XR 348,268,981 568,268,981 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A -52.03 -55.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -94.70 -22.19 -10.03 -39.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1,513.25 -98.47 -84.27 20.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.95 -22.80 -15.43 11.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -49.40

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.77 -0.13 0.42 1.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 476.94 -2,910.55 860.54 235.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.04 0.08 0.09 0.10
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10,387.81 4,350.85 4,237.86 3,689.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.22 0.33 0.54 1.01
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 1,696.91 1,118.03 673.82 361.31
  วงจรเงินสด (วัน) 9,167.85 322.26 4,424.59 3,563.80


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น