สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KWG บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.65 2.72 / 0.67 N/A 1.14 13,170.59 2,173.15 12,102.42 -239.54 -31.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ต.ค. 2564 08:28   แจ้งการสิ้นสภาพของบริษัทย่อยของบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
22 ก.ย. 2564 17:54   ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
01 ก.ย. 2564 08:14   รายงานแผนการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
20 ส.ค. 2564 17:43   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
17 ส.ค. 2564 19:50   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2129-5999
เบอร์โทรสาร 0-2129-5998
URL www.kwgthai.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/01/2536
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 11/06/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน และธุรกิจประกันภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 27 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  13.26% 1,903 14.13% 1,613
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.84% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.28% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.10 5.25 5.49
  20 วัน -4.07 -5.86 -6.09
  60 วัน -18.32 -23.03 -23.24
  120 วัน -8.33 -10.49 -11.55
  YTD 30.95 21.26 15.90
  P/E (X) N/A 21.65 20.92
  P/BV (X) 1.14 1.47 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.19 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD. 615,460,000 46.73
  2. บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด 503,345,070 38.22
  3. นาง จันทิรา ลือสกุล 48,967,400 3.72
  4. นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 12,178,615 0.92
  5. King Wai International Holdings Company Limited 11,396,855 0.87
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,463,709 0.49
  7. นาง สุพร พรประเสริฐสุข 4,590,000 0.35
  8. น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง 4,412,800 0.34
  9. น.ส. พัณณิน กิติพราภรณ์ 3,415,400 0.26
  10. นาย ศรพรหม มนตริวัต 3,276,200 0.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คิง ไว ชาน ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
  2. นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ฮาง ลี ชาน รองประธานกรรมการ
  4. นาย เซา ซาน เจิง กรรมการ
  5. นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ กรรมการ
  6. นาง จิรพร พิมพ์ภูราช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมประสงค์ มัคคสมัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ชูเกียรติ ประมูลผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,317.06  1,317.06  1,317.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,173.15  1,659.49  2,304.84 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.65  1.26  1.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.45  1.76  2.12 
  P/BV (X) 1.14  0.72  0.82 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 42.09  6.73  3.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.37  0.39  0.37 
  Beta 0.64  0.58  0.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 30.95  -28.00  -4.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามปกติในระหว่างปีนั้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ตลอดจนสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มนูญ มนูสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 324.32 156.12 218.56 223.48 602.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 184.07 170.12 126.12 216.88 232.40
  สินค้าคงเหลือ 1,904.09 1,952.69 1,937.21 1,928.60 1,792.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,913.47 2,661.06 2,701.64 2,759.31 3,127.71
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 179.75 84.83 60.91 57.71 87.27
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,243.96 4,932.30 5,746.13 5,087.86 5,042.49
  รวมสินทรัพย์ 12,157.44 7,593.36 8,447.78 7,847.17 8,170.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 216.00 887.49 887.49 887.16 741.49
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 458.96 388.04 376.94 540.58 454.43
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 640.74 1,023.33 631.50 1,073.79 646.15
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,057.93 2,563.02 3,453.80 2,642.34 1,880.60
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,103.30 2,497.71 2,694.81 2,538.63 3,230.42
  รวมหนี้สิน 10,161.23 5,060.73 6,148.61 5,180.98 5,111.03
  ทุนจดทะเบียน 26,073.97 13,170.53 26,073.97 13,170.53 13,170.53
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 13,170.59 13,170.53 13,170.59 13,170.53 13,170.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -8,884.03 -9,025.37 -9,186.23 -8,883.98 -8,883.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,124.30 -1,595.59 -1,809.03 -1,449.06 -1,068.48
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -258.42 46.25 33.20 -117.46 -118.64
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -302.60 46.25 33.20 -141.39 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,903.84 2,595.82 2,208.54 2,720.04 3,099.43
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 92.37 -63.19 90.63 -53.85 -40.25
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 233.99 22.76 64.19 87.66 182.73
  รายได้อื่น 10.32 90.79 173.36 12.58 10.62
  รวมรายได้ 244.36 117.61 244.77 100.24 193.35
  ต้นทุน 250.53 5.21 28.82 160.24 178.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 234.92 132.62 283.06 280.13 342.78
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 485.45 229.42 524.96 440.36 520.89
  EBITDA -239.54 -84.02 -234.87 -288.34 269.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.66 25.22 50.89 30.11 13.99
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -264.19 -109.24 -285.75 -318.46 255.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -334.25 -137.74 -351.17 -378.82 35.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.25 -0.10 -0.26 -0.28 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 677.31 -279.56 -1,369.13 -425.37 -555.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -587.78 120.44 111.90 -59.16 -306.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 16.24 91.75 1,252.31 105.18 990.33
  เงินสดสุทธิ 105.77 -67.36 -4.93 -379.35 127.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 1.04 0.78 1.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -24.34 -9.52 -14.25 -13.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.46 -2.55 -3.51 -3.98
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.09 2.00 2.67 1.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.04 0.03 0.03 0.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -7.07 77.11 55.10 -82.79
  EBIT Margin (%) -108.12 -92.88 -116.74 -317.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -137.19 -125.05 -150.04 -391.47

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 ส.ค. 2563 XR 5,790 1,317,059,260 10.00
  15 มี.ค. 2561 XR 369,478,000 1,317,053,470 10.00
  24 ม.ค. 2561 PP 12,178,615 947,575,470 10.00
  24 ม.ค. 2561 PP 11,396,855 935,396,855 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 928.11 N/A -26.78 -52.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4,708.64 -94.70 -82.01 -10.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 107.76 N/A 144.19 -48.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 111.59 -2.98 19.21 -15.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.56 0.73 0.37 0.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 234.70 497.29 975.24 935.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.14 0.04 0.01 0.09
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2,567.53 10,387.81 24,480.08 4,237.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.73 0.16 0.06 0.32
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 498.55 2,239.71 5,810.14 1,133.25
  วงจรเงินสด (วัน) 2,303.68 8,645.40 19,645.19 4,039.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 17 ส.ค. 2564 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้