สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.29 1.33 / 0.55 15.50 1.14 215.00 554.70 628.67 60.93 9.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ธ.ค. 2563 17:36   ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
11 พ.ย. 2563 18:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 18:23   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 18:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 2563 17:56   การแต่งตั้งกรรมการบริหาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-3455
เบอร์โทรสาร 0-2591-7891
URL www.kumwell.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/08/2562
ราคา IPO (บาท) 1.10 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันเสิร์จ:ไฟกระโชก, ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.09% 1,117 34.69% 2,369
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.05% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 14.16 12.18 14.17
  20 วัน 14.16 5.78 8.45
  60 วัน 6.61 -10.95 -7.11
  120 วัน 20.56 -3.43 3.30
  YTD 17.27 8.71 11.19
  P/E (X) 15.50 29.79 77.89
  P/BV (X) 1.14 1.48 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.43 0.45 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ 235,911,900 54.86
  2. นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ 44,092,400 10.25
  3. นาย โชคอนันต์ พิเชียรนวกุล 16,919,200 3.93
  4. นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 9,400,000 2.19
  5. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 5,226,400 1.22
  6. นาย ศรัณย์ แซ่จู 5,130,400 1.19
  7. นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 5,000,000 1.16
  8. นาย เกียรติ อัชรพงศ์ 4,100,000 0.95
  9. นาย ณภัทร เกียรติจรูญเลิศ 3,781,600 0.88
  10. นาย ลือชา โพธิ์อบ 2,750,100 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ กรรมการ
  4. นาย อรรณพ โรมา กรรมการ
  5. นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการ
  6. นาย เกียรติชัย สงอินทร์ กรรมการ
  7. นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วินัย พฤกษะวัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พิชิต ลำยอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 430.00  430.00  430.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 554.70  473.00  331.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.29  1.10  0.77 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.13  1.13  1.13 
  P/BV (X) 1.14  0.97  0.68 
  P/E (X) 15.50  13.22  70.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.49  81.41  95.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.27  1.56  4.39 
  Beta 1.04  1.07  1.55 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.27  42.86  -30.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.43  6.36  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.84  0.84 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 43.46 32.43 36.84 10.30
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 94.33 88.66 97.27 92.19
  สินค้าคงเหลือ 168.90 173.97 156.28 190.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 306.68 295.06 290.38 292.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 159.48 166.47 165.29 139.56
  รวมสินทรัพย์ 604.91 578.38 573.76 441.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.07 1.00 1.06 10.55
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 31.40 34.65 18.05 32.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14.79 11.36 10.95 6.33
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 49.06 47.01 30.06 55.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 68.37 47.51 58.95 35.24
  รวมหนี้สิน 117.43 94.51 89.01 90.28
  ทุนจดทะเบียน 215.00 215.00 215.00 53.19
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 215.00 215.00 215.00 53.19
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 519.69 519.69 519.69 450.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -443.25 -443.25 -443.25 -443.25
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 194.90 192.41 192.81 290.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 487.48 483.86 484.75 351.45
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 324.84 326.91 434.09 460.63
  รายได้อื่น 3.55 2.88 3.89 9.09
  รวมรายได้ 328.39 329.79 437.97 469.72
  ต้นทุนขาย 191.13 209.97 280.30 279.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.96 89.23 123.76 138.02
  รวมค่าใช้จ่าย 283.09 299.20 404.05 417.81
  EBITDA 60.93 42.74 50.34 65.96
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.63 12.15 16.41 14.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 45.30 30.59 33.92 51.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 33.52 21.13 23.40 33.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.08 0.06 0.47
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 57.15 45.04 44.30 25.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.63 -144.41 -147.34 -41.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -38.90 121.50 129.57 4.25
  เงินสดสุทธิ 6.62 22.13 26.54 -11.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.25 6.28 9.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.37 6.13 5.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.22 7.55 6.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.20 0.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 0.77 0.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.16 35.77 35.43
  EBIT Margin (%) 13.79 9.28 7.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.21 6.41 5.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.63 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.97 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.42 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.38 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 58.62 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.72 5.00 4.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.30 73.05 79.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.53 1.61 1.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 239.33 226.39 225.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.92 8.09 11.03
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 46.11 45.09 33.09
  วงจรเงินสด (วัน) 270.52 254.35 272.07


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น