สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTIS บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.20 7.40 / 6.00 37.08 2.95 3,860.00 23,932.00 33,306.32 2,249.33 14.81
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 เม.ย. 2561 18:15   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2561 19:59   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
23 ก.พ. 2561 17:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2561 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23 ก.พ. 2561 17:23   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-5633-8123-5
เบอร์โทรสาร 0-5633-8126
URL www.ktisgroup.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1967 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/04/2557
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.68% 3,671 18.90% 3,765
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.20% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.80% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.64 1.94 0.34
  20 วัน 0.81 2.86 1.04
  60 วัน -3.88 8.03 -1.64
  120 วัน -7.46 3.19 -12.51
  YTD -10.79 -1.73 -12.61
  P/E (X) 37.08 20.26 18.44
  P/BV (X) 2.95 2.21 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.12 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด 1,360,800,000 35.25
  2. บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด 972,000,010 25.18
  3. BANK OF SINGAPORE LIMITED 243,138,600 6.30
  4. นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล 190,698,000 4.94
  5. DBS BANK LTD 128,000,000 3.32
  6. นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล 120,892,900 3.13
  7. นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล 114,646,200 2.97
  8. KING WAN CORPORATION LIMITED 87,267,000 2.26
  9. นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล 65,477,826 1.70
  10. นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล 62,492,000 1.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
  4. นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
  5. นาง ดารัตน์ วิภาตะกลัศ กรรมการ
  6. นาย ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
  7. นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
  8. นาย อภิชาต นุชประยูร กรรมการ
  9. น.ส. ฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง กรรมการ
  10. นาย คุนิฮิโกะ ทะฮะระ กรรมการ
  11. นาย ไกรฤทธิ์ นิลคูหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. ว่าที่ ร.ต. ธีรยุทธ ช่างเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย อิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ
  15. นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,860.00  3,860.00  3,860.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 23,932.00  26,827.00  27,599.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.20  6.95  7.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.10  2.23  2.17 
  P/BV (X) 2.95  3.12  3.30 
  P/E (X) 37.08  44.58  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.76  2.53  2.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.67  2.76  2.73 
  Beta 0.28  0.67  0.48 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.79  -2.80  -10.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.42  1.44  1.40 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.90  0.64  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.05 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.10 บาท 18 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.18 บาท 18 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 329.66 339.43 346.73 828.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 596.86 688.90 1,770.90 1,446.27
  สินค้าคงเหลือ 4,047.46 1,861.17 2,914.63 4,845.70
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,200.87 4,217.68 5,578.01 7,766.57
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,513.94 10,851.09 11,345.66 10,063.94
  รวมสินทรัพย์ 17,816.13 16,052.32 18,793.21 18,689.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,365.60 1,066.54 1,922.01 2,550.72
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,440.39 1,894.59 2,207.99 3,032.90
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 632.63 578.79 696.89 783.02
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,583.86 3,642.91 4,948.89 7,181.67
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,120.12 4,587.89 5,151.87 2,935.78
  รวมหนี้สิน 9,703.98 8,230.81 10,100.76 10,117.45
  ทุนจดทะเบียน 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,860.00 3,860.00 3,860.00 3,860.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,202.88 5,202.88 5,202.88 5,202.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -3,439.99 92.69 -3,528.97 -3,573.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,489.26 2,243.11 3,158.54 3,082.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,112.15 7,821.51 8,692.46 8,572.41
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 17,524.64 15,005.63 19,328.22 20,120.14
  รายได้อื่น 668.39 80.96 128.32 256.58
  รวมรายได้ 18,193.03 15,086.59 19,456.54 20,376.73
  ต้นทุนขาย 14,270.95 12,168.71 14,854.15 14,902.45
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,941.97 2,871.67 3,362.19 3,419.24
  รวมค่าใช้จ่าย 17,212.92 15,157.93 18,401.87 18,502.08
  EBITDA 2,249.33 1,070.93 1,995.28 2,695.02
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,269.22 1,142.27 940.61 820.37
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 980.11 -71.34 1,054.67 1,874.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 645.49 -512.53 729.95 1,365.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 -0.13 0.19 0.37
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 514.57 2,661.42 1,812.80 935.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -907.48 -600.06 -2,386.17 -2,286.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 383.15 -2,068.66 92.03 1,761.99
  เงินสดสุทธิ -9.76 -7.30 -481.34 411.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.11 1.16 1.13
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.10 -6.21 8.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.79 -0.41 5.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 1.05 1.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.07 0.87 1.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.57 18.91 23.15
  EBIT Margin (%) 5.39 -0.47 5.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.55 -3.40 3.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 พ.ค. 2558 PP 10 3,860,000,010 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.79 -22.36 -3.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.28 -18.08 -0.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.59 -22.46 -4.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.56 -17.63 -0.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -46.55

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 27.26 12.20 12.02
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 13.39 29.92 30.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.83 5.10 3.83
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 75.56 71.63 95.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.58 5.93 5.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 55.44 61.53 64.39
  วงจรเงินสด (วัน) 33.51 40.01 61.33


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น