สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTECH บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
SET
CG Report:   -
NC 17 เม.ย. 2551
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.10 0.10 / 0.05 - - 1,276.33 - - -716.68 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ค. 2563 17:01   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
09 มิ.ย. 2563 08:32   ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุน กรณี KTECH ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจได้
04 มิ.ย. 2563 19:50   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)
04 มิ.ย. 2563 17:06   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
01 มิ.ย. 2563 08:10   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการยกเลิกการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสมัครใจ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2018-1688
เบอร์โทรสาร 0-2018-1689
URL http://www.ktech.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/03/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/09/2547
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เพลินจิตแอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.65 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 0.65 @ 03/04/2561

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/08/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 ม.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.30% 2,881 70.12% 2,937
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.93% (ณ วันที่ 15/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.10% (ณ วันที่ 15/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - N/A 0.60
  20 วัน - N/A -0.91
  60 วัน - N/A -8.73
  120 วัน - N/A 16.74
  YTD - N/A 16.65
  P/E (X) - - 19.22
  P/BV (X) - - 1.51
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - - 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาง อายุพร กรรณสูต 824,520,000 21.00
  2. นาย พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ 243,000,000 6.19
  3. น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ 185,000,000 4.71
  4. บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) 112,231,666 2.86
  5. นาง จรรยา สว่างจิตร 80,130,110 2.04
  6. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ 78,683,768 2.00
  7. นาย พัชวัฎ คุณชยางกูร 70,000,000 1.78
  8. นาง ศันสนีย์ กรรณสูต 70,000,000 1.78
  9. นาง ปราณี เผอิญโชค 50,000,000 1.27
  10. นาง สุนีรัตน์ อัมพรสุขสกุล 50,000,000 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัชชน กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  2. น.ส. รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล กรรมการ
  3. พลโท พันลึก สุวรรณทัต กรรมการ
  4. นาย ดรณ์ รมย์กรณ์ กรรมการ
  5. นาย สิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,963.58  1,963.58  1,963.58 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.10  0.10  0.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.20  0.20  0.20 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  55.73  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.67 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -76.85  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 6.79 21.52 41.41 97.61 587.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 41.48 271.48 291.02 160.19 144.23
  สินค้าคงเหลือ 41.65 288.95 215.76 247.26 182.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 411.86 1,209.93 1,071.92 984.75 1,595.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 71.99 68.57 79.66 73.67 77.47
  รวมสินทรัพย์ 831.51 1,492.00 1,530.29 1,381.60 1,783.01
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 11.22 12.23 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 211.48 229.75 305.98 185.88 292.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8.68 15.06 13.46 29.13 96.55
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 422.68 310.29 387.17 263.66 457.75
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.18 22.22 18.76 20.11 29.09
  รวมหนี้สิน 441.86 332.51 405.92 283.78 486.85
  ทุนจดทะเบียน 1,276.33 3,927.16 3,927.16 3,927.21 3,915.21
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,276.33 3,927.16 3,927.16 3,915.21 3,665.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 84.06 -1,594.76 -1,594.76 -1,594.76 -1,544.76
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -970.75 -1,172.93 -1,208.05 -1,222.46 -1,024.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 389.63 1,159.47 1,124.35 1,097.82 1,296.17
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.02 0.02 0.02 -0.00 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 166.33 871.49 1,119.22 777.75 1,947.52
  รายได้อื่น 34.18 57.46 67.18 34.75 36.04
  รวมรายได้ 200.52 928.95 1,186.39 812.51 1,983.56
  ต้นทุนขาย 602.91 770.75 1,032.43 799.03 1,771.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114.69 96.15 131.78 211.19 176.41
  รวมค่าใช้จ่าย 933.06 871.95 1,169.83 1,010.74 1,953.38
  EBITDA -716.68 73.16 38.18 -174.69 58.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.86 16.16 21.62 23.54 27.95
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -732.55 57.00 16.56 -198.23 30.18
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -734.72 49.53 10.52 -201.44 8.63
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.37 0.02 0.00 -0.05 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -30.93 -69.37 -47.25 -397.06 -162.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.98 -9.32 -9.42 -15.96 -7.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.29 2.60 0.47 -76.73 713.23
  เงินสดสุทธิ -34.62 -76.09 -56.20 -489.76 543.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.97 3.90 2.77 3.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -99.89 -4.94 0.95 -16.83
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -66.54 -3.32 1.14 -12.53
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.13 0.29 0.36 0.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.71 0.81 0.51
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -262.47 11.56 7.75 -2.74
  EBIT Margin (%) -365.33 6.14 1.40 -24.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -366.42 5.33 0.89 -24.79

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 มี.ค. 2561 PP 11,943,690 3,927,156,902 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -80.91 36.96 43.90 -60.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -21.78 16.72 29.21 -54.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -78.41 39.18 46.02 -59.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.01 14.97 15.74 -48.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.65 4.14 4.96 5.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 137.94 88.16 73.57 71.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.23 3.87 4.46 3.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 69.78 94.23 81.85 98.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.92 4.40 4.20 3.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 93.14 83.03 86.94 109.29
  วงจรเงินสด (วัน) 114.59 99.36 68.48 60.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 01 เม.ย. 2553 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น