สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
62.75 90.25 / 32.00 27.63 6.68 2,578.33 161,790.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 17:41   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:40   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ก.ค. 2564 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ก.ค. 2564 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (ก่อนสอบทาน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2123-5000, 0-2123-5100
เบอร์โทรสาร 0-2828-5064
URL www.ktc.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/10/2545
ราคา IPO (บาท) 19.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 13/07/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 ก.พ. 2564 25 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.45% 16,025 35.63% 14,314
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.38% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.93% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.18 -2.27 -0.59
  20 วัน 7.73 -1.10 2.33
  60 วัน -5.64 -3.33 -6.10
  120 วัน -15.20 -11.77 -18.27
  YTD 5.46 -7.74 -5.98
  P/E (X) 27.63 22.73 20.77
  P/BV (X) 6.68 3.40 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.55 0.74 1.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,270,908,500 49.29
  2. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 269,340,000 10.45
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 197,304,345 7.65
  4. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 128,674,600 4.99
  5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 125,500,000 4.87
  6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 63,620,000 2.47
  7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 50,300,000 1.95
  8. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 50,000,000 1.94
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,165,427 1.01
  10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25,801,200 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ประราลี รัตน์ประสาทพร กรรมการ
  4. นาย พิชิต จงสฤษดิ์หวัง กรรมการ
  5. พลโท อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ
  6. นาย ประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,578.33  2,578.33  2,578.33 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 161,790.46  153,410.88  101,844.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 62.75  59.50  39.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.40  8.32  7.15 
  P/BV (X) 6.68  7.15  5.52 
  P/E (X) 27.63  28.78  18.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 107.95  125.45  101.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,136.37  468.61  422.61 
  Beta 1.33  1.12  1.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.46  50.63  29.51 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.40  1.48  2.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.43  0.39 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.88 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.88 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.82 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 1,348.87 1,126.32 1,914.00 1,348.37
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 9.00
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 79,704.42 74,800.02 82,794.07 80,183.50
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 79,704.42 74,800.02 82,794.07 -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 461.00 439.26 481.44 495.09
  รวมสินทรัพย์ 84,909.38 79,285.01 88,403.31 85,409.26
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 8,710.00 5,240.00 13,959.41 11,375.49
  รวมหนี้สิน 60,308.62 59,029.01 65,553.04 65,674.22
  ทุนจดทะเบียน 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,891.81 1,891.81 1,891.81 1,891.81
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 19,373.77 15,758.93 18,328.81 15,237.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,224.54 20,229.07 22,798.95 19,707.71
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,954.95 9,399.15 18,644.58 18,639.84
   - รายได้ดอกเบี้ย 5,328.26 5,065.00 10,354.86 9,467.98
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - -
   รวมรายได้ 10,798.00 9,531.93 18,891.00 18,979.96
  ต้นทุน - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2,330.57 1,878.84 3,486.54 2,936.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,414.85 3,338.41 7,049.91 7,519.01
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 4,917.34 4,256.34 8,190.56 8,470.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,313.77 2,790.30 5,332.87 5,524.07
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.29 1.08 2.07 2.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,683.87 7,337.28 3,480.10 -2,211.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -374.11 -94.56 -401.86 -487.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -8,158.28 -7,464.77 -2,512.61 1,324.91
  เงินสดสุทธิ -848.52 -222.05 565.63 -1,373.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.35 27.56 25.09 28.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.78 10.75 9.42 9.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.45 2.91 2.87 3.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.25 0.24 0.22 0.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.04 29.27 28.22 29.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 18.76 -4.20 -3.46 7.48


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้