สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
229.00 246.00 / 95.00 19.65 5.07 2,578.33 59,043.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2561 17:50   งบการเงินรายปี 2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) (แก้ไข)
16 ม.ค. 2561 17:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
16 ม.ค. 2561 17:13   งบการเงินรายปี 2560 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
16 ม.ค. 2561 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
12 ธ.ค. 2560 08:32   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2123-5000, 0-2123-5100
เบอร์โทรสาร 0-2828-5064
URL www.ktc.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/10/2545
ราคา IPO (บาท) 19.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดผ่านทางเครือข่าย และประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับชำระเงินแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2560 25 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.33% 3,901 41.97% 3,848
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.34% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.02% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 17.74 15.21 17.02
  20 วัน 28.65 21.27 22.36
  60 วัน 79.61 62.65 66.01
  120 วัน 105.38 73.77 77.70
  YTD 23.12 16.78 18.55
  P/E (X) 19.65 23.18 19.76
  P/BV (X) 5.07 3.25 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47 0.23 0.55

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 เม.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45
  2. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 28,867,300 11.20
  3. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 9,983,500 3.87
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,340,897 3.62
  5. CHASE NOMINEES LIMITED 2,721,240 1.06
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,628,600 1.02
  7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,338,400 0.91
  8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 2,322,000 0.90
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,256,800 0.88
  10. NORBAX, INC. 2,189,365 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ
  2. นาย ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง ศรีประภา พริ้งพงษ์ กรรมการ
  4. นาย เชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ กรรมการ
  5. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พลช หุตะเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ
  8. นาย ประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 257.83  257.83  257.83 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 59,043.85  47,957.01  35,581.01 
  ราคา (บาท/หุ้น) 229.00  186.00  138.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 45.21  45.21  37.81 
  P/BV (X) 5.07  4.11  3.65 
  P/E (X) 19.65  15.96  14.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.95  132.49  94.17 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 392.31  177.27  111.40 
  Beta 1.04  1.11  0.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 23.12  34.78  41.18 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.75  2.15  2.36 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.34  0.35 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.00 บาท 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 3.25 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 2.75 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,243.56 814.21 1,165.13 940.55 735.12
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 10.11 10.16 10.15 20.23 20.56
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 63,467.06 57,441.99 63,786.74 - 50,533.48
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 68,669.51 62,182.58 68,696.71 - 55,006.79
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,679.79 5,167.95 5,414.87 - 4,883.51
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 476.94 349.06 464.66 336.50 370.66
  รวมสินทรัพย์ 68,131.90 61,146.08 68,297.50 60,178.79 54,494.83
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม - - - 15,833.93 5,200.00
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - 13,983.93 3,350.00
  รวมหนี้สิน 56,476.29 51,396.75 57,975.81 51,446.07 47,127.03
  ทุนจดทะเบียน 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33 2,578.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,891.81 1,891.81 1,891.81 1,891.81 1,891.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,185.47 5,279.19 5,851.55 4,262.58 2,897.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,655.61 9,749.33 10,321.69 8,732.72 7,367.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 5,976.75 5,329.85 7,247.73 6,513.49 6,180.94
  - จากเงินให้สินเชื่อ 5,976.75 5,329.85 7,247.73 - 6,180.94
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,220.37 1,115.80 1,481.89 1,620.90 1,764.45
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 4,756.38 4,214.05 5,765.84 4,892.60 4,416.49
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,997.23 4,313.59 6,070.30 5,183.48 4,988.71
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 240.34 267.20 394.47 409.50 320.61
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 6,015.36 5,395.75 7,420.57 6,520.72 5,996.01
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา 100.44 90.66 118.80 78.26 72.96
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 5,241.99 5,083.98 6,901.54 6,139.05 5,377.03
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,449.15 1,374.23 1,832.74 - 1,614.82
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 634.02 361.61 784.70 - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,961.30 2,326.24 3,125.82 2,615.53 2,206.43
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,365.25 1,854.49 2,494.71 2,072.61 1,754.98
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 9.17 7.19 9.68 8.04 6.81
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,589.01 -19.93 -4,510.08 -2,256.55 -2,272.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -272.90 -221.01 -437.74 -274.34 -252.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,237.68 114.59 5,172.40 2,736.33 1,636.72
  เงินสดสุทธิ 78.43 -126.35 224.58 205.43 -888.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.08 26.63 26.19 25.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.82 5.18 4.87 4.56
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.34 16.87 16.56 15.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ 12.14 N/A N/A -100.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.54 20.59 20.37 18.10


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น