สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
17.60 20.60 / 16.40 8.35 0.77 71,976.72 245,978.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ส.ค. 2562 17:30   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
29 ส.ค. 2562 17:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
29 ส.ค. 2562 17:28   นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ฉบับหลังการตรวจสอบ
29 ส.ค. 2562 17:28   งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
29 ส.ค. 2562 17:13   แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-2222
เบอร์โทรสาร 0-2255-9391-6
URL http://www.ktb.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/03/1966 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/08/2532
ราคา IPO (บาท) 120.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.15 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.15 @ 24/12/2545

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
44.93% 62,705 44.93% 64,393
การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.30% (ณ วันที่ 17/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.61% (ณ วันที่ 17/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.33 1.43 2.45
20 วัน -0.56 -0.66 -2.51
60 วัน -9.28 0.81 -9.10
120 วัน -6.38 3.88 -8.54
YTD -8.33 1.20 -13.85
P/E (X) 8.35 9.50 18.99
P/BV (X) 0.77 0.92 1.86
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.25 1.04

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 55.07
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 901,324,909 6.45
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 406,284,349 2.91
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 305,225,658 2.18
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 305,225,657 2.18
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 187,716,170 1.34
7. ธนาคาร ออมสิน 122,723,922 0.88
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 103,975,400 0.74
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 100,752,140 0.72
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 71,204,851 0.51

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
2. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นาย ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
5. นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
6. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ
7. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
8. พลโท เทียนชัย รับพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
10. นาย วิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาง นิธิมา เทพวนังกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13,976.06  13,976.06  13,976.06 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 245,978.68  268,340.38  268,340.38 
ราคา (บาท/หุ้น) 17.60  19.20  19.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 22.79  21.29  20.30 
P/BV (X) 0.77  0.90  0.95 
P/E (X) 8.35  9.89  10.71 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 33.88  61.87  68.88 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 515.11  676.14  750.71 
Beta 0.78  0.85  0.96 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.33  0.00  8.47 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.08  3.18  4.48 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.34  0.31  0.48 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.718 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.61 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
- 0.86 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 54,850.48 66,501.30 68,878.12 73,572.87 72,106.42
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 276,504.10 521,213.89 372,513.78 549,669.53 431,638.41
เงินลงทุนสุทธิ 312,685.05 191,816.05 240,166.89 228,239.76 242,265.22
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,927,616.26 1,827,949.82 1,895,874.34 1,817,912.26 1,798,578.14
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,065,724.10 1,960,921.82 2,025,130.04 1,939,927.82 1,907,821.95
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 142,708.17 136,576.71 133,754.39 125,363.73 110,719.62
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 31,790.33 34,899.15 35,983.10 35,509.94 35,743.63
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,580.53 25,953.65 26,501.20 26,019.41 27,312.66
รวมสินทรัพย์ 2,727,006.83 2,804,772.29 2,739,203.19 2,854,210.01 2,689,445.65
เงินรับฝาก 1,984,775.76 2,040,349.20 2,039,601.90 2,070,874.68 1,972,403.53
เงินกู้ยืม 93,239.18 112,168.66 95,205.51 110,626.43 120,690.86
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,399,672.81 2,509,093.94 2,425,062.09 2,559,991.06 2,410,298.71
ทุนจดทะเบียน 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04
- หุ้นบุริมสิทธิ 28.32 28.32 28.32 28.32 28.32
- หุ้นสามัญ 71,976.71 71,976.71 71,976.71 71,976.71 71,976.71
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20,833.73 20,833.73 20,833.73 20,833.73 20,833.73
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 199,401.78 179,068.50 193,962.29 173,103.74 163,341.74
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 318,630.91 288,740.20 305,875.45 287,861.26 273,929.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,703.12 6,938.14 8,265.65 6,357.69 5,217.61
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63,622.12 59,382.71 119,770.30 122,507.45 129,229.89
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 17,176.42 18,043.77 36,081.43 36,729.41 42,264.06
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 46,445.70 41,338.94 83,688.87 85,778.04 86,965.83
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,785.50 2,254.99 4,805.70 5,828.03 5,054.77
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 14,329.57 14,859.80 29,492.75 28,638.26 25,931.45
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 29,754.00 25,716.85 53,087.98 49,395.89 50,631.48
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 14,288.05 14,750.10 29,226.15 27,439.45 27,946.70
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 4,408.85 4,302.69 8,792.23 8,560.57 8,829.53
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 3,044.13 2,866.27 5,830.77 4,617.11 3,889.46
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 20,990.26 19,536.51 37,941.30 28,907.61 40,606.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15,470.76 14,494.36 28,491.29 22,440.01 32,283.03
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.11 1.04 2.04 1.61 2.31
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 59,263.20 -32,153.14 19,293.62 3,104.05 -9,499.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -62,844.02 33,643.31 519.95 9,072.45 15,351.24
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -10,436.68 -8,416.97 -24,300.97 -10,902.64 -5,135.12
เงินสดสุทธิ -14,017.50 -6,926.79 -4,487.40 1,273.87 716.21
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.70 8.94 9.60 7.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.42 1.21 1.36 1.04
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.16 18.95 18.49 14.30

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.74 23.25 26.97 -30.49


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ KTB-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น