สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
sSET / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.10 3.12 / 1.21 N/A 0.72 2,205.12 13,671.72 35,628.69 1,412.51 25.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 17:35   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (แก้ไข)
18 ม.ค. 2564 08:49   การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) แก้ไข Temple
15 ม.ค. 2564 17:40   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 ม.ค. 2564 17:39   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
15 ม.ค. 2564 17:38   การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9, 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2642-6229-39
เบอร์โทรสาร 0-2642-6097
URL www.kslgroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/03/2548
ราคา IPO (บาท) 4.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 10/03/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท และบริษัทย่อยเเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เช่น ไฟฟ้า เอทานอล และปุ๋ยอินทรีย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.52% 6,220 29.57% 6,007
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.29% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.23% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 9.15 5.94 10.39
  20 วัน 24.00 20.54 20.73
  60 วัน 33.62 17.13 6.08
  120 วัน 55.78 51.33 39.10
  YTD 34.78 26.12 28.30
  P/E (X) N/A 26.58 30.41
  P/BV (X) 0.72 2.08 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31 0.60 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,468,141,128 33.29
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 138,358,291 3.14
  3. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 115,355,499 2.62
  4. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ 112,112,431 2.54
  5. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 99,799,954 2.26
  6. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 99,683,643 2.26
  7. นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 98,632,448 2.24
  8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ 96,475,726 2.19
  9. นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 92,647,024 2.10
  10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 90,798,136 2.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  4. นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมการ
  5. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  6. นาย ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ
  7. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  8. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  9. นาย ธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ
  10. นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  11. นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการ
  12. นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมการ
  13. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  14. นาง อินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ
  15. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
  16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
  17. นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  18. นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  19. น.ส. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  20. นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,410.23  4,410.23  4,410.23 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,671.72  10,143.54  9,878.92 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.10  2.30  2.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.31  4.31  4.22 
  P/BV (X) 0.72  0.53  0.53 
  P/E (X) N/A  N/A  12.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.04  23.70  7.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.93  9.42  3.29 
  Beta 0.94  0.92  0.67 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 34.78  2.68  -24.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.17  2.23 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.27 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.05 บาท 20 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 0.05 บาท 16 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/10/2021)
  นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดวงฤดี ชูชาติ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/10
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสด 137.73 2,430.39 129.24 153.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,202.63 1,287.03 2,476.06 1,291.59
  สินค้าคงเหลือ 2,049.30 2,774.38 4,088.96 3,211.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,273.64 7,514.65 8,334.58 6,289.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 25,890.58 25,868.49 26,182.95 26,354.31
  รวมสินทรัพย์ 41,121.56 44,121.25 45,541.53 42,990.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,912.52 4,880.14 6,846.13 8,508.78
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,191.33 1,282.67 1,792.75 1,595.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,216.77 5,481.45 4,771.02 4,622.82
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,387.89 11,817.69 13,923.88 14,818.30
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,187.77 13,282.29 12,978.84 10,080.19
  รวมหนี้สิน 21,575.66 25,099.98 26,902.71 24,898.49
  ทุนจดทะเบียน 2,205.12 2,205.12 2,205.12 2,205.12
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,205.12 2,205.12 2,205.12 2,205.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,946.44 2,946.44 2,946.44 2,946.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,676.80 12,006.45 11,402.14 10,804.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19,026.86 18,605.74 18,210.22 17,649.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 519.04 415.53 428.60 442.24
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  ยอดขายสุทธิ 11,852.51 17,855.42 17,812.63 15,623.35
  รายได้อื่น 477.02 1,104.76 1,178.19 3,395.97
  รวมรายได้ 12,652.18 19,061.35 19,135.95 19,140.23
  ต้นทุนขาย 10,081.53 14,230.49 14,681.37 13,180.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,222.77 2,886.86 2,609.95 2,356.32
  รวมค่าใช้จ่าย 12,319.84 17,372.12 17,433.59 15,960.51
  EBITDA 1,412.51 2,893.94 2,966.69 4,361.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,080.16 1,204.71 1,264.33 1,182.25
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 332.34 1,689.23 1,702.36 3,179.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -82.74 821.58 848.06 1,970.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.19 0.19 0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/11/62 
  -31/10/63) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,534.82 2,621.75 -696.04 236.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -228.36 116.68 -862.91 -3,319.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,590.96 -457.19 1,512.46 3,149.46
  เงินสดสุทธิ -2,292.66 2,301.15 -23.76 70.69
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.38 0.64 0.60
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.44 4.46 4.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.78 3.77 3.85
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.13 1.35 1.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.43 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.94 20.30 17.58
  EBIT Margin (%) 2.63 8.86 8.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.65 4.31 4.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.62 0.24 14.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -29.16 -3.07 11.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.62 -0.39 -0.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -29.08 -0.35 9.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -3.12 -56.96

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.52 9.49 9.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.33 38.46 38.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.18 4.15 4.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 87.32 88.02 90.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.15 9.25 8.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 44.79 39.44 42.12
  วงจรเงินสด (วัน) 80.87 87.04 87.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น