สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.04 1.35 / 0.57 N/A 2.83 198.00 823.68 1,072.82 8.42 -76.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ต.ค. 2564 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30 ก.ย. 2564 13:10   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
31 ส.ค. 2564 08:30   หุ้นเพิ่มทุนของ KOOL เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กันยายน 2564
30 ส.ค. 2564 13:09   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
27 ส.ค. 2564 20:03   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2953-8800
เบอร์โทรสาร 0-2589-8586
URL www.masterkool.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/06/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/09/2558
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop" นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบโอโซน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 02 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.26% 5,691 47.87% 4,367
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.76% (ณ วันที่ 15/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.41% (ณ วันที่ 15/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.61 0.46
  20 วัน 1.96 1.09 1.98
  60 วัน 14.29 1.59 4.78
  120 วัน 14.24 -14.89 -7.46
  YTD 55.90 -9.02 -5.44
  P/E (X) N/A 57.83 58.10
  P/BV (X) 2.83 4.08 2.88
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.21 1.26 1.33

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นพชัย วีระมาน 150,190,898 20.86
  2. MR. FUNG MENG HOI 77,061,100 10.70
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,651,636 2.31
  4. นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 9,826,650 1.36
  5. นาย เศรษฐวิชช์ ศักย์วรยศ 9,300,000 1.29
  6. นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ 9,153,940 1.27
  7. นาง พรวิไล วีระมาน 8,493,870 1.18
  8. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 7,562,773 1.05
  9. นาย วัฒนะ ปูนจีน 6,650,360 0.92
  10. นาย นครชัย อรัณยกานนท์ 6,500,000 0.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
  4. น.ส. เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ
  5. นาย เม็ง ฮอย ฟัง กรรมการ
  6. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ กรรมการ
  7. นาย ประกิจ ตังติสานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 792.00  480.00  480.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 823.68  408.00  427.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.04  0.67  0.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.40  0.43  0.43 
  P/BV (X) 2.83  1.97  2.07 
  P/E (X) N/A  73.89  16.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 878.61  170.69  153.12 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 29.58  3.18  4.35 
  Beta 1.81  1.71  0.81 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 55.90  -4.49  -21.24 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25.94 35.71 29.50 38.01 27.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 127.37 241.19 85.57 100.44 107.87
  สินค้าคงเหลือ 179.10 135.70 237.79 198.32 179.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 408.16 414.37 354.32 339.45 319.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 44.27 68.25 48.43 56.00 53.09
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 157.52 156.46 168.90 142.44 139.52
  รวมสินทรัพย์ 565.68 570.82 523.22 481.89 458.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 163.75 182.61 174.50 150.35 191.45
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 60.49 112.85 87.62 71.48 67.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 244.92 314.77 300.80 266.57 277.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 30.16 28.19 31.95 18.22 13.24
  รวมหนี้สิน 275.08 342.97 332.75 284.79 290.49
  ทุนจดทะเบียน 180.00 144.00 144.00 144.00 144.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 180.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 230.48 183.03 183.03 183.03 183.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -122.95 -78.24 -115.63 -109.00 -137.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 3.06 3.06 3.06 3.06
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 290.60 227.86 190.47 197.10 168.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 363.41 580.19 732.23 700.53 565.54
  รายได้อื่น 0.41 0.84 1.23 12.00 7.18
  รวมรายได้ 363.82 581.03 733.46 712.53 572.72
  ต้นทุน 287.18 445.17 571.45 493.28 438.92
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 74.21 95.00 154.49 177.06 222.57
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 365.94 540.17 725.95 670.34 661.49
  EBITDA 8.42 51.73 29.21 63.23 -69.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.53 12.46 21.32 21.04 19.60
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -2.12 39.28 7.89 42.18 -88.77
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -7.32 33.64 -3.52 30.97 -108.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.07 -0.01 0.06 -0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -19.57 -22.08 1.16 88.96 4.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -70.51 -3.89 -13.89 -13.78 -6.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 86.79 26.66 7.21 -64.18 17.65
  เงินสดสุทธิ -3.29 0.70 -5.52 11.00 16.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.32 1.18 1.27
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -17.16 10.44 -1.81 16.95
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.90 5.83 1.57 8.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 1.51 1.75 1.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.91 1.43 1.46 1.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.98 23.27 21.96 29.58
  EBIT Margin (%) -0.58 6.76 1.08 5.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.01 5.79 -0.48 4.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 ส.ค. 2564 PP 72,000,000 792,000,000 0.25
  10 มิ.ย. 2564 XR 240,000,000 720,000,000 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -37.36 21.01 4.52 23.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -35.49 34.54 15.85 12.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -37.38 18.95 2.94 24.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.26 22.81 8.29 1.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -19.42 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.80 3.20 7.87 6.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 130.49 114.22 46.36 54.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.63 4.51 2.62 2.61
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 138.95 80.88 139.28 139.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.77 5.14 7.18 7.08
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 76.51 70.95 50.81 51.55
  วงจรเงินสด (วัน) 192.93 124.15 134.83 142.60


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 04 ต.ค. 2564 - 12 พ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้