สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.99 1.28 / 0.44 20.79 2.09 120.00 475.20 782.46 51.73 14.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ส.ค. 2563 13:11   แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
14 ส.ค. 2563 19:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 19:56   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 19:56   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ก.ค. 2563 13:12   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัท เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2953-8800
เบอร์โทรสาร 0-2589-8586
URL www.masterkool.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/06/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/09/2558
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop" นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบโอโซน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.87% 4,367 54.97% 5,075
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.62% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.65% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.21 1.02 2.21
  20 วัน 23.75 11.97 19.89
  60 วัน 22.22 -0.39 13.97
  120 วัน 115.22 24.00 44.81
  YTD 11.24 -5.32 8.77
  P/E (X) 20.79 54.07 34.04
  P/BV (X) 2.09 2.41 1.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.69 0.13 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นพชัย วีระมาน 123,411,354 25.71
  2. MR. FUNG MENG HOI 60,372,200 12.58
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 38,306,800 7.98
  4. นาย โกมินทร์ กรตมี 15,287,282 3.18
  5. นาย เศรษฐวิชช์ ศักย์วรยศ 12,876,000 2.68
  6. น.ส. สุนันทา ว่านวัฒน์ 5,292,312 1.10
  7. นาง ชลกานต์ จิตตกูล 5,009,000 1.04
  8. นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 4,491,000 0.94
  9. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 4,451,900 0.93
  10. นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ 3,816,860 0.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
  4. น.ส. สุนันทา ว่านวัฒน์ กรรมการ
  5. น.ส. เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ
  6. นาย เม็ง ฮอย ฟัง กรรมการ
  7. นาย ประกิจ ตังติสานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 480.00  480.00  480.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 475.20  427.20  542.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.99  0.89  1.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.47  0.43  0.38 
  P/BV (X) 2.09  2.07  2.98 
  P/E (X) 20.79  16.06  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 91.59  153.12  175.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.07  4.35  7.27 
  Beta 1.58  0.81  2.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.24  -21.24  -50.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 35.71 17.04 38.01 27.02 10.87
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 241.19 260.30 100.44 107.87 125.94
  สินค้าคงเหลือ 135.70 133.56 198.32 179.78 230.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 414.37 414.83 339.45 319.20 384.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 45.85 55.05 56.00 53.09 58.32
  รวมสินทรัพย์ 570.82 555.20 481.89 458.72 542.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 182.61 190.30 150.35 191.45 171.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 112.85 123.34 71.20 66.70 73.88
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.44 - 2.35 2.14 2.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 314.77 329.64 266.57 277.25 253.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.19 15.58 18.22 13.24 9.30
  รวมหนี้สิน 342.97 345.22 284.79 290.49 262.99
  ทุนจดทะเบียน 144.00 144.00 144.00 144.00 120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 183.03 183.03 183.03 183.03 183.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -78.24 -96.12 -109.00 -137.87 -27.07
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 227.86 209.98 197.10 168.23 279.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 580.19 479.45 700.53 565.54 538.46
  รายได้อื่น 0.84 9.01 12.00 7.18 14.89
  รวมรายได้ 581.03 488.46 712.53 572.72 553.35
  ต้นทุนขาย 445.17 330.89 493.28 438.92 401.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 95.00 108.95 177.06 222.57 229.97
  รวมค่าใช้จ่าย 541.75 439.84 670.34 661.49 631.35
  EBITDA 51.73 60.13 63.23 -69.17 -60.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.46 11.51 21.04 19.60 17.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 39.28 48.62 42.18 -88.77 -78.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 33.64 41.75 30.97 -108.89 -84.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.09 0.06 -0.23 -0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -22.08 19.28 88.96 4.56 -179.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.89 -12.59 -13.78 -6.06 2.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 26.66 -16.67 -64.18 17.65 140.60
  เงินสดสุทธิ 0.70 -9.97 11.00 16.15 -36.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.32 1.26 1.27 1.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.44 10.01 16.95 -48.69
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.83 7.14 8.97 -17.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.64 1.44 1.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.43 1.24 1.52 1.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.27 30.99 29.58 22.39
  EBIT Margin (%) 6.76 9.95 5.92 -15.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.79 8.55 4.35 -19.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 21.01 32.83 23.87 5.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.54 7.64 12.38 9.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.95 33.97 24.41 3.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 23.17 -1.12 1.34 4.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -19.42 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.20 2.87 6.73 4.84
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.22 126.96 54.27 75.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.51 2.89 2.61 2.14
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80.88 126.39 139.89 170.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.14 4.15 7.15 6.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.95 87.87 51.02 58.45
  วงจรเงินสด (วัน) 124.15 165.48 143.14 187.44


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น