สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
75.00 85.00 / 65.75 10.43 1.53 8,467.51 63,506.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2561 17:13   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
23 ส.ค. 2561 12:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
23 ส.ค. 2561 12:36   งบการเงินครึ่งปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ส.ค. 2561 12:36   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
23 ส.ค. 2561 12:33   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12, 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2165-5555
เบอร์โทรสาร 0-2256-9933
URL http://kiatnakin.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/1/1971 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/08/2531
ราคา IPO (บาท) 300.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 06/10/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร

ลักษณะธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด และ Phatra Asset Management (Cayman)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
85.49% 15,907 84.71% 10,241
การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.96% (ณ วันที่ 21/09/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 44.00%
การถือครองหุ้น NVDR  13.98% (ณ วันที่ 21/09/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.66 -1.13 -2.58
20 วัน - -2.08 -3.50
60 วัน 11.52 1.72 3.80
120 วัน -1.32 0.23 1.23
YTD -5.36 -3.18 -5.49
P/E (X) 10.43 12.11 17.33
P/BV (X) 1.53 1.21 2.00
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.45 0.41 0.65

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 ก.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 116,092,341 13.71
2. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 35,110,695 4.15
4. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
5. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,447,655 3.36
7. นาง วรรณสมร วรรณเมธี 24,972,703 2.95
8. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 20,347,822 2.40
10. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 18,710,324 2.21

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
2. นาย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ธานินทร์ จิระสุนทร กรรมการ
5. นาย สุรพล กุลศิริ กรรมการ
6. นาย สุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
7. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
8. นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
9. นาง ดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย เชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
12. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ก.ย. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 846.75  846.75  846.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 63,506.33  67,105.03  49,958.32 
ราคา (บาท/หุ้น) 75.00  79.25  59.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 48.88  47.23  46.11 
P/BV (X) 1.53  1.68  1.28 
P/E (X) 10.43  11.40  9.84 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 86.27  161.13  106.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 304.90  386.49  183.94 
Beta 0.95  0.83  0.85 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.36  34.32  62.76 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.67  7.57  5.08 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.70  0.86  0.50 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 2.00 บาท 21 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 3.00 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 2.00 บาท 22 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.00 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 2.00 บาท 23 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 2.00 บาท 24 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 1,140.66 1,018.73 1,424.56 1,167.42 1,032.05
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 20,043.46 32,783.43 11,510.83 11,484.48 9,801.16
เงินลงทุนสุทธิ 36,215.25 30,695.97 36,367.13 31,770.22 24,032.61
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 202,098.06 173,262.56 182,511.00 166,310.92 169,356.43
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 233,282.29 202,878.33 211,741.73 196,487.83 196,329.41
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,851.11 11,088.01 10,573.67 10,964.71 9,539.33
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,995.88 3,712.27 4,094.49 3,728.38 4,598.38
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,825.95 2,126.20 2,744.16 2,091.80 1,892.26
รวมสินทรัพย์ 289,083.76 265,148.95 259,335.24 233,776.38 236,144.24
เงินรับฝาก 147,006.25 133,858.05 132,878.11 109,922.92 104,326.90
เงินกู้ยืม 65,734.32 38,039.09 56,657.58 56,054.62 61,084.92
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 247,483.43 225,040.16 217,787.01 193,259.02 197,988.28
ทุนจดทะเบียน 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,523.37
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,356.23 9,356.23 9,356.23 9,356.23 9,356.23
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 22,500.56 20,679.68 21,976.82 21,357.54 19,198.63
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,392.96 39,890.17 41,332.18 40,298.03 37,928.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 207.36 218.62 216.05 219.32 227.40
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 7,763.82 7,268.48 14,844.47 14,869.14 14,776.37
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,367.16 2,074.41 4,216.03 4,436.09 5,327.82
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 5,396.66 5,194.07 10,628.44 10,433.05 9,448.55
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 775.84 610.08 1,168.00 1,235.38 923.86
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 2,427.29 2,038.58 4,448.12 4,174.30 3,933.96
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 4,215.53 3,882.21 8,578.37 7,352.41 7,821.87
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2,752.77 2,281.73 4,967.51 4,767.08 4,287.29
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 511.15 496.73 988.14 968.75 974.76
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 221.20 179.97 392.98 467.75 462.60
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,625.36 3,251.12 6,956.26 6,490.01 4,027.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,063.95 2,709.11 5,736.87 5,546.73 3,317.10
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.62 3.20 6.78 6.55 3.92
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -6,407.59 23,195.48 8,683.66 8,584.46 -16,542.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -878.39 -2,003.41 -4,058.43 -133.99 -56.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,993.44 -21,340.76 -4,358.29 -8,315.09 16,329.91
เงินสดสุทธิ -292.54 -148.69 266.94 135.37 -269.04
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.99 14.82 14.06 14.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.65 2.75 2.82 2.76
อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.94 27.32 28.04 27.35

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 13.10 12.71 3.43 67.22


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น