สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET100 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
59.75 64.25 / 46.75 9.36 1.03 8,467.51 50,593.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2564 12:31   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 12:37   การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
11 พ.ย. 2564 12:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 12:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 12:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2165-5555
เบอร์โทรสาร -
URL https://bank.kkpfg.com/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/1/1971 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/08/2531
ราคา IPO (บาท) 300.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 06/10/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร

ลักษณะธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 09 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
92.68% 30,141 86.89% 32,913
การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.46% (ณ วันที่ 07/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 44.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.54% (ณ วันที่ 07/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.70 -1.03 0.46
20 วัน -2.45 -0.49 -1.42
60 วัน 9.13 -4.21 10.97
120 วัน 6.22 -4.76 6.44
YTD 15.46 -2.93 3.98
P/E (X) 9.36 9.96 20.09
P/BV (X) 1.03 0.71 1.73
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.35 0.40 1.41

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,391,811 6.31
2. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20
3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13
4. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,150,900 3.09
6. นาง วรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 25,075,602 2.96
8. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44
9. น.ส. ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 16,441,003 1.94

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
2. นาย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
5. นาย สุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
6. นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
7. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
8. นาง พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
9. นาย ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ
10. นาง ดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย เชษฐ์ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
07 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 846.75  846.75  846.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 50,593.38  43,819.37  55,885.57 
ราคา (บาท/หุ้น) 59.75  51.75  66.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 57.80  53.13  50.24 
P/BV (X) 1.03  0.97  1.31 
P/E (X) 9.36  7.69  9.74 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 116.46  154.04  107.09 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 252.10  246.36  255.49 
Beta 1.10  1.15  0.84 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.46  -21.59  -0.38 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.77  8.21  7.58 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.41  0.66 
นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.75 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.25 บาท 20 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.75 บาท 28 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.50 บาท 20 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 3.00 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 1,132.91 1,091.95 1,490.63 1,109.66 1,335.67
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 36,241.55 38,868.04 32,770.54 11,981.84 28,199.59
เงินลงทุนสุทธิ 22,185.24 32,047.77 34,624.30 40,842.32 31,572.20
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 279,890.81 250,746.69 258,846.01 227,677.31 218,306.38
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - 259,076.31 249,982.18
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 10,589.47 10,759.77
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,242.29 2,360.18 2,937.16 3,585.53 3,724.92
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,299.31 3,472.24 3,514.30 3,038.24 2,772.51
รวมสินทรัพย์ 411,008.34 357,659.96 363,411.02 311,690.01 306,329.50
เงินรับฝาก 260,757.10 242,031.92 251,525.87 172,173.56 181,693.82
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 42,435.16 28,887.42 28,343.50 55,415.43 49,008.06
หนี้สินอื่น 9,003.33 8,976.68 9,031.06 8,923.62 7,922.89
รวมหนี้สิน 361,950.22 312,562.88 316,785.29 267,678.75 263,988.94
ทุนจดทะเบียน 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51 8,467.51
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 9,356.23 9,356.23 9,356.23 9,356.23 9,356.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม 31,112.40 27,722.43 28,830.48 25,891.76 23,787.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 48,944.26 44,987.16 46,517.18 43,902.11 42,180.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 113.86 109.92 108.54 109.15 160.10
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 14,308.34 14,482.72 19,584.14 18,036.21 16,294.35
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,860.50 3,799.29 4,904.95 5,719.96 5,032.72
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,447.84 10,683.43 14,679.19 12,316.25 11,261.63
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,151.39 3,769.95 5,107.31 5,201.70 5,022.02
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 646.25 585.37 771.06 597.66 442.75
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,505.14 3,184.58 4,336.26 4,604.03 4,579.28
รายได้จากเงินปันผล 1,315.15 - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -6.05 60.08 49.55 568.07 389.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -258.87 799.08 1,078.93 562.52 519.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 8,212.34 7,759.90 10,262.78 10,194.32 8,502.90
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 4,608.99 4,254.07 5,664.25 5,576.86 5,573.38
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 754.30 850.19 1,139.78 1,300.01 1,163.97
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3,619.10 2,017.37 4,094.63 1,676.43 1,245.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 5,320.80 5,134.30 6,486.85 7,297.22 7,387.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,294.70 4,015.19 5,123.27 5,988.44 6,041.98
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.07 4.74 6.05 7.07 7.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -14,078.12 32,040.29 33,977.00 325.36 16,383.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,307.20 -293.90 -1,329.29 -5,360.11 -5,699.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12,413.21 -31,764.09 -32,266.75 4,796.09 -10,770.30
เงินสดสุทธิ -357.71 -17.70 380.97 -238.66 -86.05
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.50 13.01 11.33 13.91
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.77 3.67 3.37 4.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.69 21.83 20.26 25.19
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.05 0.05 0.05 0.05

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 11.62 10.11 13.69 4.29
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 7.74 39.98 46.09 -5.24
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.96 -6.81 -14.45 -0.89


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้