สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.55 1.84 / 0.51 N/A 2.66 1,500.00 2,325.00 8,363.57 164.37 54.34
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ต.ค. 2564 12:56   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11 ส.ค. 2564 18:23   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 18:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 18:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2564 17:43   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0831, 0-2739-4893
เบอร์โทรสาร 0-2326-0837, 0-2739-4892
URL www.kulthorn.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/3/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 150.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/07/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ และผลิตCondensing unit เพื่อใช้กับ Commercial Refrigeration รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 29 พ.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
41.62% 2,400 48.15% 2,280
การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.66% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.39% (ณ วันที่ 20/10/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.52 2.22 -2.15
20 วัน 28.10 25.87 25.40
60 วัน 6.16 0.57 -0.23
120 วัน 96.20 91.26 89.31
YTD 158.33 132.92 128.64
P/E (X) N/A 27.99 20.92
P/BV (X) 2.66 2.81 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.08 0.51 1.41

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด 540,753,065 36.05
2. HEATCRAFT SUBCO PTY LTD 65,255,000 4.35
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 52,800,000 3.52
4. นาย สุเมธ สิมะกุลธร 51,880,306 3.46
5. น.ส. อุไร เข็มอำนาจ 50,304,332 3.35
6. ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต 49,694,818 3.31
7. นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร 42,008,030 2.80
8. นาย สุรพร สิมะกุลธร 37,868,910 2.52
9. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 36,600,000 2.44
10. นาย อานนท์ สิมะกุลธร 35,771,048 2.38

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุธี สิมะกุลธร ประธานกรรมการ
2. นาย ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการ
4. นาย กนก สุริยสัตย์ กรรมการ
5. นาย ประสาน ตันประเสริฐ กรรมการ
6. นาย อภิชิต สิมะกุลธร กรรมการ
7. นาย พรหมรัตน สิมะกุลธร กรรมการ
8. นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร กรรมการ
9. นาย ธวัชชัย จรณะกรัณย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พล.ร.ท. นฤดม สอาดเย็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ต.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,500.00  1,500.00  1,500.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,325.00  900.00  1,200.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.55  0.60  0.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.58  0.76  0.72 
P/BV (X) 2.66  0.79  1.12 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 134.80  3.82  5.54 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.15  0.12  0.39 
Beta 0.58  0.26  0.84 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 158.33  -25.00  -29.20 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากชำระภาษีแล้ว

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39.84 26.48 28.86 137.92 96.96
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,134.62 917.48 1,095.84 976.92 1,231.19
สินค้าคงเหลือ 1,545.81 1,565.16 1,239.34 1,573.59 2,343.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,840.29 2,671.52 2,495.22 2,771.86 3,787.35
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,935.53 4,152.32 4,047.32 3,177.22 2,784.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,113.79 4,364.17 4,237.86 3,490.88 3,354.76
รวมสินทรัพย์ 6,954.08 7,035.69 6,733.08 6,262.74 7,142.11
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,629.11 3,511.03 3,550.85 3,485.58 3,046.12
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 967.62 753.16 751.51 616.78 752.30
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 210.00 200.00 400.00 1,075.30 400.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,876.89 4,528.46 4,747.47 5,225.80 4,288.19
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,201.53 1,202.28 994.51 297.89 1,285.63
รวมหนี้สิน 6,078.42 5,730.73 5,741.98 5,523.69 5,573.81
ทุนจดทะเบียน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,421.72 -2,025.36 -2,311.90 -1,674.37 -537.45
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097.38 1,130.31 1,103.00 213.41 205.75
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 207.90 207.90 207.90 207.90 207.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 875.66 1,304.95 991.10 739.05 1,568.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,321.79 2,770.44 5,580.11 5,939.98 7,428.50
รายได้อื่น 36.46 8.11 19.36 14.25 45.06
รวมรายได้ 3,358.28 2,778.61 5,599.55 5,954.48 7,476.17
ต้นทุน 3,128.24 2,642.59 5,406.29 6,148.50 7,389.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 243.88 278.97 535.90 690.75 632.85
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,372.12 2,986.20 6,008.13 6,839.25 8,022.84
EBITDA 164.37 -45.93 -56.40 -514.57 -132.08
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 197.67 182.23 372.67 363.12 408.04
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -33.29 -228.16 -429.07 -877.69 -540.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -118.74 -339.19 -638.20 -1,123.73 -605.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.23 -0.43 -0.88 -0.51
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 18.53 31.39 89.90 220.57 -149.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -66.34 -381.86 -465.27 -523.85 -330.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 68.87 241.32 275.91 324.94 333.49
เงินสดสุทธิ 21.06 -109.14 -99.46 21.66 -147.00
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.58 0.59 0.53 0.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -38.31 -79.28 -73.77 -97.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.35 -9.80 -6.60 -13.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.94 4.39 5.79 7.47
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.75 0.86 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.83 4.61 3.11 -3.51
EBIT Margin (%) -0.99 -8.21 -7.66 -14.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.54 -12.21 -11.40 -18.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
20 ก.ย. 2562 XR 300,000,000 1,500,000,000 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 19.90 -19.79 -6.06 -20.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 18.38 -25.13 -12.07 -16.80
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.86 -20.09 -5.96 -20.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.92 -23.35 -12.15 -14.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.98 4.60 5.38 5.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.08 79.26 67.79 67.84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.79 3.07 3.84 3.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 96.36 119.08 94.96 116.28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.85 7.44 7.90 8.98
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 53.30 49.05 46.19 40.64
วงจรเงินสด (วัน) 104.14 149.30 116.56 143.48


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
Cash Balance 02 ส.ค. 2564 - 10 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้