สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.80 8.40 / 4.06 6.96 1.88 1,991.76 13,543.99 - 2,034.70 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2564 17:56   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
10 พ.ย. 2564 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10 พ.ย. 2564 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
18 ส.ค. 2564 18:12   การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-8888
เบอร์โทรสาร 0-2658-8000
URL http://www.kgieworld.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/3/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 145.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/08/2549

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ข) ค้าหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 02 ก.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
65.02% 18,427 65.02% 20,043
การถือครองหุ้นต่างด้าว 36.79% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  4.91% (ณ วันที่ 21/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.45 2.61 -0.26
20 วัน 8.80 7.40 6.79
60 วัน -1.45 -7.58 -2.00
120 วัน 8.80 6.97 1.44
YTD 7.94 8.97 8.26
P/E (X) 6.96 23.32 20.74
P/BV (X) 1.88 3.32 1.78
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.91 0.96 1.44

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD. 696,614,400 34.97
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,209,758 4.03
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 41,873,800 2.10
4. นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ 20,000,000 1.00
5. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 13,700,000 0.69
6. นาย กฤษฎา ตันติราพันธ์ 12,003,800 0.60
7. นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร 12,000,000 0.60
8. นาย กนก ตั้งใจรักการดี 12,000,000 0.60
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,540,400 0.58
10. นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง 10,010,000 0.50

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จิน-หลง เจิ้ง ประธานกรรมการ
2. นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นาย จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ / กรรมการ
4. นาง สุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการ
5. น.ส. ไผ่-ลิน ฮวง กรรมการ
6. นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล กรรมการ
7. นาย จื้อ-เจียน เยน กรรมการ
8. นาย ดอน ภาสะวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,991.76  1,991.76  1,991.76 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,543.99  12,548.11  7,568.70 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.80  6.30  3.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.62  3.62  2.88 
P/BV (X) 1.88  1.74  1.32 
P/E (X) 6.96  6.45  19.22 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 23.28  193.52  50.48 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 226.24  101.17  15.37 
Beta 0.85  0.84  0.66 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.94  65.79  -14.80 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.68  3.97  8.97 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.26  1.73 
นโยบายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 05 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.341 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.385 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 904.89 1,036.54 613.33 335.55 347.15
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16,609.46 4,762.29 15,498.96 5,808.88 6,486.43
สินทรัพย์อนุพันธ์ 72.29 45.13 74.42 113.33 180.68
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 7,609.08 - - - -
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 1,194.55 341.51 410.71 98.77 1,538.20
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 344.99 342.39 373.93 309.43 296.68
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 79.70 365.42 344.88 76.96 79.46
รวมสินทรัพย์ 28,578.63 12,023.32 25,272.42 12,438.54 15,519.48
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 13,456.01 2,677.98 11,825.28 3,098.35 4,342.77
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 153.84 676.84 2,807.70 1,364.01 2,988.27
ประมาณการหนี้สิน 20.94 203.18 210.86 189.02 167.25
หนี้สินอื่น 32.08 39.37 51.46 41.10 36.90
รวมหนี้สิน 21,369.02 6,280.46 19,133.63 6,199.50 9,472.57
ทุนจดทะเบียน 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 982.17 982.17 982.17 982.17 982.17
กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,168.35 2,720.34 3,127.30 3,215.39 3,010.71
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 61.48 44.36 32.87 45.85 59.00
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 101.92 101.92 101.92 113.55 110.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,203.76 5,738.63 6,134.11 6,235.16 6,043.64
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,414.72 1,478.17 2,108.23 1,898.04 2,049.80
 - รายได้ค่านายหน้า 998.58 637.29 913.82 698.48 909.77
 - ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,245.96 619.64 922.88 789.13 686.99
 - รายได้ดอกเบี้ย 170.18 221.25 271.53 410.44 453.04
 - รายได้จากการลงทุน - - - - -
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 1,789.87 1,165.24 1,544.86 1,307.35 2,589.97
รวมรายได้ 4,229.10 2,645.94 3,667.88 3,225.40 4,649.60
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 850.93 374.93 596.71 453.73 421.39
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 57.89 61.23 78.60 140.64 159.33
ต้นทุนขาย - - - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -19.96 -5.21 -14.39 6.17 -4.09
รวมค่าใช้จ่าย 2,368.01 1,433.37 2,102.09 2,137.38 2,146.28
EBITDA 2,034.70 372.57 961.11 1,401.26 1,576.99
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 115.72 116.62 156.06 47.75 55.38
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,861.09 194.72 726.45 1,212.88 1,362.28
ภาษีเงินได้ 319.55 33.20 157.51 240.95 277.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,538.97 160.64 567.60 970.80 1,083.37
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.77 0.08 0.28 0.49 0.54
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,216.51 2,238.39 -336.48 2,388.90 3,722.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 45.37 -87.16 -33.14 -4.25 38.48
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,479.07 -1,448.31 656.10 -2,392.33 -3,735.67
เงินสดสุทธิ 307.93 702.91 286.48 -7.68 25.41
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.07 6.71 9.18 15.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.16 4.04 4.27 9.68
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.96 1.09 3.12 0.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.45 6.10 15.51 30.13

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 56.69 18.18 30.83 -23.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 83.76 -16.65 -2.65 0.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 59.83 14.49 13.72 -30.63
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 65.21 -13.14 -1.65 -0.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 858.04 -78.22 -41.53 -10.39


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้