สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.50 5.00 / 4.16 8.13 1.55 1,991.76 8,962.93 - 658.02 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ย. 2562 17:01   แจ้งการได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
22 ส.ค. 2562 12:36   แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
22 ส.ค. 2562 12:33   การอนุมัติงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไขชื่อกรรมการ)
22 ส.ค. 2562 08:59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) (แก้ไขTemplate)
21 ส.ค. 2562 20:08   งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-8888
เบอร์โทรสาร 0-2658-8000
URL http://www.kgieworld.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/3/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 145.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/08/2549

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน(ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
65.02% 19,664 65.02% 18,232
การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.24% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  6.50% (ณ วันที่ 20/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.32 0.83 0.24
20 วัน -2.60 -2.52 -3.23
60 วัน -5.06 -1.57 -0.33
120 วัน -5.86 -17.32 -6.35
YTD 6.13 -11.03 1.44
P/E (X) 8.13 20.25 18.65
P/BV (X) 1.55 3.03 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.31 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD. 696,614,400 34.97
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 128,863,570 6.47
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34,944,000 1.75
4. นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ 20,000,000 1.00
5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 15,428,900 0.77
6. นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล 15,340,200 0.77
7. นาย จักรธร ฉันทโรจน์ 15,000,000 0.75
8. N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR 13,000,000 0.65
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,226,700 0.61
10. นาย กนก ตั้งใจรักการดี 10,020,000 0.50

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ / กรรมการ
3. นาง สุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการ
4. น.ส. ไผ่-ลิน ฮวง กรรมการ
5. นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล กรรมการ
6. นาย จื้อ-เจียน เยน กรรมการ
7. นาย จิน-หลง เจิ้ง กรรมการ
8. นาย ดอน ภาสะวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,991.76  1,991.76  1,991.76 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,962.93  8,445.08  8,843.43 
ราคา (บาท/หุ้น) 4.50  4.24  4.44 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.90  2.88  2.64 
P/BV (X) 1.55  1.47  1.68 
P/E (X) 8.13  7.65  9.59 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 35.34  50.60  72.32 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.55  18.77  24.41 
Beta 0.53  0.52  0.63 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.13  -4.50  13.85 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.56  7.55  8.56 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.70  0.58  0.82 
นโยบายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.385 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.32 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.38 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 383.71 428.12 347.15 322.23 392.30
เงินลงทุนสุทธิ 9,139.64 6,592.53 5,493.49 8,621.73 5,414.61
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 1,154.45 551.26 1,538.20 481.47 2,126.10
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 8,739.03 6,300.05 6,144.95 6,590.01 5,099.77
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 70.16 91.38 79.46 107.72 107.47
ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 324.20 308.27 303.27 274.21 261.46
รวมสินทรัพย์ 20,308.54 16,498.98 15,519.48 17,025.07 14,130.73
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - 109.31 -
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 6,670.11 3,859.53 4,342.77 3,588.19 3,918.28
ประมาณการหนี้สิน 184.28 157.62 167.25 146.59 131.14
หนี้สินอื่น 40.92 33.71 36.90 28.16 24.19
รวมหนี้สิน 14,533.15 11,044.96 9,472.57 11,427.91 8,647.07
ทุนจดทะเบียน 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76 1,991.76
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 982.17 982.17 982.17 982.17 982.17
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 111.48 111.18 110.67 105.00 100.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,750.35 2,412.92 3,010.71 2,564.68 2,433.66
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,772.14 5,451.30 6,043.64 5,593.60 5,480.53
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้ค่านายหน้า 327.28 513.46 909.77 917.04 1,085.35
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 367.29 340.77 686.99 672.20 629.25
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 175.68 164.43 289.34 272.98 260.70
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 71.48 94.25 163.71 136.71 99.41
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 230.64 -517.37 -911.50 195.36 177.64
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 242.36 1,387.43 2,589.97 910.90 873.29
รวมรายได้ 1,719.19 1,715.57 3,508.56 3,058.27 3,245.86
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 793.69 791.74 1,569.65 1,473.09 1,484.14
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 217.64 217.21 421.39 357.45 360.40
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 71.49 89.09 159.33 140.57 113.16
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 1,085.67 1,096.73 2,146.28 1,951.05 1,964.91
EBITDA 658.02 648.06 1,417.65 1,168.83 1,338.96
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.50 29.22 55.38 61.61 58.01
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 633.52 618.84 1,362.28 1,107.22 1,280.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 505.09 485.58 1,083.37 886.88 1,022.37
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.24 0.54 0.45 0.51
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,305.93 1,585.60 3,722.60 787.67 483.19
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2.10 0.00 38.48 -93.57 31.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,343.34 -1,480.51 -3,735.67 -757.49 -568.28
เงินสดสุทธิ 39.51 105.09 25.41 -63.39 -53.98
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.65 19.40 18.62 16.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.48 7.97 8.37 7.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.52 2.03 1.57 2.04
อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.38 28.30 30.88 29.00

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า -36.26 17.26 -0.79 -15.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 0.25 14.10 6.55 -0.74
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.21 26.06 14.72 -5.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.01 19.60 10.01 -0.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 4.02 37.87 22.16 -13.25


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น