สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
39.50 73.00 / 37.25 52.65 6.20 870.00 68,730.00 71,351.80 1,965.99 17.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ต.ค. 2564 07:54   การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
06 ก.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 กันยายน 2564
03 ก.ย. 2564 13:08   แจ้งเงื่อนไขการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
11 ส.ค. 2564 19:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
11 ส.ค. 2564 18:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2238-5558
เบอร์โทรสาร 0-2237-3752
URL https://th.kerryexpress.com/th/home
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/12/2563
ราคา IPO (บาท) 28.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนแบบครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภทในประเทศไทย โดยพัสดุประเภทหลักที่จัดส่งได้แก่ สินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง E-Commerce และผู้ค้าปลีกออนไลน์ พัสดุที่ส่งระหว่างบุคคล และพัสดุและเอกสารของบริษัทต่างๆ รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 21 ธ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.82% 20,516 25.10% 6,661
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.12% (ณ วันที่ 18/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.86% (ณ วันที่ 18/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.25 -3.01 -1.52
  20 วัน -1.86 -5.00 -2.95
  60 วัน 0.64 -5.65 -3.62
  120 วัน -15.05 -18.39 -19.96
  YTD -19.80 -26.42 -29.29
  P/E (X) 52.65 N/A 21.01
  P/BV (X) 6.20 3.57 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.50 1.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 907,200,000 52.14
  2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 314,200,000 18.06
  3. บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 48,723,200 2.80
  4. MR. KIN HANG NG 20,982,400 1.21
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 19,190,400 1.10
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,163,225 0.99
  7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17,000,000 0.98
  8. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT 15,185,500 0.87
  9. GIC PRIVATE LIMITED 13,900,000 0.80
  10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 12,077,500 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย คิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ
  4. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  5. นาย ชุน ซัง ฉ่อย กรรมการ
  6. นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการ
  7. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. ฮวี เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กำธร ตติยกวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,740.00  1,740.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 68,730.00  85,695.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 39.50  49.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.37  N/A 
  P/BV (X) 6.20 
  P/E (X) 52.65  58.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 80.30  40.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 346.94  7,415.69 
  Beta 1.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.80  75.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.56  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.28 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.743 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.22 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,913.17 9,696.76 909.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,583.68 1,466.79 1,722.47
  สินค้าคงเหลือ 75.27 79.67 136.13
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,621.97 11,277.93 2,818.22
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,947.27 2,258.55 2,706.04
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,993.89 8,040.31 3,195.99
  รวมสินทรัพย์ 17,615.86 19,318.24 6,014.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,650.46 1,962.09 2,684.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 800.00 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,685.87 4,698.24 2,861.06
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,849.09 3,772.52 919.99
  รวมหนี้สิน 6,534.96 8,470.76 3,781.04
  ทุนจดทะเบียน 890.00 890.00 120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 870.00 870.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,063.26 8,111.06 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,088.71 1,833.05 2,091.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 58.93 33.36 21.79
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 33.36 21.79
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,080.90 10,847.47 2,233.16
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 8,787.67 18,917.06 19,781.93
  รายได้อื่น 74.69 92.99 112.68
  รวมรายได้ 8,862.36 19,010.05 19,894.60
  ต้นทุน 7,382.53 15,849.76 16,704.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 642.77 1,314.27 1,514.15
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,025.31 17,164.03 18,218.31
  EBITDA 1,965.99 4,201.58 2,353.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,128.94 2,355.56 677.62
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 837.05 1,846.02 1,676.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 638.42 1,405.03 1,328.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.37 1.11 5.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,348.11 3,456.74 1,861.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,076.89 -375.50 -1,532.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,054.82 5,705.72 12.00
  เงินสดสุทธิ -5,783.60 8,786.96 340.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.88 2.40 0.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.14 21.48 59.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.02 14.57 27.87
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.78 1.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.05 1.50 3.31
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.99 16.21 15.56
  EBIT Margin (%) 9.45 9.71 8.43
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.20 7.39 6.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -4.37 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -5.11 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A -4.45 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A -5.79 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 5.76 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.55 11.86 11.48
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.59 30.77 31.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 203.94 146.89 122.71
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.79 2.48 2.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.53 6.82 6.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 29.12 53.50 58.66
  วงจรเงินสด (วัน) 4.26 -20.25 -23.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 04 ม.ค. 2564 - 12 ก.พ. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้