สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
83.00 100.00 / 80.00 51.47 3.26 193.84 1,608.89 1,547.67 90.51 13.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2564 08:41   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
08 พ.ย. 2564 17:40   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564 17:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08 พ.ย. 2564 17:34   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
25 ต.ค. 2564 08:23   การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 337 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2438-0040-5
เบอร์โทรสาร 0-2438-5642
URL www.samitivejthonburi.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/12/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2532
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1) โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย เช่น สถาบันเต้านมสมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2564 07 ก.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
35.94% 985 35.94% 1,001
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.30% (ณ วันที่ 27/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 27/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.99 1.39
20 วัน 2.79 5.47 2.93
60 วัน -0.60 1.69 -1.00
120 วัน 2.15 1.50 -3.88
YTD - 3.69 1.43
P/E (X) 51.47 29.87 20.51
P/BV (X) 3.26 4.13 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.12 1.59

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 6,787,043 35.01
2. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 5,626,288 29.03
3. นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 968,900 5.00
4. นาย ขันธ์เพชร สารสาส 400,100 2.06
5. นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ 343,700 1.77
6. นาย ปั้น สารสาส 262,900 1.36
7. นาย เทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ 242,052 1.25
8. นาง ดวงสุดา นิมมลรัตน์ 171,000 0.88
9. นาย ทวี สมบัติกุลธนะ 163,500 0.84
10. นาง ดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ 142,500 0.74

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการ
2. นายแพทย์ นิวัฒน์ จี้กังวาฬ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
4. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. พล.ต.ต. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นาย จุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 19.38  19.38  19.38 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,608.89  1,608.89  1,647.66 
ราคา (บาท/หุ้น) 83.00  83.00  85.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 25.49  25.49  23.88 
P/BV (X) 3.26  3.26  3.56 
P/E (X) 51.47  51.47  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05  0.74  2.07 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.05  0.05  0.14 
Beta -0.01  0.53 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -2.35  -6.59 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192.74 147.91 156.26 127.24 90.56
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 72.51 56.53 68.15 68.87 83.38
สินค้าคงเหลือ 7.77 5.39 7.73 6.43 5.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 338.21 209.83 232.13 202.54 179.18
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 261.67 326.87 314.40 374.75 401.45
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287.42 372.20 350.27 420.66 449.09
รวมสินทรัพย์ 625.63 582.03 582.40 623.20 628.27
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 50.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 42.63 45.46 45.87 58.17 45.38
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 103.92 93.74 90.33 121.52 156.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.60 25.44 24.65 23.77 16.28
รวมหนี้สิน 131.52 119.18 114.98 145.28 172.51
ทุนจดทะเบียน 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 193.84 193.84 193.84 193.84 193.84
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 372.58 372.58 372.58 372.58 372.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม -72.31 -103.57 -99.00 -88.51 -110.66
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 494.11 462.85 467.42 477.91 455.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 547.26 511.66 688.36 945.50 766.59
รายได้อื่น 6.73 7.40 9.83 13.80 10.70
รวมรายได้ 554.20 519.23 698.44 959.30 777.29
ต้นทุน 397.77 388.11 522.22 662.39 547.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 121.76 141.87 179.27 268.09 216.90
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 519.53 529.98 701.49 930.48 764.05
EBITDA 90.51 46.57 73.32 101.82 87.12
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 55.84 57.32 76.36 73.00 73.88
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 34.67 -10.75 -3.04 28.82 13.23
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.69 -13.56 -8.99 24.81 31.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.38 -0.70 -0.46 1.28 1.60
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 97.56 30.99 41.59 134.83 54.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -60.78 -10.18 -12.38 -46.27 -24.23
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.29 -0.14 -0.19 -51.89 -8.85
เงินสดสุทธิ 36.49 20.68 29.02 36.68 21.47
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.25 2.24 2.57 1.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.53 -2.62 -1.90 5.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.02 -2.06 -0.50 4.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.26 0.25 0.30
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.21 1.29 1.16 1.53
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.32 24.15 24.14 29.94
EBIT Margin (%) 6.26 -2.07 -0.44 3.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.82 -2.61 -1.29 2.59

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.96 -25.68 -27.20 23.34
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.49 -18.95 -21.16 21.06
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.73 -25.60 -27.19 23.42
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.97 -20.58 -24.61 21.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -20.27

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.22 11.23 10.05 12.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.53 32.49 36.33 29.39
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 80.83 109.12 73.78 113.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.52 3.35 4.95 3.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.08 11.46 10.04 12.79
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.23 31.85 36.36 28.53
วงจรเงินสด (วัน) 6.82 3.98 4.91 4.07


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้