สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
85.00 101.00 / 59.00 N/A 3.56 193.84 1,647.66 1,618.93 46.57 25.24
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 พ.ย. 2563 17:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2563 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
06 พ.ย. 2563 17:16   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 337 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2438-0040-5
เบอร์โทรสาร 0-2438-5642
URL www.samitivejthonburi.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/12/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2532
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1) โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย เช่น สถาบันเต้านมสมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
35.94% 1,001 36.53% 1,052
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.30% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 19/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.16 1.13
20 วัน -4.49 -4.42 -7.02
60 วัน 0.89 -13.41 -19.91
120 วัน -14.36 -15.06 -23.53
YTD - -2.63 -4.81
P/E (X) N/A 47.35 30.41
P/BV (X) 3.56 3.87 1.72
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.10 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 6,787,043 35.01
2. บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 5,626,288 29.03
3. นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 968,900 5.00
4. นาย ขันธ์เพชร สารสาส 400,000 2.06
5. นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ 343,700 1.77
6. นาย เทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์ 242,052 1.25
7. นาย ปั้น สารสาส 207,000 1.07
8. นาง ดวงสุดา นิมมลรัตน์ 171,000 0.88
9. นาย ทวี สมบัติกุลธนะ 162,300 0.84
10. นาง ดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ 142,500 0.74

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการ
2. นายแพทย์ นิวัฒน์ จี้กังวาฬ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
4. นาย ศุภกร โรจนนินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. พล.ต.ต. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 19.38  19.38  19.38 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,647.66  1,647.66  1,763.96 
ราคา (บาท/หุ้น) 85.00  85.00  91.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 23.88  23.88  24.73 
P/BV (X) 3.56  3.56  3.68 
P/E (X) N/A  N/A  45.39 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02  2.07  1.78 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.03  0.14  0.13 
Beta 0.53  0.53  0.23 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -6.59  -3.19 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 147.91 109.38 127.24 90.56 69.09
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 56.53 80.32 68.87 83.38 49.26
สินค้าคงเหลือ 5.39 5.09 6.43 5.24 4.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 209.83 194.79 202.54 179.18 122.94
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 326.87 389.96 374.75 401.45 452.93
รวมสินทรัพย์ 582.03 629.06 623.20 628.27 596.65
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 50.00 50.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 45.46 54.31 58.17 45.38 -
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.18 0.17 0.17 1.85 8.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน 93.74 119.98 121.52 156.23 155.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.44 29.73 23.77 16.28 13.13
รวมหนี้สิน 119.18 149.71 145.28 172.51 168.30
ทุนจดทะเบียน 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 193.84 193.84 193.84 193.84 193.84
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 372.58 372.58 372.58 372.58 372.58
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -103.57 -87.07 -88.51 -110.66 -138.06
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 462.85 479.35 477.91 455.76 428.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 511.66 688.42 945.50 766.59 676.03
รายได้อื่น 7.56 9.45 13.80 10.70 9.55
รวมรายได้ 519.23 697.87 959.30 777.29 685.58
ต้นทุนขาย 388.11 478.85 662.39 547.15 485.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 141.87 188.48 268.09 216.90 220.10
รวมค่าใช้จ่าย 529.98 667.33 930.48 764.05 705.18
EBITDA 46.57 84.26 101.82 87.12 51.92
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 57.32 53.72 73.00 73.88 71.52
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -10.75 30.54 28.82 13.23 -19.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -13.56 23.59 24.81 31.11 -22.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.70 1.22 1.28 1.60 -1.15
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 30.99 112.40 134.83 54.55 49.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.18 -41.74 -46.27 -24.23 -20.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.14 -51.84 -51.89 -8.85 -14.63
เงินสดสุทธิ 20.68 18.82 36.68 21.47 14.51
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 1.62 1.67 1.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.62 8.42 5.31 7.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.06 4.29 4.61 2.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.31 0.30 0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.29 1.46 1.53 1.27
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.15 30.44 29.94 28.62
EBIT Margin (%) -2.07 4.38 3.00 1.70
อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.61 3.38 2.59 4.00

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -25.68 22.86 23.34 13.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -18.95 21.17 21.06 12.80
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -25.60 22.84 23.42 13.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.58 21.12 21.78 8.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 48.92 -20.27 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.23 11.95 12.42 11.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.49 30.53 29.39 31.58
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 109.12 123.30 113.53 111.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.35 2.96 3.21 3.28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.46 13.10 12.79 24.11
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.85 27.87 28.53 15.14
วงจรเงินสด (วัน) 3.98 5.62 4.07 19.72


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น