สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
82.50 123.00 / 79.75 18.35 4.55 586.40 48,377.74 54,333.55 2,792.04 14.41
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ม.ค. 2561 12:58   การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน KCE America (แจ้งความคืบหน้า) (เพิ่มเติมข้อมูล)
03 ม.ค. 2561 08:37   การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน KCE America (แจ้งความคืบหน้า)
08 ธ.ค. 2560 08:48   การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน KCE America (แก้ไขข้อมูล)
04 ธ.ค. 2560 17:09   การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน KCE America
14 พ.ย. 2560 08:10   แจ้งวันหยุดพิเศษปี 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
เบอร์โทรสาร 0-2326-0300
URL www.kcethai.in.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/12/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/08/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 07/11/2546

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
62.15% 7,900 58.30% 4,041
การถือครองหุ้นต่างด้าว 29.23% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  10.90% (ณ วันที่ 18/01/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.48 0.98 1.55
20 วัน -2.65 -1.85 -7.77
60 วัน -12.70 -0.38 -18.06
120 วัน -17.91 -4.78 -29.09
YTD -0.30 -2.00 -3.90
P/E (X) 18.35 16.97 19.74
P/BV (X) 4.55 2.15 2.21
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.20 0.54

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 ส.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. นาย พิธาน องค์โฆษิต 80,076,222 13.66
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,937,164 10.56
3. APCO CAPITAL PTE. LTD. 44,000,000 7.50
4. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 34,636,766 5.91
5. น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต 33,001,363 5.63
6. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย 12,316,750 2.10
7. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 11,190,000 1.91
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,500,525 1.79
9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 10,000,000 1.71
10. CHASE NOMINEES LIMITED 9,275,653 1.58

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย พิธาน องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ
3. นาง จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ
4. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ
5. นาง วรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ
6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ
7. พลโท สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ม.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 586.40  586.40  586.10 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 48,377.74  48,524.34  71,504.79 
ราคา (บาท/หุ้น) 82.50  82.75  122.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 18.14  18.14  15.85 
P/BV (X) 4.55  4.56  7.70 
P/E (X) 18.35  18.40  23.72 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.08  151.24  106.57 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 163.07  353.07  241.10 
Beta 1.13  1.18  0.84 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.30  -32.17  74.29 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.54  2.54  1.20 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.47  0.29 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1.10 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.10 บาท 15 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 1.00 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 1.00 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.50 บาท 11 ก.ย. 2558 เงินปันผล
01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.70 บาท 15 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 994.25 816.52 891.81 673.48 463.02
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,054.21 4,493.19 4,079.69 4,539.77 3,631.68
สินค้าคงเหลือ 2,268.35 1,981.65 2,265.17 1,683.94 1,469.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,392.71 7,363.75 7,295.68 6,935.89 5,622.33
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,310.19 9,055.74 9,137.33 9,216.12 8,843.03
รวมสินทรัพย์ 17,586.58 17,152.06 17,327.69 16,830.07 15,159.73
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,688.09 1,400.92 1,808.27 2,139.36 2,651.72
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,518.37 2,561.86 2,520.14 2,215.30 2,668.82
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 551.73 678.47 565.13 619.00 409.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,783.76 4,667.10 4,944.02 5,025.80 5,765.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,125.45 3,161.48 2,356.16 3,704.06 3,006.80
รวมหนี้สิน 6,909.21 7,828.59 7,300.18 8,729.86 8,771.79
ทุนจดทะเบียน 586.40 587.43 587.43 587.43 587.43
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 586.40 586.11 586.10 574.76 565.63
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,906.51 1,894.71 1,894.71 1,810.41 1,686.46
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,193.30 6,846.56 7,536.43 5,706.22 4,149.27
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,636.52 9,290.79 9,990.23 8,073.33 6,361.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 40.85 32.68 37.28 26.88 26.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 10,801.92 10,623.00 13,797.49 12,448.75 11,284.33
รายได้อื่น 202.49 135.26 180.59 82.41 284.92
รวมรายได้ 11,020.69 10,780.76 14,006.58 12,552.34 11,688.68
ต้นทุนขาย 8,013.02 6,890.84 8,984.98 8,535.05 7,717.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 899.97 1,314.33 1,694.90 1,520.41 1,682.52
รวมค่าใช้จ่าย 8,912.99 8,205.17 10,679.88 10,055.47 9,400.13
EBITDA 2,792.04 3,230.30 4,208.68 3,212.86 2,863.49
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 684.33 654.71 881.98 715.99 574.94
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,107.70 2,575.59 3,326.70 2,496.88 2,288.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,946.89 2,348.87 3,038.75 2,240.11 2,109.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.32 4.05 5.23 3.93 3.89
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,541.29 3,103.41 4,373.58 2,590.09 2,970.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -803.68 -522.89 -1,032.34 -1,807.90 -3,927.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,619.80 -2,429.57 -3,122.05 -583.88 1,017.93
เงินสดสุทธิ 117.81 150.95 219.20 198.32 60.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.55 1.58 1.48 1.38
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 26.46 36.14 33.65 31.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.46 19.42 19.48 15.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.84 0.73 1.08
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.82 0.82 0.82 0.78
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.82 35.13 34.88 31.44
EBIT Margin (%) 19.12 23.89 23.75 19.89
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.67 21.79 21.70 17.85

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.68 15.09 10.83 10.32
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.29 7.61 5.27 10.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.23 16.07 11.59 7.39
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.63 9.04 6.21 6.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -17.11 49.16 35.65 6.18

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.27 2.98 3.20 3.05
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.61 122.34 114.01 119.79
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.76 4.94 4.55 5.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 76.74 73.92 80.21 67.43
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.98 3.53 3.79 3.50
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.73 103.39 96.18 104.43
วงจรเงินสด (วัน) 96.62 92.87 98.04 82.79


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น