สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
57.25 59.00 / 11.90 67.58 5.83 589.03 67,444.05 70,499.25 1,638.41 32.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 17:46   รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน (แก้ไข PDF)
08 ม.ค. 2564 17:42   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 ม.ค. 2564 12:35   รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
28 ธ.ค. 2563 08:39   หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 29 ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 2563 17:02   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W6 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
เบอร์โทรสาร 0-2326-0300
URL www.kcethai.in.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/12/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/08/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 21/05/2561

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มิ.ย. 2563 26 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
58.08% 16,116 59.41% 15,078
การถือครองหุ้นต่างด้าว 24.13% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  6.09% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 14.50 23.54 15.24
20 วัน 34.71 54.08 32.34
60 วัน 42.24 -41.76 13.57
120 วัน 126.73 -46.97 100.97
YTD 37.95 17.36 32.16
P/E (X) 67.58 92.75 30.19
P/BV (X) 5.83 8.33 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.99 0.88 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย พิธาน องค์โฆษิต 164,254,244 14.01
2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 88,184,500 7.52
3. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 71,316,784 6.08
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,854,263 5.70
5. น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต 66,057,140 5.63
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 50,199,496 4.28
7. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย 24,883,500 2.12
8. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 20,000,000 1.71
9. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 18,613,200 1.59
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,489,900 1.41

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย รองประธานกรรมการบริษัท
4. นาง จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ
5. นาง วรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ
6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ
7. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย สุธี โมกขะเวส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,178.06  1,178.06  1,172.79 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 67,444.05  48,889.58  28,733.44 
ราคา (บาท/หุ้น) 57.25  41.50  24.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.84  9.84  9.81 
P/BV (X) 5.83  4.23  2.50 
P/E (X) 67.58  48.99  27.03 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.35  661.43  217.84 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,612.34  746.51  219.40 
Beta 1.30  1.32  2.52 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 37.95  69.39  -6.67 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.39  1.92  4.49 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.94  0.94  1.05 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.40 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.40 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.55 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.55 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.10 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 2,144.92 1,112.16 957.40 1,382.87 1,139.70
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,698.34 3,019.36 2,972.61 3,272.68 3,875.76
สินค้าคงเหลือ 2,501.78 2,588.48 2,621.98 3,191.81 2,428.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,417.38 6,804.96 6,639.99 7,969.39 7,504.57
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,267.24 9,067.91 8,918.37 9,363.93 9,509.95
รวมสินทรัพย์ 16,765.11 16,765.69 16,501.00 18,121.01 17,850.25
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,652.53 1,619.43 1,066.67 2,201.87 1,156.03
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,885.99 2,284.43 2,293.05 2,795.57 2,802.25
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 375.92 299.55 262.90 172.27 592.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,958.82 4,217.12 3,651.30 5,196.20 4,594.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,193.74 1,003.60 1,087.76 917.71 1,981.20
รวมหนี้สิน 5,152.56 5,220.72 4,739.06 6,113.90 6,575.95
ทุนจดทะเบียน 591.40 591.40 591.40 586.40 586.40
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 587.71 586.40 586.40 586.40 586.40
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,978.13 1,906.51 1,906.51 1,906.51 1,906.51
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,053.59 9,075.31 9,289.70 9,506.75 8,790.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,564.99 11,499.50 11,712.33 11,950.81 11,228.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 47.55 45.48 49.61 56.30 45.62
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 8,109.02 9,194.97 12,097.37 13,982.50 14,195.41
รายได้อื่น 214.29 125.91 191.32 343.44 301.42
รวมรายได้ 8,330.57 9,336.28 12,307.86 14,348.15 14,518.92
ต้นทุนขาย 6,422.91 7,332.14 9,643.60 10,351.36 10,620.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,060.56 1,240.32 1,612.77 1,804.32 1,129.90
รวมค่าใช้จ่าย 7,483.47 8,572.46 11,256.37 12,155.68 11,750.76
EBITDA 1,638.41 1,537.06 2,072.07 3,183.44 3,685.36
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 791.31 773.24 1,020.58 990.97 917.20
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 847.10 763.82 1,051.49 2,192.47 2,768.15
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 746.21 682.70 934.49 2,014.87 2,544.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.64 0.58 0.80 1.72 4.34
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,576.37 1,816.67 2,349.40 2,774.03 3,573.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -190.13 -483.24 -586.26 -629.94 -1,044.01
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -211.24 -1,586.56 -2,168.64 -1,915.39 -2,261.94
เงินสดสุทธิ 1,175.01 -253.13 -405.50 228.69 267.15
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.87 1.61 1.82 1.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.65 9.21 7.90 17.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.77 6.72 6.07 12.19
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.45 0.40 0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.72 0.71 0.80
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.79 20.26 20.28 25.97
EBIT Margin (%) 10.17 8.18 8.54 15.28
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.96 7.31 7.59 14.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.81 -14.65 -13.48 -1.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.40 -6.87 -6.84 -2.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.77 -15.48 -14.22 -1.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.70 -7.56 -7.40 3.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9.30 -58.23 -53.62 -20.81

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.85 3.60 3.87 3.91
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 94.76 101.46 94.22 93.30
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.43 3.43 3.32 3.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 106.36 106.54 110.02 99.09
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.19 3.74 3.79 3.70
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.14 97.69 96.30 98.69
วงจรเงินสด (วัน) 113.98 110.31 107.94 93.69


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
Cash Balance 11 ม.ค. 2564 - 19 ก.พ. 2564
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น